Podpora inkluzívneho vzdelávania všetkých detí

V roku 2021 spustila Nadácia Volkswagen Slovakia nový grantový program zameraný na rozvoj inkluzívneho vzdelávania, „Naša inkluzívna škola“. Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR venovala v pilotnom ročníku vybraným základným školám celkovo 200 000 eur. Významnou súčasťou projektu je aj komunikačná kampaň zameraná na prezentáciu významu a potreby inklúzie pre celú spoločnosť.
Inkluzívna škola vychádza v ústrety špecifickým potrebám všetkých detí a vytvára prostredie, kde dokážu napredovať všetci žiaci. Príklady škôl, ktoré fungujú na princípe inkluzívneho vzdelávania, ukazujú, že majú pozitívny vplyv nielen na všetky deti (bežné deti, špeciálne nadané deti i deti v riziku), ale aj na rovesníkov, pedagogický tím a rodičov, blízke i široké okolie.

Našim cieľom je preto umožniť školám na Slovensku vytvárať komplexné inkluzívne prostredie, sprístupniť vzdelávanie všetkým deťom v konkrétnej lokalite, inšpirovať verejnosť pozitívne reagovať na rozmanitosť žiakov, podporiť motiváciu škôl nastúpiť na cestu inklúzie a umožniť im zrealizovať ich plány poskytovať kvalitné vzdelávanie pre všetky deti.

Ľudia so zdravotným znevýhodnením

Inovatívny prístup k vzdelávaniu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

Detské domovy a krízové centrá

Vzdelávanie a pomoc pre deti a ľudí z krízových centier a centier pre deti a rodiny

Ľudia so sociálnym znevýhodnením

Podpora pre ľudí na okraji spoločnosti

Iné

Mimoriadna podpora pre sociálne a zdravotne znevýhodnených