Vzdelanie sprevádza ľudí počas celého života, tým, že sa ďalej vzdelávajú, rozširujú si svoj horizont, zbierajú rozličné skúsenosti. Vzdelávanie sa preto nekončí ukončením školského štúdia, ale tiahne sa ako červená niť celým životom!
Od svojho vzniku v roku 2008 pomohla Nadácia Volkswagen Slovakia uskutočniť mnohé zmysluplné projekty od materských škôl až po univerzity, či podporiť rôzne verejnoprospešné aktivity. Svojimi aktivitami pod mottom „Vedomosti tvoria budúcnosť“ sa snaží o zmenu v spoločnosti, a tým vytvoriť pre deti lepšiu budúcnosť.

Nadácia podporuje subjekty a jednotlivcov / vzdelávacie projekty v 4 základnych oblastiach – vzdelávanie v technike, v nemeckom jazyku, dopravnej výchove a angažovanosti, resp. pre znevýhodnené skupiny obyvateľov.