Pomáhame znevýhodneným

Nadácia Volkswagen Slovakia citlivo vníma potreby rôznych skupín obyvateľstva, najmä detí. Podporuje vzdelávanie detí v zmysle motta „Vedomosti tvoria budúcnosť“. Cielene sa zameriava na podporu vzdelávania nielen šťastných a zdravých detí, ale i tých menej šťastných či rôzne znevýhodnených. V roku 2015 rozšírila oblasť dlhodobej podpory o telesne a mentálne postihnuté detí z domovov sociálnych služieb či deti s poruchou autistického spektra, od roku 2017 o klientov s neuromuskulárnymi poruchami. Podporou špecificky zameraných vzdelávacích projektov ako aj špecializovaných rehabilitačných terapií sa snaží zlepšiť podmienky integrácie a inklúzie zdravotne znevýhodnených ľudí do bežného života.

Vzdelanie pre deti na okraji spoločnosti

,

Podpora vzdelania a vzdelávania je jednou z hlavných oblastí činnosti Nadácie Volkswagen Slovakia. S cieľom pomoci deťom na okraji spoločnosti spolupracuje už od roku 2018 s Teach for Slovakia. Mladí [...]

Pomáhame ľuďom bez domova

,

Nadácia Volkswagen Slovakia sa podieľa od roku 2018 na spolupráci s Občianskym združením Vagus, ktorého hlavným cieľom a zároveň poslaním je pomáhať ľuďom bez domova a poskytnúť im pomocnú ruku v ťažkej [...]

Pomáhame ľuďom so zrakovým postihnutím

,

Nadácia Volkswagen Slovakia začala v roku 2019 nový projekt spolupráce s Úniou nevidiaciach a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). ÚNSS je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého poslaním je poskytovanie [...]

POSSIBILITAS

, ,

Nadácia Volkswagen Slovakia nadviazala v roku 2017 spoluprácu s centrom intenzívnej neurorehabilitácie Possibilitas v Piešťanoch. Profesionálni terapeuti centra Possibilitas sa zaoberajú  poskytovaním špecializovanej rehabilitačnej starostlivosti predovšetkým pre deti [...]

Vzdelaním k integrácii

, ,

Nadácia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Vedomosti nie sú v súčasnosti vzácnym tovarom, ale základom sociálneho spolunažívania. Spojiť ich múdro s [...]

Budúcnosť aj s autizmom

, ,

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. [...]