Pomáhame znevýhodneným

Nadácia Volkswagen Slovakia citlivo vníma potreby rôznych skupín obyvateľstva, najmä detí. Podporuje vzdelávanie detí v zmysle motta „Vedomosti tvoria budúcnosť“. Cielene sa zameriava na podporu vzdelávania nielen šťastných a zdravých detí, ale i tých menej šťastných či rôzne znevýhodnených. V roku 2015 rozšírila oblasť dlhodobej podpory o telesne a mentálne postihnuté detí z domovov sociálnych služieb či deti s poruchou autistického spektra, od roku 2017 o klientov s neuromuskulárnymi poruchami. Podporou špecificky zameraných vzdelávacích projektov ako aj špecializovaných rehabilitačných terapií sa snaží zlepšiť podmienky integrácie a inklúzie zdravotne znevýhodnených ľudí do bežného života.

POSSIBILITAS

,

Nadácia Volkswagen Slovakia nadviazala v roku 2017 spoluprácu s centrom intenzívnej neurorehabilitácie Possibilitas v Piešťanoch. Profesionálni terapeuti centra Possibilitas sa zaoberajú  poskytovaním špecializovanej rehabilitačnej starostlivosti predovšetkým pre deti [...]

Vzdelaním k integrácii

Nadácia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Vedomosti nie sú v súčasnosti vzácnym tovarom, ale základom sociálneho spolunažívania. Spojiť ich múdro s [...]

Budúcnosť aj s autizmom

,

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. [...]