Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

 NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA Sídlo nadácie: J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, IČO: 42137527 (ďalej ako „Nadácia VW“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením (1) a Zákonom o ochrane osobných údajov (2).

Pri spracúvaní osobných údajov Nadáciou VW ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (3). Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb – sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje nespracúvame prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom a neposkytujeme ich do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

I. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Nadácia VW je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. Lehoty uchovávania osobných údajov pre jednotlivé účely spracúvania sú uvedené v časti II.

II. VAŠE PRÁVA

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné.  Pre Nadáciu VW je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite nás na to, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opravíme/doplníme.

Právo na vymazanie

Ak o vás spracovávame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracovávame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Nadácia už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že Nadácia VW nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo odvolať súhlas

V prípade, ak nám udelíte súhlas na spracúvanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať osobne, písomne na adresu uvedenú v záhlaví dokumentu. V prípade osobitných podmienok spracúvania môžu byť podmienky odvolania súhlasu nastavené osobitne, vždy však tak, aby  jeho odvolanie bolo pre vás ako dotknutú osobu menej zaťažujúce. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo  získať  a požiadať Nadáciu VW o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame napríklad na základe Zákona o účtovníctve, Zákona o archíve a registratúre, Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prípadne na základe ďalších osobitných predpisov.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na adrese uvedenej v záhlaví dokumentu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne na našej adrese, môžete využiť náš kontaktný formulár na webe alebo nám napísať na email: nadacia@volkswagen.sk

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

(2) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

(3) Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  1. ÚČELY SPRACÚVANIA, LEHOTA UCHOVÁVANIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW)  ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia. Osobné údaje sú na administratívne účely spracované v rámci skupiny VW.

Je v oprávnenom záujme Nadácie VW spracúvať vaše osobné údaje na účely, ktoré súvisia s plnení cieľov nadácie, najmä:

  • podporovať vedu, výskum a vzdelávanie a to najmä v oblasti automobilového priemyslu,
  • prispievať k rozvoju a zlepšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti najmä vybraných skupín zamestnancov z odboru automobilovej výroby,
  • ochraňovať životné prostredie s orientáciou na jeho trvalú udržateľnosť, najmä v bratislavskom regióne,
  • ochraňovať právo detí a mládeže na zdravý rozvoj osobnosti a to v celoslovenskom meradle.

Podporné a grantové programy

Realizácia našich cieľov prebieha prostredníctvom podporných a grantových programov. Programy sú zamerané na rôzne oblasti. Podrobnejšie informácie o jednotlivých projektoch, zákonných podmienkach spracúvania vašich osobných údajov, lehotách uchovávania a okruhoch dotknutých osôb vám budú poskytnuté individuálne, pred zapojení sa do konkrétneho projektu.

Spracúvanie osobných údajov prebieha na základe oprávneného záujmu, na základe zmluvy, ktorej ste ako dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán (napríklad ak poskytujeme príspevok priamo fyzickej osobe), alebo na základe súhlasu.

Spravidla o vás pracúvame bežnú kategóriu osobných údajov. Výnimočne môže nastať situácia, kedy budeme spracúvať osobitnú kategóriu osobných údajov, spravidla o vašom zdravotnom stave. Môže ísť o situáciu, kedy bude informácia o zdravotnom stave súčasťou niektorého z programov Nadácie VW. V takom prípade budeme postupovať s odbornou starostlivosť a v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať a zlikvidujeme ich hneď, ako pominie zákonný dôvod ich spracúvania.

V prípade neposkytnutie osobných údajov, potrebných pre plnenie zmluvného vzťahu, nebudeme môcť pristúpiť k jej uzatvoreniu alebo k jej plneniu. Osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté audítorovi.

Ak ste zamestnancom Volkswagen Slovakia, môžeme spracúvať vaše osobné údaje, ak sa zapojíte do niektorého z projektov ako navrhovateľ, v prípade, že odporúčate Nadácii VW záujemcu o grant alebo projekt. Nadácii VW môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje, ak ste sa zapojili do hlasovania prostredníctvom prostriedkov poskytovaných Volkswagen Slovakia. Nadácia VW môže vaše osobné údaje spracúvať s cieľom odmeniť účastníkov hlasovania v projektoch a kampaniach Nadácie VW. Spracúvať vaše osobné údaje na tieto účely je v oprávnenom záujme Nadácie VW, tak ako je uvedené vyššie.  Vaše osobné údaje budú spracúvané 1 rok od ukončenia kampane, projektu, alebo 2 roky od poskytnutia odmeny.

INFORMOVANIE O PROJEKTOCH

Vaše osobné údaje, vrátane fotografi môžem spracúvať zverejňovaním prostredníctvom Newslettera, ako aj ich zverejňovaním na webovej stránke Nadácie VW, na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom médií, na základe oprávneného záujmu nadácie transparentne informovať o realizovaných projektoch alebo na základe súhlasu; v prípade, že bude právnym základom pre spracúvanie osobných údajová súhlas, budete o tom vopred informovaný. Vždy vás budeme vopred informovať o vyhotovení fotografií a poskytneme vám možnosť zverejnenie fotografie odmietnuť. Nadácia VW pri zverejňovaní fotografií dbá, aby neprimerane nezasahovala do vašich práv a slobôd. Štandardne sú zverejnené osobné údaje  spracúvané po dobu trvania oprávneného záujmu Nadácie VW. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nášmu sprostredkovateľovi.

UPLATNENIE PRÁV

Je zákonnou povinnosťou Nadácie VW riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby uplatňujúcej si svoje práva podľa Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch). Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania.

HISTÓRIA NADÁCIE VW

V súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia môžeme osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak je pri danej spracovateľskej činnosti možné predpokladať uchovávanie osobných údajov s cieľom zachovať informácie o činnosti Nadácie VW, poskytovať informácie súvisiace s históriou projektov, informovať o nich. V spojení s oprávneným záujmom môže Nadácia VW získavať osobné údaje s cieľom podporiť informovanie o ukončených projektoch, spolupráci a úspechoch Nadácie VW. V osobitných prípadoch vás môžeme požiadať o udelenie súhlasu, najmä v súvislosti so zverejnením fotografií a audiovizuálnych záznamov, získaných výlučne s cieľom podpory tohto účelu. O podmienkach súhlasu vás budeme informovať osobitne. Osobné údaje budú spracúvané minimálne po dobu existencie Nadácie VW a/alebo môžu byť archivované na historické účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach, v médiách, na webe Nadácie VW a poskytnuté sprostredkovateľovi (napríklad reklamná agentúra). V prípade zákonnej archivácie budú poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

ÚČELY SPRACÚVANIA, LEHOTA UCHOVÁVANIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

DOZRONÁ A SPRÁVNA RADA

Ak ste členom dozornej rady alebo správnej rady alebo správcom nadácie, spracúvame vaše osobné údaje (bežnú kategóriu osobných údajov) na základe osobných zákonov, najmä zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Neposkytnutie vašich osobných údajov, nevyhnutných pre realizáciu práv a povinností Nadácie Volkswagen Slovakia (Nadácie VW) na tento účel, môže mať za následok neumožnenie byť členom dozornej alebo správnej rady alebo správcom nadácie. Vaše osobné údaje na tento účel spracúvame pod dobu trvania vášho členstva v dozornej alebo správnej rade alebo správcu nadácie a 10 rokov po ukončení. Osobné údaje sú zverejňované v zápisnici a vo Výročnej správe na webe Nadácie VW, sú spracúvané na administratívne účely v rámci skupiny VW.

Vaše osobné údaje sú uchovávané 10 rokov po ukončení členstva alebo zapojenia do niektorého z podporných programov alebo grantov, z dôvodu zákonných povinností prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a plniť daňové povinnosti.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

S cieľom zabezpečiť plnenie cieľov Nadácie VW je nevyhnutné a je v oprávnenom záujme Nadácie VW spracúvať kontaktné údaje o dodávateľoch, zamestnancoch dodávateľa, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu a plnenie zmluvných vzťahov, spracúvanie osobných údajov o osobách, ktoré odporučia Nadácii VW záujemcu o grant alebo projekt a poskytovať alebo zverejňovať v súvislosti s komunikáciou, informovaním kontaktné údaje o zamestnancoch Nadácie VW v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania vzťahu alebo po dobu, po ktorú funguje dotknutá osoba ako kontaktná. Osobné údaje sú poskytované v rámci komunikácie zúčastneným stranám.

ÚČTOVNÍCTVO

Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou Nadácie VW. Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. Nadácia VW prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbala o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás v súvislosti s činnosťou Nadácie VW spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Osobné údaje sú spracúvané na administratívne účely v rámci skupiny VW, poskytované daňovému úradu, Národnému archívu MV SR, sprostredkovateľovi a audítorovi.

UPLATNENIE PRÁV

Je zákonnou povinnosťou Nadácie VW riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby uplatňujúcej si svoje práva podľa Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch). Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania.

BEZPEČNOSTNÉ OPRÁVNENIA

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a súčasne jeho povinnosťou vyplývajúcou z Nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť, zabezpečiť ochranu majetku, života a zdravia, s cieľom sieťovej ochrany systému, ochrany objektu, aktív. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka. Osobné údaje sa neposkytujú (okrem oprávnených orgánov štátu).

INFORMOVANIE O PROJEKTOCH

Vaše osobné údaje, vrátane fotografi môžem spracúvať zverejňovaním prostredníctvom Newslettera, ako aj ich zverejňovaním na webovej stránke Nadácie VW, na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom médií, na základe oprávneného záujmu nadácie transparentne informovať o realizovaných projektoch alebo na základe súhlasu; v prípade, že bude právnym základom pre spracúvanie osobných údajová súhlas, budete o tom vopred informovaný. Vždy vás budeme vopred informovať o vyhotovení fotografií a poskytneme vám možnosť zverejnenie fotografie odmietnuť. Nadácia VW pri zverejňovaní fotografií dbá, aby neprimerane nezasahovala do vašich práv a slobôd. Štandardne sú zverejnené osobné údaje  spracúvané po dobu trvania oprávneného záujmu Nadácie VW.

ARCHÍVNE ÚČELY

Vaše osobné údaje spracúvame vo verejnom záujme na účely správy registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov a poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a/alebo sprostredkovateľovi.

HISTÓRIA NADÁCIE VW

V súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia môžeme osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak je pri danej spracovateľskej činnosti možné predpokladať uchovávanie osobných údajov s cieľom zachovať informácie o činnosti Nadácie VW, poskytovať informácie súvisiace s históriou projektov, informovať o nich. V spojení s oprávneným záujmom môže Nadácia VW získavať osobné údaje s cieľom podporiť informovanie o ukončených projektoch, spolupráci a úspechoch Nadácie VW. V osobitných prípadoch vás môžeme požiadať o udelenie súhlasu, najmä v súvislosti so zverejnením fotografií a audiovizuálnych záznamov, získaných výlučne s cieľom podpory tohto účelu. O podmienkach súhlasu vás budeme informovať osobitne. Osobné údaje budú spracúvané minimálne po dobu existencie Nadácie VW a/alebo môžu byť archivované na historické účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach, v médiách, na webe Nadácie VW a poskytnuté sprostredkovateľovi (napríklad reklamná agentúra). V prípade zákonnej archivácie budú poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV

V súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia môžeme osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak je pri danej spracovateľskej činnosti možné predpokladať uplatňovanie právnych nárokov, súdnych právomocí, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, exekúciu alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi: Správny súdni poriadok, Civilný sporový poriadok, Exekučný poriadok, čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak sú predmetom spracúvania osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 ods. 1 Nariadenia alebo na základe zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia konania, sporu a budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi, prípadne inému oprávnenému subjektu.

ÚČELY SPRACÚVANIA, LEHOTA UCHOVÁVANIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

KONTAKTNÉ ÚDAJE

S cieľom zabezpečiť plnenie cieľov Nadácie Volkswagen Slovakia (Nadácie VW) je nevyhnutné a je v oprávnenom záujme Nadácie VW spracúvať kontaktné údaje o dodávateľoch, zamestnancoch dodávateľa, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu a plnenie zmluvných vzťahov, spracúvanie osobných údajov o osobách, ktoré odporučia Nadácii VW záujemcu o grant alebo projekt a poskytovať alebo zverejňovať v súvislosti s komunikáciou, informovaním kontaktné údaje o zamestnancoch Nadácie VW v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania vzťahu alebo po dobu, po ktorú funguje dotknutá osoba ako kontaktná. Osobné údaje sú poskytované v rámci komunikácie zúčastneným stranám.

ÚČTOVNÍCTVO

Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou Nadácie VW. Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. Nadácia VW prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbala o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás v súvislosti s činnosťou Nadácie VW spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Osobné údaje sú spracúvané na administratívne účely v rámci skupiny VW, poskytované daňovému úradu, Národnému archívu MV SR, audítorovi a sprostredkovateľovi.

UPLATNENIE PRÁV

Je zákonnou povinnosťou Nadácie VW riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby uplatňujúcej si svoje práva podľa Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch). Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania.

BEZPEČNOSTNÉ OPRÁVNENIA

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a súčasne jeho povinnosťou vyplývajúcou z Nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť, zabezpečiť ochranu majetku, života a zdravia, s cieľom sieťovej ochrany systému, ochrany objektu, aktív. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka. Osobné údaje sa neposkytujú (okrem oprávnených orgánov štátu).

PODNETY, SŤAŽNOSTI

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa zabezpečiť vybavenie, prešetrenie podnetov  a sťažností s cieľom zachovať dobré meno Nadácie VW a prispievať k jej ekonomickému rastu. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 5 rokov od prešetrenia podania a môžu poskytované komunikujúcim stranám v rámci predmetu prešetrenia.

ARCHÍVNE ÚČELY

Vaše osobné údaje spracúvame vo verejnom záujme na účely správy registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov a poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a/alebo sprostredkovateľovi.

HISTÓRIA NADÁCIE VW

V súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia môžeme osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak je pri danej spracovateľskej činnosti možné predpokladať uchovávanie osobných údajov s cieľom zachovať informácie o činnosti Nadácie VW, poskytovať informácie súvisiace s históriou projektov, informovať o nich. V spojení s oprávneným záujmom môže Nadácia VW získavať osobné údaje s cieľom podporiť informovanie o ukončených projektoch, spolupráci a úspechoch Nadácie VW. V osobitných prípadoch vás môžeme požiadať o udelenie súhlasu, najmä v súvislosti so zverejnením fotografií a audiovizuálnych záznamov, získaných výlučne s cieľom podpory tohto účelu. O podmienkach súhlasu vás budeme informovať osobitne. Osobné údaje budú spracúvané minimálne po dobu existencie Nadácie VW a/alebo môžu byť archivované na historické účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach, v médiách, na webe Nadácie VW a poskytnuté sprostredkovateľovi (napríklad reklamná agentúra). V prípade zákonnej archivácie budú poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV

V súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia môžeme osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak je pri danej spracovateľskej činnosti možné predpokladať uplatňovanie právnych nárokov, súdnych právomocí, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, exekúciu alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi: Správny súdni poriadok, Civilný sporový poriadok, Exekučný poriadok, čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak sú predmetom spracúvania osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 ods. 1 Nariadenia alebo na základe zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia konania, sporu a budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi, prípadne inému oprávnenému subjektu.

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW) ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia. Osobné údaje sú na administratívne účely spracované v rámci skupiny VW.

Je v oprávnenom záujme Nadácie VW spracúvať vaše osobné údaje na účely, ktoré súvisia s plnení cieľov nadácie, najmä:

  • podporovať vedu, výskum a vzdelávanie a to najmä v oblasti automobilového priemyslu,
  • prispievať k rozvoju a zlepšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti najmä vybraných skupín zamestnancov z odboru automobilovej výroby,
  • ochraňovať životné prostredie s orientáciou na jeho trvalú udržateľnosť, najmä v bratislavskom regióne,
  • ochraňovať právo detí a mládeže na zdravý rozvoj osobnosti a to v celoslovenskom meradle.

Realizácia našich cieľov prebieha prostredníctvom podporných a grantových programov. Programy sú zamerané na rôzne oblasti.

Vaše osobné údaje, vrátane fotografi a/alebo audiovizuálneho záznamu môžeme spracúvať zverejňovaním prostredníctvom Newslettera, ako aj ich zverejňovaním na webovej stránke Nadácie VW, na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom médií, tiež prostredníctvom sociálnych sietí a webov partnerov projektu, na základe oprávneného záujmu nadácie transparentne informovať o realizovaných projektoch.  Budeme vás vopred informovať o vyhotovení fotografií.  Nadácia VW pri zverejňovaní fotografií dbá, aby neprimerane nezasahovala do vašich práv a slobôd. Štandardne sú zverejnené osobné údaje spracúvané po dobu trvania oprávneného záujmu Nadácie VW, resp. po dobu trvania jej činnosti. Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

V určitých prípadoch, najmä ak ide o fotografie maloletých detí, vás ako zákonného zástupcu dieťaťa môžeme požiadať o súhlas. V takom prípade budete informovaný o podrobnostiach spracúvania osobných údajov v súvislosti s vyhotovením fotografie. Dovoľujeme si vás informovať, že súhlas môžete kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania do jeho odvolania.

Osobné údaje môžeme poskytnúť sprostredkovateľovi (napríklad reklamná agentúra).

Ak si ako dotknutá osoba uplatníte svoje práva, je našou zákonnou povinnosťou Vašu žiadosť vybaviť a na tento účel spracúvať osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov na tento účel (napríklad s cieľom identifikácie a overenia totožnosti dotknutej osoby), nebude možné riadne vybaviť Vašu žiadosť alebo námietku. Osobné údaje uchovávame pod dobu 5 rokov.

ÚČELY SPRACÚVANIA, LEHOTA UCHOVÁVANIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

NEWSLETTER

Je v oprávnenom záujme Nadácie Volkswagen Slovakia (Nadácie VW) informovať verejnosť o najnovších aktivitách, grantových programoch alebo súťažiach, ktoré spoločne pripravujeme a realizujeme. Na tento účel vám môžeme elektronicky zasielať Newsletter; spracúvame o vás bežnú kategóriu osobných údajov, spravidla vaše meno, priezvisko a emailovú adresu. Voči zasielaniu Newsletterov máte právo kedykoľvek namietať. V prípade, že také spracúvanie namietnete, vaše osobné údaje na tento účel obratom prestaneme spracúvať a zlikvidujeme ich. Na účel zasielania Newsletterov spracúvame vaše osobné údaje po dobu činnosti Nadácie VW.  Osobné údaje môžu byť poskytnuté nášmu sprostredkovateľovi.

INFORMOVANIE O PROJEKTOCH

Vaše osobné údaje, vrátane fotografi môžem spracúvať zverejňovaním prostredníctvom Newslettera, ako aj ich zverejňovaním na webovej stránke Nadácie VW, na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom médií, na základe oprávneného záujmu nadácie transparentne informovať o realizovaných projektoch alebo na základe súhlasu; v prípade, že bude právnym základom pre spracúvanie osobných údajová súhlas, budete o tom vopred informovaný. Vždy vás budeme vopred informovať o vyhotovení fotografií a poskytneme vám možnosť zverejnenie fotografie odmietnuť. Nadácia VW pri zverejňovaní fotografií dbá, aby neprimerane nezasahovala do vašich práv a slobôd. Štandardne sú zverejnené osobné údaje  spracúvané po dobu trvania oprávneného záujmu Nadácie VW. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nášmu sprostredkovateľovi.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

S cieľom zabezpečiť plnenie cieľov Nadácie VW je nevyhnutné a je v oprávnenom záujme Nadácie VW spracúvať kontaktné údaje o dodávateľoch, zamestnancoch dodávateľa, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu a plnenie zmluvných vzťahov, spracúvanie osobných údajov o osobách, ktoré odporučia Nadácii VW záujemcu o grant alebo projekt a poskytovať alebo zverejňovať v súvislosti s komunikáciou, informovaním kontaktné údaje o zamestnancoch Nadácie VW v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania vzťahu alebo po dobu, po ktorú funguje dotknutá osoba ako kontaktná. Osobné údaje sú poskytované v rámci komunikácie zúčastneným stranám.

UPLATNENIE PRÁV

Je zákonnou povinnosťou Nadácie VW riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby uplatňujúcej si svoje práva podľa Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch). Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania.