Podporujeme záujem o technické vedomosti

Za jednu z kľúčových oblastí svojej podpory si Nadácia Volkswagen Slovakia zvolila technické vzdelávanie. Iniciovala a dlhodobo podporuje akreditované vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky s cieľom zavádzať technické aktivity do každodenných vzdelávacích procesov už od materských škôl. Okrem toho každoročne vyhlasuje grantové programy pre stredné odborné školy i univerzity, v ktorých si žiaci a študenti môžu svoje technické vedomosti preveriť aj v praxi. V neposlednom rade, ako garant viacerých technických súťaží motivuje k štúdiu techniky prostredníctvom zdravej konkurencie.

Greenpower Slovensko

Nadácia Volkswagen Slovakia v roku 2018 podporila pilotnú fázu projektu Greenpower Slovensko - pretekov elektrických formúl. Primárnym cieľom je nadchnúť deti pre techniku a automobilový priemysel. Interaktívny projekt [...]

Technika hrou od základných škôl

Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl" je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov [...]

Technizácia Slovenska

V rámci podpory technického vzdelávania, prostredníctvom projektu Technizácia Slovenska, Nadácia Volkswagen Slovakia prerozdeľuje vyradenú informačnú techniku na vzdelávacie účely v prospech škôl, neziskových organizácií a iných združení. Vstúpiť do fotogalérie [...]

Technika hrou od materských škôl

,

Hlavným cieľom akreditovaného vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky v materských školách pod názvom Technika hrou od materských škôl je podpora technického vzdelávania prostredníctvom aplikácie všeobecne uznávanej výskumne ladenej koncepcie vzdelávania do každodenných aktivít. [...]

Vedecké aktivity pre žiakov

,

Nadácia Volkswagen Slovakia svojimi aktivitami zvyšuje záujem o štúdium techniky a podporuje aktívny prístup k vzdelaniu. Motivačné konkurenčné prostredie ako aj možnosť prezentovať svoje projekty pred odborníkmi z praxe sú ciele, pre ktoré [...]

Stredné školy a technika

,

Nadácia od roku 2012 vyhlasuje grantový program určený výlučne pre stredné odborné školy. Jej cieľom je podporiť technické vzdelávanie na stredných odborných školách, sprístupniť najmodernejšiu techniku školám a zároveň podporiť motivovaných žiakov a učiteľov. [...]

Rozvíjať technik(o)u

,

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku. Ciele grantového programu: Vybavenie laboratórií s [...]

Spolupráca s STU Bratislava

,

Volkswagen Slovakia etabloval študijné zameranie „Automobilová produkcia“ na Strojníckej fakulte STU. Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje tento projekt financovaním vzdelávacích aktivít, učebných materiálov a vybavením laboratórií. Nadácia Volkswagen Slovakia financuje v [...]