Podporujeme záujem o technické vedomosti

Za jednu z kľúčových oblastí svojej podpory si Nadácia Volkswagen Slovakia zvolila technické vzdelávanie. Iniciovala a dlhodobo podporuje akreditované vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky s cieľom zavádzať technické aktivity do každodenných vzdelávacích procesov už od materských škôl. Okrem toho každoročne vyhlasuje grantové programy pre stredné odborné školy i univerzity, v ktorých si žiaci a študenti môžu svoje technické vedomosti preveriť aj v praxi. V neposlednom rade, ako garant viacerých technických súťaží motivuje k štúdiu techniky prostredníctvom zdravej konkurencie.

Technika hrou od materských škôl

,

Hlavným cieľom akreditovaného vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky v materských školách pod názvom Technika hrou od materských škôl je podpora technického vzdelávania prostredníctvom aplikácie všeobecne uznávanej výskumne ladenej koncepcie vzdelávania do každodenných aktivít. [...]

Technika hrou od základných škôl

,

Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl" je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov [...]

Greenpower Slovensko

Nadácia Volkswagen Slovakia v roku 2018 podporila pilotnú fázu projektu Greenpower Slovensko - pretekov elektrických formúl. Primárnym cieľom je nadchnúť deti pre techniku a automobilový priemysel. Interaktívny projekt [...]

Stredné školy a technika

,

Nadácia od roku 2012 vyhlasuje grantový program určený výlučne pre stredné odborné školy. Jej cieľom je podporiť technické vzdelávanie na stredných odborných školách, sprístupniť najmodernejšiu techniku školám a zároveň podporiť motivovaných žiakov a učiteľov. [...]

Rozvíjať technik(o)u

,

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku. Ciele grantového programu: Vybavenie laboratórií s [...]

Spolupráca s STU Bratislava

Volkswagen Slovakia etabloval študijné zameranie „Automobilová produkcia“ na Strojníckej fakulte STU. Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje tento projekt financovaním vzdelávacích aktivít, učebných materiálov a vybavením laboratórií. Nadácia Volkswagen Slovakia financuje v [...]

Vedecké aktivity pre žiakov

Nadácia Volkswagen Slovakia svojimi aktivitami zvyšuje záujem o štúdium techniky a podporuje aktívny prístup k vzdelaniu. Motivačné konkurenčné prostredie ako aj možnosť prezentovať svoje projekty pred odborníkmi z praxe sú ciele, pre ktoré [...]

Technizácia Slovenska

V rámci podpory technického vzdelávania, prostredníctvom projektu Technizácia Slovenska, Nadácia Volkswagen Slovakia prerozdeľuje vyradenú informačnú techniku na vzdelávacie účely v prospech škôl, neziskových organizácií a iných združení. Vstúpiť do fotogalérie [...]