Project Description

Pomoc ľuďom v núdzi patrí k oblastiam, na ktoré sa vo svojej činnosti Nadácia stále silnejšie zameriava. S týmto cieľom otvára aj nový grantový program na podporu krízových centier, ktorých poslaním je pomoc matkám s deťmi v ťažkých životných situáciách.

Ciele grantového programu:

  • Uľahčiť každodenný chod zariadení finančným príspevkom na prevádzku a iné potreby zariadenia
  • Podpora služieb poskytovaných klientom zariadenia (sociálno-psychologické poradenstvo)
  • Podpora organizácie aktivít pre klientov zariadenia (vzdelávacích a voľnočasových)
  • Pomoc ženám a deťom v núdzi umiestneným v zariadeniach

O grant sa môžu uchádzať:

  • Krízové centrá na Slovensku poskytujúce nepretržitú celodennú starostlivosť s ubytovaním pre matky s deťmi v krízovej situácii
  • Centrá pre deti a rodiny, neziskové organizácie a združenia, ktorých zriaďovateľom je akreditovaný subjekt alebo samospráva

Poskytnutá finančná podpora môže byť  použitá na:

  • Náklady súvisiace s každodenným chodom zariadení – na prevádzku a iné potreby zariadenia a jeho klientov
  • Vzdelávacie a iné aktivity pre klientov zariadenia
  • Príkaldy využitia podpory na projekty: pokrytie prevádzkových nákladov, realizácia rekonštrukcie, vzdelávacie aktivity pre ženy alebo deti (školenia, krúžky,…), voľnočasové aktivity pre ženy alebo deti (tábor, výlet, návšteva divadla, kina,…)

Maximálna výška podpory: 3 500 €/ projekt
Realizácia projektov: 01.10.2019 – 31.09.2020
Uzávierka prijímania žiadostí: 31.08.2019

Pripravuje sa

Pripravuje sa

NEAKTUÁLNE

Grantové pravidlá

Pripravuje sa

Podporené projekty