Project Description

Vieme, že hovoriť jedným cudzím jazykom v dnešnom mnohojazyčnom svete nestačí. A vieme aj to, že len hovoriť o tom nestačí. Preto sme sa rozhodli konať. Spojili sme sily a v rokoch 2020 – 2021 sme zrealizovali projekt s názvom Chcem (sa) učiť nemčinu, ktorého cieľom bolo motivovať mladých ľudí k štúdiu a výučbe nemčiny. Spätná väzba od vysokoškolákov, ako aj študentov stredných škôl nám potvrdila, že cesta k stanovených cieľom, ktorá sa nečakane presunula do online priestoru, bola úspešná. Prispela nielen k rozvoju jazykovej a komunikačnej kompetencie v nemeckom jazyku, ale aj k zlepšeniu digitálnej kompetencie u študentov či nadviazaniu nových kontaktov a priateľstiev. A tak sme sa rozhodli pokračovať a pripravili sme bohatú ponuku vzdelávacích aktivít aj pre obdobie 2022 – 2023. Tentokrát sa do projektu budú môcť okrem stredoškolákovvysokoškolákov zapojiť aj učitelia nemeckého jazyka. Program je naozaj pestrý a veríme, že osloví nielen tých, ktorí (sa) chcú učiť nemčinu, ale aj tých, ktorí ešte váhajú. Pridajte sa k nám! Bližšie informácie o programe nájdete nižšie.

Partneri projektu: Goetheho inštitút, Filozofická fakulta UK a Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Jednotlivé aktivity projektu budeme prispôsobovať aktuálnej epidemiologickej situácii a nariadeniam hlavného hygienika SR

Video

Pozrieť video

Napíšte nám

Napíšte nám

Workshop

Workshop

Vyhodnotenie projektu

2020 - 2021

Aktivity v roku 2022

V apríli a máji 2022 prebehnú dva metodicko-didaktické workshopy pre študentov učiteľstva (PdF UK).

• Vo februári a marci 2022 sa uskutočnila pedagogická prax študentov a študentiek učiteľstva FiF UK na Goethe inštitúte, v rámci ktorej mali možnosť pozorovať vyučovanie na jazykových kurzoch GI a zároveň pripraviť si a odučiť vlastnú vyučovaciu sekvenciu.
• Praxi predchádzali dva úvodné metodické webináre zamerané na „Pozorovanie a plánovanie vyučovania“, ktoré pripravili pre študentov a študentky učiteľstva lektorky GI.

Študentky a študenti učiteľstva FiF UK pripravia 27.apríla a 4.mája 2022 dva workshopy na tému „Reise nach Deutschland“ a „Reise nach Österreich“ pre Gymnázium Novohradská a Gymnázium Bilíkova.

Pripravujeme opäť celoslovenský online workshop pre stredoškolákov 20.6.2022. Prihláste sa tu.

V júli a auguste 2022 študentom stredných škôl ponúkneme e-learningový kurz plný interaktívnych úloh, vďaka ktorým budú môcť spolu komunikovať v nemeckom jazyku a spoznávať mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska.

Goethe-Institut organizuje v októbri 2022 koncertné turné nemeckej skupiny z Mannheimu „ok.danke.tschüss.“, ktorá píše texty pre mládež, učiacu sa nemčinu. Okrem koncertov sa žiaci budú môcť zúčastniť workshopov zameraných na prácu s textami piesní. Pre učiteľov nemčiny sme pripravili učebný metodicko-didaktický materiál, ktorý spoznajú na vzdelávacích workshopoch.

Čo čaká účastníkov

Čo projekt ponúka študentom stredných škôl

Nadviažeme spoluprácu so strednými školami prevažne dištančnou formou. Pre študentov z celého Slovenska zorganizujeme online workshop. Na Pedagogickej fakulte prebehnú edukačné aktivity formou blended-learningového kurzu počas júla a augusta 2022 a na Filozofickej fakulte interaktívne workshopy pre študentov gymnázií pripravené a vedené študentmi FiF, ako aj diskusia študentov SŠ a VŠ o možnostiach a výhodách štúdia učiteľstva.

 • celoslovenský online workshop pre študentov SŠ (máj/jún 2022)
 • blended-learningový program pre študentov SŠ (júl/august 2022)
 • súťaž o štipendiá pre študentov SŠ na jazykové a prípravné kurzy na skúšky v Goetheho inštitúte
 • zaujímavé workshopy pre stredoškolákov pripravené a vedené študentami učiteľstva FiF UK
 • do našich aktivít počas roka sa môžeš zapojiť z domu, stačí Ti internetové pripojenie (e-learningové aktivity)
 • návšteva v Goetheho inštitúte v Bratislave, kde spoznáš nielen knižnicu, ale aj prácu zahraničného inštitútu
 • koncert nemeckej kapely ok.danke.tschüss a práca s textami kapely na hodinách nemčiny
  online edukačné aktivity (webináre)
 • spoznáš nových kamarátov z celého Slovenska
 • stretnutia so študentmi vysokej školy a diskusie o učiteľstve
 • čítanie z nemeckých kníh pre mládež, preložených aj do slovenčiny, na vybraných stredných školách na Slovensku
 • digitálna hra „Netzagenten – pátranie po hakeroch“ na Goetheho inštitúte
 • zažiješ turné po troch renomovaných inštitúciách, ktoré majú dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním v nemeckom jazyku, ako aj s prípravou budúcich učiteľov
 • ukážeme Ti inovatívne aktivity na hodinách nemeckého jazyka
 • budeš mať možnosť stretnúť sa s lektormi z Nemecka a Rakúska
 • zistíš, aké výhody má študovať nemecký jazyk
 • záživným spôsobom spoznáš vedecké disciplíny ako jazykoveda, literatúra a didaktika
 • spoznáš ľudí, ktorí dlhé roky pracujú s nemčinou
 • spoznáš nových kamarátov z celého Slovenska
 • budeš mať možnosť stretnúť sa s lektormi z Nemecka a Rakúska

Okrem toho všetkého zažiješ na PdF online vzdelávacie aktivity (e-learningový program):

 • v júni a v novembri stretneš ďalších nadšencov pre nemčinu a nadviažeš nové kamarátstva
 • v našom blended-learningovom programe si zlepšíš komunikačné schopnosti v nemčine
 • vyskúšaš si interaktívne online aktivity
 • dozvieš sa, ako môžeš využiť digitálne médiá a svoj smartfón, keď sa učíš nemčinu
 • vraj gramatika je nudná? ukážeme Ti niečo iné
 • zistíš, že aj literatúra môže byť zaujímavá
 • získaš možnosť zapojiť sa do súťaže o letné jazykové kurzy v Nemecku

Čo projekt ponúka študentom vysokých škôl

Pre vysokoškolákov zorganizujeme semináre k metodike a didaktike. Študenti budú mať možnosť absolvovať hospitácie v kurzoch nemeckého jazyka v Goetheho inštitúte a zorganizujeme pre nich praktické semináre zamerané na prácu s novými médiami. Zapojení študenti z Pedagogickej a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sa budú môcť zúčastniť metodicko – didaktického programu DDL4. Nadobudnuté skúsenosti a poznatky využijú študenti učiteľstva pri vedení workshopov pre stredoškolákov.

 • budeš mať možnosť zúčastniť sa na metodicko-didaktických seminároch och o digitálych médiách (napríklad o využití interaktívej tabule, smartfónov a tabletov vo vyučovaní), ktoré Ťa pripravia na vedenie workshopov pre študentov SŠ v online priestore
 • bezplatne absoluješ modul vzdelávacieho programu Goetheho inštitútu a Friedrich-Schiller-Universität v Jene DLL 4 na tému „Úlohy, cvičenia a interakcia v triede“ v hodnote 590 EUR. DLL (Deutsch Lehren Lernen – učiť sa vyučovať nemčinu) je celosvetovo uznávaný nástroj pre kvalifikáciu vyučujúcich nemčiny ako cudzieho jazyka slúžiaci na rozšírenie vyučovacích kompetencií
 • absolvuješ odborné semináre o pozorovaní a príprave vyučovania a vedomosti z nich využiješ na hospitáciách v Goetheho inštitúte
 • stretnutia so študentami SŠ a diskusie s nimi o štúdiu učiteľstva a o učiteľskom povolaní
 • aktívna účasť na organizovaní workshopov pre študentov SŠ
 • motivačné štipendiá na jazykový kurz pre 3 študentov 1.ročníka magisterského štúdia FiF UK
 • naučíš sa, ako pripraviť zaujímavú vyučovaciu hodinu nemčiny a ako motivovať žiakov
 • naučíš sa, ako využívať moderné médiá vo vyučovaní nemčiny
 • naučíš sa, ako pracovať vo vyučovaní s filmom, literatúrou, umením
 • zistíš, aké zaujímavé a zábavné je učiť nemčinu
 • získaš skúsenosť s neformálnym vzdelávaním – vyskúšaš si, aké je to viesť workshop v online priestore
 • certifikát o absolvovaní modulu DLL4
 • budeš mať možnosť stretnúť študentov SŠ a diskutovať s nimi o učiteľskom štúdiu a povolaní
 • zažiješ zaujímavé vyučovacie hodiny so študentami SŠ, ktoré si sám pripravil
 • spoznáš moderné vyučovanie na Goetheho inštitúte a vyskúšaš si učenie na vlastnej koži
 • budeš mať možnosť získať štipendium na jazykový kurz v Nemecku a na štipendijný vzdelávací pobyt Goetheho
 • inštitútu v Nemecku pre budúcich učiteľov

Čo projekt ponúka učiteľom nemeckého jazyka?

V pokračujúcom projekte sa budú môcť do projektu zapojiť aj učitelia nemeckého jazyka z praxe a zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania formou odborných prednášok, ako aj praktických workshopov. V marci 2023 plánujeme celoslovenský deň pre učiteľov nemeckého jazyka – Deutschlehrertag.

 • môžete sa zúčastniť 3 workshopov a odborných prednášok vedených pedagógmi, zahraničnými lektormi a odborníkmi z PdF UK
 • zorganizujeme celoslovenský deň pre učiteľov nemeckého jazyka Deutschlehrertag

poskytneme začínajúcim učiteľom, ale aj učiteľom z praxe možnosť ďalšieho vzdelávania

Výsledky projektu za obdobie 2020 – 2021

Partneri projektu

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na FiF UK

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je vo všetkých troch uvedených odboroch katedrou s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Našim študentom ponúkame kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori. Absolventi učiteľského štúdia dokážu modernými metódami sprostredkúvať komplexnú znalosť nemeckého jazyka a to v oblasti: praktickej jazykovej kompetencie – slovom a písmom, gramatického systému jazyka, kultúry, literatúry a histórie nemeckej jazykovej oblasti. Dôležitou súčasťou štúdia sú didakticko-pedagogické predmety, ktoré naučia tvorivo využívať získané vedomosti a zručnosti v procese výučby nemeckého jazyka.

Kontakt: Mgr. Monika Šajánková, PhD., vedeckovýskumná pracovníčka a pedagogička

Goethe-Institut Slowakei

Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Podporujeme výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestujeme medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Vo viac ako 90 krajinách ponúkame kurzy a skúšky nemeckého jazyka. Podporujeme učiteľov nemčiny na všetkých stupňoch škôl tvorbou učebných materiálov, seminármi ďalšieho vzdelávania pre učiteľov a súťažami a programami pre školské triedy.

Kontakt: PhDr. Iveta Sládeková Ondrejková, zástupkyňa riaditeľa, vedúca jazykového oddelenia

Katedra nemeckého jazyka a literatúry na PdF UK v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave pripravuje budúcich učiteľov od roku 1990 a je súčasťou najstaršej pedagogickej fakulty na Slovensku. Ponúkame bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry v dennej aj externej forme. Výučbu jazykovedných, literárnovedných a didaktických disciplín zabezpečujú vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a zahraniční lektori s dlhoročnými skúsenosťami, medzinárodnými kontaktmi, ktorí sa aktívne zapájajú do výskumných úloh na národnej a medzinárodnej úrovni.

Kontakt: Mgr. Zuzana Marková, PhD.