Project Description

Vieme, že hovoriť jedným cudzím jazykom v dnešnom mnohojazyčnom svete nestačí. A vieme aj to, že len hovoriť o tom nestačí. Preto sme sa rozhodli konať. Spojili sme sily a pripravili projekt, ktorým chceme motivovať mladých ľudí k štúdiu a výučbe nemčiny. Tých, ktorí sa rozhodnú pestovať svoje znalosti nemeckého jazyka a literatúry ďalej na akademickej pôde, chceme motivovať, aby po skončení štúdia pôsobili v profesii učiteľa na slovenských školách. Program je naozaj pestrý a veríme, že osloví nielen tých, ktorí (sa) chcú učiť nemčinu, ale aj tých, ktorí ešte váhajú. Pridajte sa k nám! Bližšie informácie o programe nájdete nižšie.
Partneri projektu: Goetheho inštitút, Filozofická fakulta UK a Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Jednotlivé aktivity projektu budeme prispôsobovať aktuálnej epidemiologickej situácii a nariadeniam hlavného hygienika SR.

Pripravuje sa

Pozrieť video
Napíšte nám
Workshop 2020

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Cieľom informačných stretnutí je predstaviť náš projekt študentom stredných škôl a ich pedagógom. Na jednotlivých stretnutiach budeme vybrané školy v Bratislave informovať o aktivitách, ktoré v rámci projektu organizujeme, takisto sme pripravili kvíz o jazykoch a krajinovede nemecky hovoriacich krajín. Len čo to epidemiologická situácia umožní, navštívime nasledovné školy (zoznam nie je definitívny):
Spojená škola Novohradská/Gymnázium Juraja Hronca,
Gymnázium Jána Papánka (Vazovova),
Gymnázium Bilíkova,
Gymnázium Ladislava Novomeského Tomášikova,
Gymnázium Metodova,
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa,
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium (Teplická),
Spojená škola sv. Vincenta de Paul,
Evanjelické lýceum v Bratislave,
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava (Hrobákova),
Gymnázium, Hubeného ul. 23
Prvý webinár s názvom #Poďnaslovíčko organizujeme v dňoch 24. júna 202025. júna 2020 (záujemcovia si mohli zvoliť termín). Na webinári sa zúčastnili 24 študenti stredných škôl z celého Slovenska. Študenti na kreatívne pracovali so slovnou zásobou a vyskúšali si digitálne slovníky a ich funkcie. V druhej časti webinára sa venovali mediačným činnostiam a interaktívnym spôsobom tvorili texty. Na webinár nadväzuje e-learningový kurz Ja&nemčina. Viac informácií tu.
20. októbra 2020 sa pre študentov stredných škôl z celého Slovenska uskutoční workshop s názvom Chcem (sa) učiť nemčinu.
V čase od 14.00 do 18.00 študenti stredných škôl virtuálne navštívia všetky naše inštitúcie a zažijú množstvo interaktívnych aktivít zameraných na nemecký jazyk, literatúru a využitie digitálnych médií vo vyučovaní.
Prihláška (prihlasovanie spustíme 8.10.2020).
V júni 2021 opätovne pre študentov stredných škôl organizujeme online workshop s množstvom atraktívnych aktivít zameraných na nemecký jazyk, kultúru a literatúru v spojení s modernými technológiami. Jeden účastník môže získať jazykové štipendium na letný intenzívny jazykový online-kurz na Goetheho inštitúte. Prihláška.
Ja&nemčina je e-learningový kurz, ktorý organizujeme pre študentov stredných škôl z celého Slovenska. Prvý kurz sa konal počas letných prázdnin od 1. 7. 2020 do 30. 8. 2020 a zúčastnilo sa ho 15 študentov. V termíne od 21. 9. 2020 do 20. 10. 2020 opätovne organizujeme kurz Ja&nemčina2, na ktorom participuje 17 študentov. Študenti v kurzoch individuálne aj kooperatívne riešia rôzne úlohy zamerané na nemecký jazyk, literatúru, didaktiku a kultúru. Motiváciu je možnosť vyhrať tri štipendiá na letný jazykový kurz v Nemecku.
Na jar 2021 sme zorganizovali 4 online workshopy na témy multikulturality a efektívnej výučby gramatiky.

Aktuálne

Zúčastnite sa online workshopu 22.6.2021 a vyhrajte letný intenzívny jazykový online-kurz na Goetheho inštitúte. Prihláste sa do 16.6.2021.

Workshop je určený pre študentov a študentky stredných škôl a gymnázií od 15 rokov s jazykovou úrovňou z nemčiny A2-C1 a uskutoční sa cez MS-Teams.

Počas 3 hodinového workshopu budete mať možnosť:

 • učiť sa nemčinu inovatívnym a interaktívnym spôsobom
 • vyskúšať si zaujímavé digitálne cvičenia
 • zažiť pestrý program
 • komunikovať po nemecky
 • zistiť, že učiť sa nemčinu a učiť nemčinu je zábavné a mnoho ďalšieho…

.

Čo projekt ponúka študentom stredných škôl
V projekte nadviažeme spoluprácu so strednými školami prezenčnou aj dištančnou formou. Pre študentov z celého Slovenska zorganizujeme workshop. Na Pedagogickej fakulte prebehnú edukačné aktivity doplnené blended-learningovým kurzom v online fáze a na Filozofickej fakulte interaktívne vyučovacie hodiny pre študentov gymnázií pripravené a vedené študentmi FiF, ako aj moderovaná diskusia študentov SŠ a VŠ o možnostiach a výhodách štúdia učiteľstva.

informačné stretnutia na vybraných stredných školách v Bratislave (2021)
workshop 1 pre študentov stredných škôl z celého Slovenska (október 2020)
workshop 2 pre študentov stredných škôl z celého Slovenska (apríl 2021)
blended-learningový program
online edukačné aktivity (webináre)
súťaž o štipendiá na jazykový kurz v Nemecku
spoznáš nových kamarátov z celého Slovenska
stretnutia so študentmi vysokej školy a moderované diskusie o učiteľstve
interaktívne vyučovacie hodiny, ktoré pripravia študenti FiF UK
čítanie z nemeckých kníh pre mládež, preložených aj do slovenčiny, na vybraných stredných školách na Slovensku
digitálna hra „Netzagenten – pátranie po hakeroch“ na Goetheho inštitúte
zažiješ turné po troch renomovaných inštitúciách, ktoré majú dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním v nemeckom jazyku, ako aj s prípravou budúcich učiteľov
ukážeme Ti inovatívne aktivity na hodinách nemeckého jazyka
budeš mať možnosť stretnúť sa s lektormi z Nemecka a Rakúska
zistíš, aké výhody má študovať nemecký jazyk
záživným spôsobom spoznáš vedecké disciplíny ako jazykoveda, literatúra a didaktika
spoznáš ľudí, ktorí dlhé roky pracujú s nemčinou
spoznáš nových kamarátov z celého Slovenska
budeš mať možnosť stretnúť sa s lektormi z Nemecka a Rakúska

Okrem toho všetkého zažiješ na PdF online vzdelávacie aktivity (e-learningový program):
v júni a v novembri stretneš ďalších nadšencov pre nemčinu a nadviažeš nové kamarátstva
do našich aktivít počas roka sa môžeš zapojiť z domu, stačí Ti internetové pripojenie
v našom blended-learningovom programe si zlepšíš komunikačné schopnosti v nemčine
vyskúšaš si interaktívne online aktivity
dozvieš sa, ako môžeš využiť digitálne médiá a svoj smartfón, keď sa učíš nemčinu
vraj gramatika je nudná? ukážeme Ti niečo iné
zistíš, že aj literatúra môže byť zaujímavá
získaš možnosť zapojiť sa do súťaže o letné jazykové kurzy v Nemecku

Čo projekt ponúka pre študentov vysokých škôl
Pre vysokoškolákov zorganizujeme semináre k metodike a didaktike, stretnutia pedagógov s cvičnými učiteľmi. Študenti budú mať možnosť absolvovať hospitácie v kurzoch nemeckého jazyka v Goetheho inštitúte a zorganizujeme pre nich praktické semináre zamerané na prácu s novými médiami.

Odborné semináre o pozorovaní vyučovania, o role a správaní učiteľa vo vyučovacom procese, o Spoločnom európskom referenčnom rámci, kurikulách a štátnom vzdelávacom programe a o príprave vyučovacej hodiny (pripravené v spolupráci Goetheho inštitútu a Filozofickej fakulty UK)
príprava na hospitácie na SŠ a Goetheho inštitúte
hospitácie študentov FiF UK na GI
odborné semináre o práci s médiami vo vyučovaní nemčiny: využitie interaktívnej tabule, smartfónov, iPhonov a iPadov vo vyučovaní, filmy, rozhlasové hry a piesne, literatúra vo vyučovaní nemčiny, vizuálne médiá a umenie, hry vo vyučovaní nemčiny (pripravené v spolupráci Goetheho inštitútu a Filozofickej fakulty UK)
stretnutia so študentami SŠ a diskusie s nimi o štúdiu učiteľstva a o učiteľskom povolaní
aktívna účasť na organizovaní workshopov pre študentov SŠ
motivačné štipendiá na jazykový kurz pre 3 študentov 1.ročníka magisterského štúdia FiF UK
štipendium budúcim učiteľom nemčiny (absolventom FiF a PdF) na štipendijný vzdelávací pobyt Goetheho inštitútu v Nemecku v roku 2021
vzdelávací program Goetheho inštitútu „Deutsch lehren lernen 6“ na tému „Kurikulum a plánovanie vyučovania“ – účasť študentov FiF UK a PdF UK
naučíš sa, ako pripraviť zaujímavú vyučovaciu hodinu nemčiny a ako motivovať žiakov
naučíš sa, ako využívať moderné médiá vo vyučovaní nemčiny
naučíš sa, ako pracovať vo vyučovaní s filmom, literatúrou, umením
zistíš, aké zaujímavé a zábavné je učiť nemčinu
budeš mať možnosť stretnúť študentov SŠ a diskutovať s nimi o učiteľskom štúdiu a povolaní
zažiješ zaujímavé vyučovacie hodiny so študentami SŠ, ktoré si sám pripravil
spoznáš moderné vyučovanie na Goetheho inštitúte a vyskúšaš si učenie na vlastnej koži
budeš mať možnosť získať štipendium na jazykový kurz v Nemecku a na štipendijný vzdelávací pobyt Goetheho inštitútu v Nemecku pre budúcich učiteľov

Aktuálne výsledky projektu

Ako hodnotia projektové aktivity účastníci?

E-learningový kurz Ja&nemčina

 • realizátor: Katedra nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK
 • 1. 7. – 30. 8. 2020, 21. 9. – 20.10. 2020
 • 32 stredoškolských študentiek a študentov z celého Slovenska
 • úlohy zamerané na jazykovedu, literatúru, didaktiku nemeckého jazyka a na prácu s digitálnymi médiami
 • hlavné ciele: prehĺbiť u študentov motiváciu učiť sa nemčinu a podnietiť u nich záujem o štúdium učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry
 • „Rozšíril mi slovnú zásobu, ale asi najväčším prínosom je, že už nevnímam nemčinu ako predmet, ale ako jazyk, ktorý sa mi bude v živote hodiť a dokáže byť rovnako zaujímavý či zábavný ako angličtina.“
 • „E-learningové aktivity by mali určite pokračovať aj po skončení pandémie. Je to úžasný prínos pre ľudí, ktorí chcú zažiť niečo nové a popritom sa aj učiť + netreba nikam cestovať, čiže to šetrí čas aj peniaze, no zároveň spoznáte mnoho nových ľudí.“
 • „Úplne rozdielny spôsob výučby, motivácia do ďalšieho učenia.“
 • Aby ste v týchto projektoch pokračovali, lebo sú skutočným prínosom – je to niečo, čo človek nezažije len tak na hodine a je to úžasné. Možno by som pridala viac spoločnej práce napr. na projektoch, lebo to mňa osobne najviac bavilo a myslím, že vtedy sme sa tak akoby viac zblížili v kurze.“
 • „Pokračujte v tom, čo robíte doteraz. Držím palce najviac ako môžem. Ako to už bolo veľakrát povedané, len jeden jazyk nestačí. :)“

100% spokojnosť = 45 % opýtaných považovalo obsahovú stránku a tematické zameranie e-learningového kurzu za mimoriadne zaujímavé, 33 % za veľmi zaujímavé, 22 % za zaujímavé

 • ak by si podobný typ vzdelávania mohli pridať medzi voliteľnými predmetmi, 67 % by volilo možnosť „určite áno“ a 33 % „asi áno“
 • 89 % by odporúčalo absolvovanie kurzu spolužiakom, 11 % by kurz možno odporúčalo

Blended-learningový program

 • realizátor: Katedra nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK
 • séria webinárov:
  • Webinár #poďnaslovíčko – 24. 6. 2020
  • Webinár #poďnaslovíčko – 25. 6. 2020
  • Webinár Die Freude am Wort. Lesung und Gespräch mit Peter Clar – 9. 11. 2020
  • Webinár Bilder um uns herum – 10. 11. 2020
  • Webinár Mit Literatur Deutsch lernen? Aber ja! – 13. 11. 2020
 • 100 stredoškolských študentiek a študentov z celého Slovenska
 • „Rozdiel oproti bežnému vyučovaniu na strednej škole bol taký, že sa nevyučovalo podľa učebnice. A práve vtedy sa k nám dostali informácie, ktoré nám rozšírili horizonty, a možno nás aj ďalej motivovali. Ja, milovníčka nemeckého jazyka, som „hltala“ každé jedno slovo, čo sa mi na bežnom vyučovaní až tak často nestáva.“
 • „Všeobecne pracujeme na hodinách nemčiny len s knihou a pracovným zošitom – webinár, zameraný aj na kritické myslenie bol príjemnou zmenou.“
 • “ Najviac sa mi páčilo, keď sme mohli počas aktivít po nemecky rozprávať.“
 • „Zúčastnila som sa troch seminárov, ktoré ma bavili a pri ktorých som sa niečo aj naučila. Preto môžem povedať, že si veľmi vážim učiteľov a organizátorov tohto podujatia, ktorí si našli na nás čas a preniesli na nás kúsok “ nemeckej radosti“ 🙂

Vzdelávanie budúcich pedagógov

 • realizátor: Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • mix vzdelávacích aktivít:
  • seminár – pozorovanie a príprava vyučovania
  • hospitácie na Goetheho inštitúte
  • workshopy
   • efektívne využitie rôznych nástrojov vo vyučovaní: interaktívna tabuľa, digitálne médiá, film, piesne, hry, rozhlasové hry, vizuálne médiá
   • vedenie worskhopov pre študentov stredných škôl: učiť sa nemčinu s filmami, učiť sa nemčinu s piesňami, učiť sa nemčinu hrou
 • Najväčším prínosom týchto podujatí boli pre mňa jednoznačne mnohé praktické tipy, hry a rady, ktoré sme získali od učiteľov, ktorí tieto workshopy viedli. Tým, že sami aj inovatívne učia, sme mali jedinečnú možnosť sa od nich niečo naučiť a takú príležitosť človek nedostane často. Každý workshop sa venoval inej téme a každý jeden učiteľ nám ponúkol svoje know-how ako učiť. Skvelé bolo, že všetky tipy, ktoré sme od nich dostali sme si mohli potom aj priamo hneď vyskúšať a sami viesť hodiny.“
 • Najväčším prínosom bola pre mňa možnosť naučiť sa pracovať v online priestore a narábať s rôznymi inovatívnymi digitálnymi technológiami. Myslím, že to je pre nás obrovská výhoda, keďže všetky tieto zručnosti môžeme v budúcnosti použiť aj pri prezenčnej výučbe.“
 • Vďaka týmto workshopom som nadobudla väčšiu odvahu a sebavedomie učiť, pretože som zistila, aký to je pocit v reálnej situácii. Tak isto mi to pomohlo uvedomiť si lepšie samotnú štruktúru vyučovacej hodiny a vedieť si naplánovať a pripraviť aktivity tak, aby som to časovo stihla. Keďže sa vzhľadom na súčasnú situáciu konali tieto podujatia online, pociťujem zmenu aj zlepšenie v technických zručnostiach.“
 • Najväčšiu zmenu pociťujem v zručnostiach a kompetenciách, keďže väčšina workshopov bola prakticky zameraná a vďaka učeniu, ktoré som si mohla vyskúšať sa cítim sebavedomejšie a nemám už taký strach.“
 • „Každá skúsenosť s učením rôznych žiakov, s rôznymi jazykovými úrovňami ma posúva vpred, a tým pádom sa cítim istejšie a komfortnejšie. Myslím, že aj tieto workshopy mi pomohli a vďaka nim som sa presvedčil, že práve profesia učiteľa by mohlo byť predsa len niečo pre mňa.“
 • „V prvom rade som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť na podujatiach s kvalifikovanými učiteľmi. Prednášajúci boli veľmi profesionálni, prezentácie a cvičenia nám zabezpečovali dostatočný prehľad v danej téme. Čo sa týka workshopov, podľa môjho názoru boli najväčším prínosom celého semestra. Naše získané teoretické vedomosti mohli sme využívať v praxi, čo je najpodstatnejšie v našom odbore.“
 • Myslím, že sa to naozaj oplatilo zapojiť sa do tohto projektu. Dalo nám to nové rozmery vo vnímaní didaktiky či nemeckého jazyka. Veľmi sa mi páčila organizácia a samotná realizácia týchto workshopov. Takže by som sa chcela poďakovať všetkým, čo sa na zrealizovaní týchto podujatí, ktoré boli z veľkej miery prínosom hlavne pre nás študentov, podujali a venovali. Poďakovať by som sa chcela aj samotným zúčastneným žiakom SŠ či dospelým z kurzu GI, že mali chuť a motiváciu sa dozvedieť niečo nové a verím, že sme ich tiež obohatili o nejaké nové vedomosti, pretože bez ich účasti by celý workshop nemal zmysel. A v neposlednom rade by som sa chcela poďakovať aj Nadácii Volkswagen Slovakia, že bola sponzorom a vďaka nej sa mohli uskutočniť tieto projekty a aj za ich finančnú odmenu, ktorá bola v tejto situácii veľmi príjemným prekvapením.“

„Aj keď to možno znie ako klišé, ale účasť na týchto podujatiach ma naozaj motivovala k učeniu nemčiny, keďže som spoznala rôzne spôsoby ako celkom jednoducho ozvláštniť hodiny. Po tomto semestri som rozhodnutá, že by som chcela učiť.“

Aktivity projektu

Pozvánka na webináre:

Partneri projektu

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na FiF UK

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je vo všetkých troch uvedených odboroch katedrou s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Našim študentom ponúkame kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori. Absolventi učiteľského štúdia dokážu modernými metódami sprostredkúvať komplexnú znalosť nemeckého jazyka a to v oblasti: praktickej jazykovej kompetencie – slovom a písmom, gramatického systému jazyka, kultúry, literatúry a histórie nemeckej jazykovej oblasti. Dôležitou súčasťou štúdia sú didakticko-pedagogické predmety, ktoré naučia tvorivo využívať získané vedomosti a zručnosti v procese výučby nemeckého jazyka.

Kontakt: Mgr. Monika Šajánková, PhD., vedeckovýskumná pracovníčka a pedagogička

Goethe-Institut Slowakei

Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Podporujeme výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestujeme medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Vo viac ako 90 krajinách ponúkame kurzy a skúšky nemeckého jazyka. Podporujeme učiteľov nemčiny na všetkých stupňoch škôl tvorbou učebných materiálov, seminármi ďalšieho vzdelávania pre učiteľov a súťažami a programami pre školské triedy.

Kontakt: PhDr. Iveta Sládeková Ondrejková, zástupkyňa riaditeľa, vedúca jazykového oddelenia

Katedra nemeckého jazyka a literatúry na PdF UK v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave pripravuje budúcich učiteľov od roku 1990 a je súčasťou najstaršej pedagogickej fakulty na Slovensku. Ponúkame bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry v dennej aj externej forme (jednopredmetové, ako aj v kombinácii). Výučbu jazykovedných, literárnovedných a didaktických disciplín zabezpečujú vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a zahraniční lektori s dlhoročnými skúsenosťami, medzinárodnými kontaktmi, ktorí sa aktívne zapájajú do výskumných úloh na národnej a medzinárodnej úrovni.

Kontakt: Mgr. Simona Tomášková, PhD., vedeckovýskumná pracovníčka