Vieme, že hovoriť jedným cudzím jazykom v dnešnom mnohojazyčnom svete nestačí. A vieme aj to, že len hovoriť o tom nestačí. Preto sme sa rozhodli konať. Spojili sme sily a v rokoch 2020 – 2021 sme zrealizovali projekt s názvom Chcem (sa) učiť nemčinu, ktorého cieľom bolo motivovať mladých ľudí k štúdiu a výučbe nemčiny. Spätná väzba od vysokoškolákov, ako aj študentov stredných škôl nám potvrdila, že cesta k stanovených cieľom, ktorá sa nečakane presunula do online priestoru, bola úspešná. Prispela nielen k rozvoju jazykovej a komunikačnej kompetencie v nemeckom jazyku, ale aj k zlepšeniu digitálnej kompetencie u študentov či nadviazaniu nových kontaktov a priateľstiev. A tak sme sa rozhodli pokračovať a pripravili sme bohatú ponuku vzdelávacích aktivít aj pre obdobie 2022 – 2023. Tentokrát sa do projektu budú môcť okrem stredoškolákov a vysokoškolákov zapojiť aj učitelia nemeckého jazyka. Program je naozaj pestrý a veríme, že osloví nielen tých, ktorí (sa) chcú učiť nemčinu, ale aj tých, ktorí ešte váhajú. Pridajte sa k nám! Bližšie informácie o programe nájdete nižšie.

Partneri projektu: Goetheho inštitút, Filozofická fakulta UK a Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Jednotlivé aktivity projektu budeme prispôsobovať aktuálnej epidemiologickej situácii a nariadeniam hlavného hygienika SR

Deutsche Sprachtage
2024
DElehrer *innentag
26.3.2024
Deutsche Sprachtage
2023
Workshop
Turné

Aktivity v roku 2024/2025

Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov sme si aj v roku 2024 pripravili darček pre učiteľky a učiteľov  – podujatie s názvom Deutschlehrer*innentag – Mit Innovationstechniken zu mehr Interaktion. Deň špeciálne určený pre učiteľov a učiteľky nemčiny, ako aj  pre študentov a študentky učiteľstva, ktorí sa chcú výučbe nemčine v budúcnosti venovať. Zaujímavé prednášky a interaktívne workshopy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach! Viac informácii tu.

Zažite tri dni nemčiny na troch rôznych miestach – v Košiciach, Banskej Bystrici a Nitre a objavujte spoločne s nami možnosti a príležitosti, ktoré nemčina ako cudzí jazyk prináša so sebou.

Tešiť sa môžete na workshopy a prednášky zamerané na inovatívne vyučovacie metódy, otvorené hodiny, networking, ale aj diskusiu o postavení  a dôležitosti nemčiny na slovenskom pracovnom trhu so zástupcami nemeckých spoločností na Slovensku.

15.10.2024 Košice
22.10.2024 Banská Bystrica
6.11.2024 Nitra

Viac informácií tu.

Pre študentov a študentky učiteľstva nemčiny FiF UK sa v októbri 2024 uskutočnia dva metodicko-didaktické workshopy, zamerané na aktuálne otázky v jazykovom vzdelávaní, využitie online nástrojov a podporu komunikatívneho vyučovania.

V decembri 2024 pozveme zanietených učiteľov a učiteľky nemčiny na diskusiu o výučbe nemčiny na slovenských základných a stredných školách. Študentky a študenti FiF UK sa dozvedia podrobnosti o systéme kontinuálneho učiteľského vzdelávania na Slovensku, o organizácií výučby nemčiny na jednotlivých typoch škôl, o priebehu adaptačného vzdelávania pre začínajúcich vyučujúcich, ale aj o práci s integrovanými žiakmi a žiačkami vo výučbe nemčiny.

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK plánuje dva workshopy pre stredné školy. Podujatia sa uskutočnia v priestoroch Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici. Študentky a študenti učiteľstva si samostatne pripravia množstvo inovatívnych učebných materiálov s využitím digitálnych médií a ponúknu ich žiakom a žiačkam SŠ, ktorí/é okrem toho zažijú na vlastnej koži, aký je to pocit, sedieť v tlmočníckej kabínke a dozvedia sa zaujímavosti z translatológie.

Inovatívna koncepcia DLL (Naučiť sa učiť nemčinu) bola vyvinutá s ohľadom na každodenné činnosti a výzvy, ktoré sú kladené na učiteľa v triede. Témy, ako je výučba  gramatiky a slovnej zásoby, fonetika, literatúra, sociálne formy sú integrované do koncepcie ďalšieho vzdelávania zameraného na nadobudnutie zručností a praktických skúseností. V rámci projektu Chcem sa učiť nemčinu III pripravujeme toto vzdelávanie od februára do mája 2025 pre študentov nemeckého jazyka slovenských univerzít – budúcich učiteľov a zároveň pre učiteľov z praxe. Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, výskumu,  vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Cieľom podujatia je propagácia štúdia nemeckého jazyka, literatúry, kultúry a učiteľstva nemeckého jazyka medzi stredoškolákmi. Účastníci sa vďaka interaktívnymi úlohám na stanovištiach zoznámia so základmi nemeckej lingvistiky, literatúry, didaktiky a krajinovedy. Skúsení učitelia im poradia ohľadne štúdia nemeckého jazyka. Súčasťou podujatia bude aj tzv. „živá knižnica“, kde si stredoškoláci budú môcť – podobne ako v knihy v knižnici – „vypožičať“ úspešných študentov a absolventov odboru nemecký jazyk a literatúra, ktorých príbeh a skúsenosti ich môžu inšpirovať.

.

Vyhodnotenie projektu

2020 - 2021

Čo čaká účastníkov

Čo projekt ponúka študentom stredných škôl

Nadviažeme spoluprácu so strednými školami prevažne dištančnou formou. Pre študentov z celého Slovenska zorganizujeme online workshop. Na Filozofickej fakulte sa uskutočnia workshopy pre študentov a študentky gymnázií pripravené a vedené študujúcimi učiteľstvo na FiF. Pripravíme pre Vás aj diskusiu o možnostiach a výhodách štúdia učiteľstva a nemeckom jazyku a kultúre.

 • budeš mať možnosť zúčastniť sa so svojou triedou na zaujímavých workshopoch nemčiny pripravených a vedených študentkami a študentami učiteľstva FiF UK
 • zažiješ a vyskúšaš si prácu v tlmočníckom laboratóriu
 • stretneš sa so študentmi a študentkami nemčiny na FiF UK a dozvieš sa od nich zaujímavosti o štúdiu učiteľstva a germanistiky
 • zažiješ inovatívne aktivity workshopoch nemeckého jazyka a zábavnú formu učenia sa nemčiny napríklad formou stanovíšť
 • zistíš, aké výhody má študovať nemecký jazyk
 • spoznáš ľudí, ktorí dlhé roky pracujú s nemčinou
 • stretneš mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na vyučovanie nemčiny

Čo projekt ponúka študentom vysokých škôl

Pre vysokoškolákov a vysokoškoláčky zorganizujeme semináre k metodike a didaktike nemčiny. Budú mať možnosť absolvovať hospitácie v kurzoch nemeckého jazyka v Goetheho inštitúte a zorganizujeme pre nich praktické semináre zamerané na prácu s novými médiami. Zapojení študenti a študentky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sa budú môcť zúčastniť metodicko – didaktického programu DDL4. Nadobudnuté skúsenosti a poznatky využijú pri vedení workshopov pre stredné školy.

 • budeš mať možnosť zúčastniť sa na metodicko-didaktických seminároch o digitálnych médiách, ktoré Ťa pripravia na vedenie workshopov pre študentov a študentky SŠ aj v online priestore
 • bezplatne absolvuješ modul vzdelávacieho programu Goetheho inštitútu a Friedrich-Schiller-Universität v Jene DLL (Deutsch Lehren Lernen – učiť sa vyučovať nemčinu, je to celosvetovo uznávaný nástroj pre kvalifikáciu vyučujúcich nemčiny ako cudzieho jazyka slúžiaci na rozšírenie vyučovacích kompetencií)
 • budeš mať možnosť stretnúť sa so študentami a študentkami SŠ a s vyučujúcimi nemčiny z praxe a diskutovať s nimi o štúdiu učiteľstva a o učiteľskom povolaní
 • aktívne sa zúčastníš na realizácii workshopov pre študentov a študentky SŠ,
 • v rámci pedagogickej praxe sa zúčastníš na kurzoch nemčiny v Goetheho inštitúte
 • naučíš sa, ako pripraviť zaujímavú vyučovaciu hodinu nemčiny a ako motivovať žiakov
 • naučíš sa, ako využívať moderné médiá vo vyučovaní nemčiny
 • naučíš sa, ako pracovať vo vyučovaní s filmom, literatúrou, umením
 • zistíš, aké zaujímavé a zábavné je učiť nemčinu
 • naučíš sa, ako pripraviť zaujímavú vyučovaciu hodinu nemčiny a ako motivovať žiakov
 • naučíš sa, ako využívať moderné médiá vo vyučovaní nemčiny
 • naučíš sa, ako pracovať vo vyučovaní s filmom, literatúrou, umením
 • zistíš, aké zaujímavé a zábavné je učiť nemčinu
 • získaš skúsenosť s neformálnym vzdelávaním – vyskúšaš si, aké je to viesť workshop nemčiny pre gymnáziá
 • môžeš získať certifikát o absolvovaní modulu DLL4
 • v diskusiách s vyučujúcimi nemčiny spoznáš bližšie učiteľské povolanie v praxi
 • v diskusiách so študentami a študentkami učiacimi sa nemčinu sa budeš môcť podeliť o svoje skúsenosti o učiteľskom štúdiu
 • zažiješ zaujímavé vyučovanie so študentami a študentkami SŠ, ktoré si sám pripravil
 • zistíš ako funguje učenie sa na stanovištiach (Stationenlernen) a vyskúšaš si ho
 • spoznáš moderné vyučovanie na Goetheho inštitúte a vyskúšaš si učenie online a prezenčne na vlastnej koži
 • na podujatiach ku dňu učiteľstva „Deutschlehrer:innentag“ v Bratislave a „Deutsche Sprachtage“ v Banskej Bystrici, Košiciach a Nitre budeš môcť načerpať množstvo zaujímavých podnetov a nápadov ako učiť nemčinu efektívne a zábavne a rozšíriš si svoje poznatky o nemeckom jazyku a kultúre

Čo projekt ponúka učiteľom nemeckého jazyka?

V pokračujúcom projekte sa budú môcť do projektu zapojiť aj učitelia nemeckého jazyka z praxe a zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania formou odborných prednášok, ako aj praktických workshopov. V septembri 2024 plánujeme Deutsche Sprachtage a v marci 2025 plánujeme celoslovenský deň pre učiteľov nemeckého jazyka „Deutschlehrer:innentag“.

 • budete mať možnosť zúčastniť sa podujatí ku dňu učiteľstva „Deutschlehrer:innentag“ a „Deutsche Sprachtage“ v Banskej Bystrici, Košiciach a Nitre s množstvom zaujímavých prednášok, workshopov a sprievodných aktivít o vyučovaní nemčiny, o nemeckom jazyku a kultúre
 • so svojou triedou sa budete mať možnosť aktívne zúčastniť na workshopoch nemčiny na FiF UK v Bratislave
 • budete mať možnosť odovzdať svoje skúsenosti s vyučovaním nemčiny v praxi v diskusii so študentami a študentkami učiteľstva na vysokých školách
 • V pokračujúcom projekte sa budú môcť do projektu zapojiť aj učitelia nemeckého jazyka z praxe a zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania formou odborných prednášok, ako aj praktických workshopov.
 • v diskusiách s vysokoškolskými študentami a študentkami sa budete môcť podeliť o svoje skúsenosti s učiteľským povolaním v praxi
 • na podujatiach ku dňu učiteľstva „Deutschlehrer:innentag“ v Bratislave a „Deutsche Sprachtage“ v Banskej Bystrici, Košiciach a Nitre budete môcť načerpať množstvo zaujímavých podnetov a nápadov ako učiť nemčinu efektívne a zábavne a rozšírite si svoje poznatky o nemeckom jazyku a kultúre
 • môžete sa zúčastniť workshopov a odborných prednášok vedených pedagógmi, zahraničnými lektormi a odborníkmi z PdF UK

Partneri projektu

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na FiF UK

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je vo všetkých troch uvedených odboroch katedrou s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Našim študentom ponúkame kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori. Absolventi učiteľského štúdia dokážu modernými metódami sprostredkúvať komplexnú znalosť nemeckého jazyka a to v oblasti: praktickej jazykovej kompetencie – slovom a písmom, gramatického systému jazyka, kultúry, literatúry a histórie nemeckej jazykovej oblasti.

Kontakt: Mgr. Monika Šajánková, PhD., vedeckovýskumná pracovníčka a pedagogička

.

Goethe-Institut Slowakei

Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Podporujeme výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestujeme medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Vo viac ako 90 krajinách ponúkame kurzy a skúšky nemeckého jazyka. Podporujeme učiteľov nemčiny na všetkých stupňoch škôl tvorbou učebných materiálov, seminármi ďalšieho vzdelávania pre učiteľov a súťažami a programami pre školské triedy.

..

Kontakt: PhDr. Iveta Sládeková Ondrejková, zástupkyňa riaditeľa, vedúca jazykového oddelenia

Katedra nemeckého jazyka,  literatúry a didaktiky na PdF UK v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka, literatúry a didaktiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave pripravuje budúcich učiteľov od roku 1990 a je súčasťou najstaršej pedagogickej fakulty na Slovensku. Ponúkame bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry v dennej aj externej forme. Výučbu jazykovedných, literárnovedných a didaktických disciplín zabezpečujú vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a zahraniční lektori s dlhoročnými skúsenosťami, medzinárodnými kontaktmi, ktorí sa aktívne zapájajú do výskumných úloh na národnej a medzinárodnej úrovni..

.

.

Kontakt: PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Katedra germanistiky Filozofickej Fakulty UMB

Katedra germanistiky FF UMB je etablovanou katedrou v rámci slovenskej germanistiky (existuje od roku 1995). Pod vedením erudovaných vysokoškolských pedagógov a zahraničných lektorov pripravuje budúcich učiteľov nemeckého jazyka ako aj prekladateľov a tlmočníkov pre nemecký jazyk v bakalárskom aj magisterskom štúdiu. Vedeckovýskumná činnosť katedry germanistiky má lingvistické, literárnovedné, didaktické a translatologické zameranie, ktoré je v súlade s obsahmi inovatívneho modulového systému štúdia nemeckého jazyka.  Absolventi sú schopní používať nemecký jazyk v edukačnej, hospodárskej, právnickej a kultúrnej oblasti.

KontaktMgr. Jana Lauková, PhD., vedúca katedry
PhDr. Eva Molnárová, PhD., vysokoškolská učiteľka

Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach

Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach vznikla v r. 2007.  V bakalárskych a magisterských študijných programoch sú zastúpené všetky tradičné oblasti germanistiky na Slovensku: lingvistika nemeckého jazyka, literárna veda a dejiny nemeckej, rakúskej a švajčiarskej literatúry, ako aj didaktika nemčiny ako cudzieho jazyka. Ponuka predmetov obsahuje aj inovatívne voliteľné semináre k masmédiám aj tzv. novým médiám, k hospodárskej nemčine a projektové semináre k aktuálnym vedeckým grantom. Katedra zabezpečuje aj cudzojazyčnú výučbu pre všetky fakulty UPJŠ.

Špecifikom Katedry germanistiky UPJŠ tak v pedagogickej, ako aj vo vedeckej činnosti je záujem o nemecké kultúrne dedičstvo na Slovensku. V tejto oblasti katedra riešila viacero projektov; ten súčasný je zameraný na historickú po nemecky písanú tlač z regiónu Spiš.

Na popularizácii nemčiny a nemeckej kultúry formou výstav a workshopov katedra spolupracuje s pobočkami Goetheho Inštitútu a Rakúskeho kultúrneho fóra.

Kontakty: doc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD. (vedúca Katedry germanistiky FF UPJŠ v Košiciach),  Dr. rer. pol. Michaela Kováčová (vysokoškolský učiteľ)