V roku 2024 grantový program otvárať nebudeme! 

Ďakujeme za porozumenie.

———————————————————————————-

Pomoc ľuďom v núdzi patrí k oblastiam, na ktoré sa vo svojej činnosti Nadácia stále silnejšie zameriava. S týmto cieľom otvorila Nadácia v roku 2019 prvýkrát grantový program na podporu krízových centier, ktorých poslaním je pomoc matkám s deťmi v ťažkých životných situáciách.

Informácie ku grantovému programu 

Ciele:

  • Pomoc ženám a deťom v núdzi umiestneným v zariadeniach
  • Podpora služieb poskytovaných klientom zariadenia (psychologické – právne poradenstvo)
  • Podpora organizácie aktivít pre klientov zariadenia (vzdelávacích a voľnočasových)
  • Podpora obnovy vybavenia zariadenia

O grant sa môžu uchádzať:

  • Krízové centrá na Slovensku poskytujúce nepretržitú celodennú starostlivosť s ubytovaním pre matky s deťmi v krízovej situácii
  • Centrá pre deti a rodiny, neziskové organizácie a združenia, ktorých zriaďovateľom je akreditovaný subjekt alebo samospráva

Poskytnutá finančná podpora môže byť  použitá na:

  • Zabezpečenie psychologickej a právnej podpory
  • Vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre klientov zariadenia
  • Náklady súvisiace s každodenným chodom zariadení – obnova vybavenia zariadenia

Maximálna výška podpory:

Prijímanie žiadostí:

Rozhodnutie a poskytnutie podpory:

Realizácia projektov:

História podporených projektov:

2022. 2021, 2020, 2019

Pripravuje sa

Pripravuje sa

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ