Naša inkluzívna škola = škola, ktorá je dostupná pre každé dieťa.

  • Škola, ktorá skutočne vychádza v ústrety špecifickým potrebám všetkých detí a nerozdeľuje, koho prijme a koho nie.
  • Škola, ktorá pozitívne formuje mikrosvet našich detí.
  • Škola, kde môžu naše deti vyrastať a vzdelávať sa spoločne.

Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy. Jeho cieľom je prispieť k zmene – sprístupniť vzdelávanie všetkým deťom v konkrétnej lokalite, búrať sociálne bariéry a inšpirovať verejnosť pozitívne reagovať na rozmanitosť žiakov.

Projekt vychádza z realizovaných grantových programov Vzdelaním k integrácii a Budúcnosť aj s autizmom. Prepája výstupy z doterajších aktivít mimovládnych organizácií v oblasti inklúzie a podporuje základné školy na ceste ku komplexnej inklúzii. Súčasťou projektu je prezentácia možností a významu inklúzie a rešpektujúceho prostredia rodičom i širokej verejnosti. Okrem priamych benefitov pre žiakov budú podporené školy zároveň slúžiť ako príklady dobrej praxe.

 

Ciele grantového programu:
• Zabezpečiť predpoklady pre komplexné inkluzívne vzdelávanie všetkých žiakov
• Umožniť realizáciu inkluzívnych opatrení a rozvíjanie inkluzívnej praxe
• Podporiť inovatívne výchovno-vzdelávacie procesy a aktivizáciu žiakov, medzigeneračné, rovesnícke či zážitkové učenie
• Podpora, prevencia a intervencia žiakov v riziku (zdravotné, sociálne znevýhodnenie alebo iné životné ťažkosti)
• Podporiť rozvoj sociálno-psychologických kompetencií nielen žiakov so znevýhodnením
• Podporiť odbúravanie rozličných bariér (sociálne, jazykové, kultúrne a i.) a zažitých stereotypov

 

Žiadateľ:
•Základné školy s už začatým procesom inklúzie, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu (napr.: pracujú s Indexom inklúzie, absolvovali školenie v oblasti inkluzívneho vzdelávania, využívajú konzultácie odborníkov na inkluzívne vzdelávanie, pracujú s nastavením inkluzívnej klímy v škole, …)
•Základné školy spolupracujúce s lokálnou sieťou podporujúcou inkluzívne vzdelávanie v širšom rámci (materská škola s inkluzívnym rozmerom, centrum včasnej intervencie, poradenské zariadenie, iná odborná organizácia)
•Základné školy so zázemím v podobe funkčného školského podporného tímu (psychológ, špeciálny pedagóg) so zameraním na inkluzívne vzdelávanie

 

Rozpočet a podpora:
max. 100 000 € / pre 1 základnú školu
2 základné školy na území Slovenskej republiky

 

Príklad použitia prostriedkov z grantu:

•Zriadenie, vybavenie a revitalizácia edukačných priestorov školy pre aktivizáciu, sociálnu integráciu a inklúziu všetkých detí školy bez rozdielu so zameraním na podporu najslabších
•Zriadenie, vybavenie alebo revitalizácia terapeutických miestností slúžiacich na poskytovanie odborných terapií detí v riziku
•Debarierizácia priestorov školy a jej okolia
•Zakúpenie edukačných materiálov, výchovných a terapeutických pomôcok a špeciálnych kompenzačných pomôcok
•Zabezpečenie edukačných aktivít a odborných terapií pre deti so znevýhodnením
•Zabezpečenie dostupnosti personálnej podpory (asistent, školský podporný tím) pre deti so znevýhodnením
•Zabezpečenie dostupnosti psychologického alebo sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie a podpory pre žiakov v riziku a ich rodiny
•Zabezpečenie vzdelávania a konzultačnej podpory personálu školy o inkluzívnom vzdelávaní a jej implementácii (tréningy, školenia, príručky, metodické materiály a pod.)

 

Časový harmonogram prijímania žiadostí:

10.05. 2021 – 30.06. 2021

Grantové pravidlá
Formulár
Záverečná správa
Vstúpiť do fotogalérie