Naša inkluzívna škola = škola, ktorá je dostupná pre každé dieťa.

 • Škola, ktorá skutočne vychádza v ústrety špecifickým potrebám všetkých detí a nerozdeľuje, koho prijme a koho nie.
 • Škola, ktorá pozitívne formuje mikrosvet našich detí.
 • Škola, kde môžu naše deti vyrastať a vzdelávať sa spoločne.

Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy. Jeho cieľom je prispieť k zmene – sprístupniť vzdelávanie všetkým deťom v konkrétnej lokalite, búrať sociálne bariéry a inšpirovať verejnosť pozitívne reagovať na rozmanitosť žiakov.

Projekt vychádza z realizovaných grantových programov Vzdelaním k integrácii a Budúcnosť aj s autizmom. Prepája výstupy z doterajších aktivít mimovládnych organizácií v  oblasti inklúzie a podporuje základné školy na ceste ku komplexnej inklúzii. Súčasťou projektu je prezentácia možností a významu inklúzie a rešpektujúceho prostredia rodičom i širokej verejnosti. Okrem priamych benefitov pre žiakov budú podporené školy zároveň slúžiť ako príklady dobrej praxe.

Microsite 
www.nasainkluzivnaskola.sk

Videospot – Naša inkluzívna škola

Ciele grantového programu:

 • Zabezpečiť predpoklady pre komplexné inkluzívne vzdelávanie všetkých žiakov
 • Umožniť realizáciu inkluzívnych opatrení a rozvíjanie inkluzívnej praxe
 • Podporiť inovatívne výchovno-vzdelávacie procesy a aktivizáciu žiakov, medzigeneračné, rovesnícke či zážitkové učenie
 • Podpora, prevencia a intervencia žiakov v riziku (zdravotné, sociálne znevýhodnenie alebo iné životné ťažkosti)
 • Podporiť rozvoj sociálno-psychologických kompetencií nielen žiakov so znevýhodnením
 • Podporiť odbúravanie rozličných bariér (sociálne, jazykové, kultúrne a i.) a zažitých stereotypov

Rozpočet a podpora 2023:

 • max. 100 000 € / pre 1 základnú školu
 • 1 základná škola na území Slovenskej republiky

Prihlasovanie do grantového programu:

 • 22. máj 2023 – 30. jún 2023

Grantové pravidlá 2023

História podporených škôl:

2022/2023

 • Základná škola Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča
 • Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

2021/2022:

 • Základná škola Drábova 3 v Košiciach
 • Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach

Tlačové správy: