Grantový program už nerealizujeme. 

Ďakujeme za porozumenie.

———————————————————————————-

Nadácia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Vedomosti nie sú v súčasnosti vzácnym tovarom, ale základom sociálneho spolunažívania. Spojiť ich múdro s vlastnými nárokmi a myšlienkami je výzvou pre každého človeka v 21. storočí. Vzdelanie sa tak stáva kľúčom na ceste k pokroku a osobnému rozvoju. Grantovým programom Vzdelaním k integrácii Nadácia Volkswagen Slovakia od roku 2015 podporovala vzdelanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 26 rokov z domovov sociálnych služieb a rôznych zariadení venujúcich sa znevýhodneným.

Od roku 2019 bol zavedený úplne nový koncept grantového programu Vzdelaním k integrácii s témou Bezbariérové riešenia pre imobilných žiakov. Hlavnou prioritou je vybudovanie stoličkového výťahu ako bezbariérového riešenia pre imobilných žiakov na 3 vybraných školských zariadeniach a pomoc pri debarierizácii hygienických zariadení, vybudovaní denných hygienických miestností a vybavenie školského zariadenia špeciálnymi zdravotnými pomôckami pre imobilných žiakov na týchto vybraných školách.

Asociácia pomoci postihnutým – APPA pomáha telesne postihnutým deťom a dospelým od  roku 2009. Svojim členom pomáha zlepšovať kvalitu života, podporuje začleňovanie sa do spoločnosti a rodinám pomáha so získavaním financií predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie,  bezbariérové riešenia domov a bytov. APPA administruje a je odborným garantom grantového programu Vzdelaním k integrácii.

Ciele grantového programu:

  • Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy integráciou imobilných žiakov
  • Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych zručností imobilných žiakov
  • Podporiť aktivizáciu telesne postihnutých žiakov

Žiadateľ:

  • základné školy
  • stredné školy

zriadené na území celého Slovenska, ktoré navštevujú žiaci s telesným postihnutím

Podmienky pre získanie podpory z grantového programu Vzdelaním k integrácii:

  • Školské zariadenie poskytuje integrované vzdelávanie minimálne dvom žiakom s telesným postihnutím
  • Školské zariadenie plánuje integrovať ďalších žiakov s telesným postihnutím (definovať počet imobilných žiakov)
  • Realizácia grantového programu Vzdelaním k integrácii bude pod záštitou primátora/starostu mesta/obce
  • Organizácia školského charitatívneho podujatia, z ktorého výťažok bude použitý na realizáciu bezbariérového riešenia školy

Maximálna výška podpory: 9 000 € na jedno školské zariadenie (8 000 € – vybudovanie stoličkového výťahu pre imobilných žiakov a 1 000 € – iné náklady súvisiace s pobytom imobilného žiaka na škole (bezbariérová úprava hygienických zariadení, vybudovanie špeciálnej hygienickej miestnosti, vybavenie školského zariadenia špeciálnymi zdravotnými pomôckami ako pomoc pri každodenných činnostiach imobilných žiakov).

Dodatočné informácie k projektu: Anotácia

Grantový program prebiehal v rokoch 2015-2020

Prehľad podporených projektov v roku 2020 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2019 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2018 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2017 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2016 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2015 nájdete tu.