Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala v roku 2016 jedinečný projekt na podporu centier pre deti a rodiny a domovov sociálnych služieb na Slovensku. Zariadeniam uľahčuje ich denný režim poskytnutím užitočného pomocníka na štyroch kolesách. Aj týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia pokračuje v rozširovaní svojich zmysluplných aktivít v sociálnej sfére.

Cieľová skupina projektu:

Zapojiť sa môžu: všetky centrá pre deti a rodiny, domovy sociálnych služieb, zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2022 sa do projektu môžu zapojiť aj organizácie poskytujúce sociálnu terénnu prácu ako napríklad:

  • Pomoc pre ľudí bez domova (napr. ošetrenie, pomoc pri vybavovaní dokladov a pod.),
  • Pomoc ľudom v kritických situáciách (napr. samovraždách a pod.)
  • Ošetrenie klientov v domácom prostredí

Organizácie musia splniť stanovené podmienky projektu a dodržať jednoduchý postup:

1) Vyplnia žiadosť v podobe online formulára
2) V žiadosti zdôvodnia potrebu tejto formy pomoci
3) V prípade, že im bude priať šťastie, budú vyžrebovaní a budú jazdiť na Volkswagen Transporter

Podmienky projektu:

  • Využívanie poskytnutého vozidla výlučne pre potreby zariadenia
  • Náklady za pohonné hmoty preberá podporený subjekt
  • Podporený subjekt poskytne Nadácii fotodokumentáciu, prípadne aj mediálny výstup z projektu

ŠŤASTNÝM VÝHERCOM V ROKU 2022 SA STAL:
1) Centrum pre deti a rodiny Potôčik

SRDEČNE BLAHOŽELÁME A ŽELÁME VEĽA ŠŤASTNÝCH KILOMETROV!

Centrum pre deti a rodiny Potôčik v žrebovaní 2022 získalo Volkswagen Transporter.