Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl“ je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Stručné informácie nájdete tu; metodiku k projektu si zadarmo môžete stiahnuť tu.

Základným školám, ktoré sa rozhodli zapojiť do projektu, boli poskytnuté: akreditované vzdelávanie, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál.

Princípom vzdelávacej koncepcie projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyúsťujú k funkčnému rozvoju manuálnych zručností. V školskom roku 2016/2017 prebiehala pilotná fáza projektu, do ktorej sa zapojilo 38 učiteľov z 18-tich škôl z Bratislavy. V školskom roku 2017/2018 bol projekt rozšírený aj na základné školy v trnavskom, nitrianskom a bratislavskom kraji, kde bolo podporených ďalších 25 škôl.

V školskom roku 2018/2019 sme podporili ďalšie školy  v trenčianskom, žilinskom, banskobystrickom a bratislavskom kraji. V školskom roku 2019/2020 sme poskytli školenia pre školy v prešovskom a košickom kraji – spolu takmer pre 70 učiteľov zo 48 škôl. Grantové pravidlá nájdete tu. Viac informácií o projekte ako aj spätnú väzbu od učiteľov nájdete aj v informačnej brožúre.

Koncept školenia: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného a technického vzdelávania je prvým uceleným induktívne orientovaným didaktickým nástrojom prispôsobeným slovenským podmienkam, ktorý vznikol na základe potreby rozvoja samostatného a sebavedomého premýšľania dieťaťa o svete, ktorý ho obklopuje a ktorý bol precizovaný niekoľkoročným overovaním v praxi. Aplikáciou konceptu do praxe  je možné dosiahnuť inovované ciele implementované pri poslednej zmene do Štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED 1 vo vzdelávacích oblastiach Človek a svet práce a Človek a príroda. Školenia sú realizované prostredníctvom praktických workshopov, na ktorých sú objasňované ako samotné princípy výskumne ladenej koncepcie prírodovedného a technického  vzdelávania, tak aj praktické aktivity aplikovateľné do vzdelávacieho procesu v ZŠ vďaka ich predchádzajúcemu overeniu v praxi počas riešenia predchádzajúcich projektov. Všetky aktivity sú v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom 2015. Absolventi získajú metodickú príručku so súborom aktivít priamo aplikovateľnými do praxe.