Grantový program už nerealizujeme. 

Ďakujeme za porozumenie.

———————————————————————————-

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom. Ciele grantového programu:

 • Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu detí s autizmom
 • Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych kompetencií detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom
 • Podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu autistických detí
 • Podporiť odbúravanie zažitých stereotypov
 • Podporiť rozvoj inovatívnych terapeutických prístupov

Žiadateľ:

 • Materské školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
 • Základné školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
 • Štandardné materské, resp. základné školy, ktorých súčasťou je špecializovaná trieda pre deti s autistickým syndrómom
 • Špecializované zariadenia pre deti s autizmom
 • Neziskové organizácie zaoberajúce sa autistickými deťmi

Témy grantového programu

 • Výchova, vzdelávanie, sociálna integrácia a rozvoj individuálnych schopností detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom

Príklady možností projektov:

 • zriadenie, vybavenie, alebo revitalizácia edukačných priestorov a terapeutických miestností slúžiacich na prácu s autistickými deťmi
 • zakúpenie edukačných materiálov, výchovných a terapeutických pomôcok
 • zavedenie pravidelných dlhodobých edukačných aktivít pre autistické deti
 • zriadenie a vybavenie špeciálnych priestorov pre aktivizáciu a sociálnu integráciu detí postihnutých autistickým syndrómom.

Grantový program prebiehal v rokoch 2015-2020

Prehľad podporených projektov v roku 2020 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2019 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2018 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2017 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2016 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2015 nájdete tu.