Bratislava – Krízové strediská na Slovensku fungovali najmä ako prvokontaktné centrá pre deti, ktoré boli týrané, zanedbávané alebo zneužívané a pre matky s deťmi, ktoré sa stali obeťami násilia. Novelizáciou Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení zákona 61/2018 Z.z. prišlo od 1. 1. 2019 k zmene postavenia a zrušeniu názvu „krízové stredisko“. Špecializovaným pobytovým zariadením na pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom sa stali Centrá pre deti rodiny.  Obete domáceho násilia a matky s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii, môžu využiť aj služby tzv. Bezpečných ženských domov, prípadne Poradní pre obete. Tieto a ďalšie organizácie, ktoré sa venujú pomoci ženám a deťom po násilí a zabezpečujú pre nich aj bezpečné ubytovanie, sa mohli už po druhýkrát uchádzať o podporu v grantovom programe Nadácie Volkswagen Slovakia

Celá tlačová správa je k dispozícii tu: TS_Krizove centra ziskali 36 tisic eur od Nadacie Volkswagen Slovakia