Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky s podporou Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene sa dlhodobo snaží zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium technických odborov. Vo výskumnom a výučbovom laboratóriu rozbehli pracovníci katedry robotiky aj vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia prostredníctvom grantového programu Rozvíjať technik(o)u sériu popularizačných akcií – „robohraní“ – pre základné a stredné školy, ale aj pre širokú verejnosť. S veľkým záujmom sa stretli súťaže vlastných robotov pre všetky stupne škôl, ktoré prebehli v januári. Zúčastnilo sa ich až 32 súťažiacich v dvoj- a trojčlenných tímoch.

Cieľom „robohraní“ bolo rozšíriť spoluprácu fakulty so základnými a strednými školami a popritom vzbudiť záujem o technickú tvorbu, poukázať na význam algoritmického myslenia ako aj na aktívny a tvorivý prístup k robotickým systémom. Katedra chce takto pritiahnuť mladú generáciu k automatizácii a robotike a presvedčiť ich, že hľadať, navrhovať a realizovať vlastné riešenia je zaujímavou a pútavou cestou k úspechu.

Viac o projekte si môžete prečítať na sme.sk.