Návratka: Technika hrou od základných škôl

Návrátku ku grantovému programu Technika hrou od základných škôl je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) najneskôr do 30.9.2019.

 • Návratka k školeniu Technika hrou od základných škôl

  Ja dolu podpísaná/ý štatutár, týmto potvrdzujem záujem o účasť na projekte „Technika hrou od základných škôl“. Zasielame údaje o učiteľke/ovi, ktorý absolvuje školenie v rámci spomínaného projektu.
 • 1. Informácie o škole

 • Štatutárny zástupca školy

 • Informácie o učiteľke/ovi, ktorá/ý sa zúčastní bezplatného školenia v danom kraji

  Každý učiteľ/učiteľka svojim podpisom potvrdzujú, že boli oboznámení so zapojením sa do projektu Technika hrou od základných škôl, a že im škola, ktorá ich do projektu prihlasuje, poskytla všetky relevantné informácie o spracúvaní osobných údajov počas trvania projektu. Súčasťou zapojenia sa do projektu je poskytnutie osobných údajov učiteľov Trnavskej univerzite, ktorá spolurealizuje projekt. Je v oprávnenom záujme Nadácie Volkswagen Slovakia, spracúvať a poskytnúť osobné údaje učiteľov zapojených do projektu Trnavskej univerzite, s cieľom realizácie a naplnenia cieľov projektu. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia: http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/vyhlasenie_nadacia_VW.pdf . V prípade vysokého počtu učiteľov, si Nadácia vyhradzuje právo výberu účastníkov. Bližšie informácie spolu s potvrdením účasti pošleme emailom po 15.10.2019.
  Školenie sa uskutoční v danom meste vždy od 12:30 do cca 16:30. Bližšie informácie spolu s potvrdením účasti pošleme emailom po 15.10.2019
 • Podpis učiteľa

 • Pečiatka a podpis štatutára