Project Description

Hlasujte za organizáciu a prispejte k zmene vo Vašom regióne

Naša Nadácia Volkswagen Slovakia tento rok oslavuje 10 rokov svojej existencie. Za tento čas sme podporili viac ako 1 375 projektov. Keďže sme nesmierne hrdí na všetky zrealizované projekty a veríme v ich prínos pre ľudí okolo nich a pre celé regióny, chceli by sme vybrané projekty dodatočne podporiť a odmeniť. Z tohto dôvodu sme pripravili projekt #PomáhameĎalej #Regióny. Máme za sebou už dve fázy projektu, a to na strednomsevernom Slovensku. Posledná fáza bude spustená pod názvom #Regióny – východné Slovensko, kde sa predstaví 9 vybraných organizácií, ktorých projekty sme v minulosti podporili. Tieto organizácie budú do 23.8.2018 prostredníctvom Facebookového hlasovania súťažiť o zapožičanie automobilu  Volkswagen up! na rok (spolu s  príspevkom na pohonné hmoty). Tu nájdete štatút súťaže.  Okrem toho sa organizácie predstavia aj osobne 24.8.2018 na verejnej prezentácií v obchodnom centre Átrium Optima v Košiciach, kde je pre vás pripravený zaujímavý program spolu so súťažou o vecné ceny (štatút).

Víťazom Facebookového hlasovania sa stala Základná škola s materskou školou Krásna Lúka, ktorá získala zapožičanie automobilu Volkswagen up! spolu s príspevkom na pohonné hmoty.
Mimoriadnu cenu Východoslovenskej televízie (2 000 eur) získala Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov.
Počas podujatia sa uskutočnila aj Súťaž o vecné ceny – blahoželáme výhercom: Erika Kozáková a Martina Babjaková.

 

Stredná odborná škola

Preteky vodíkových áut

Ostrovského 1, Košice

Pred dvoma rokmi sa zapojila naša škola SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach do projektu vytrvalostných pretekov modelov áut na vodíkový pohon. Tejto súťaži sa každoročne venuje viac ako 20 stredoškolských tímov. V tomto roku sme vyhrali celoslovenské finále. Postúpili sme na celosvetové finále v nemeckom Chemnitzi, kde sme získali 1. miesto. Žiaci dostali základný model RC auta, vodíkový palivový článok, plničku na vodík, tzv. bombičky na uskladnenie vodíka, vzdelávaciu sadu na prezentáciu obnoviteľných zdrojov energie. Počas prípravy žiaci získavali nové vedomosti z rôznych oblastí techniky a v rámci pravidiel sa snažili na základe získaných poznatkov čo najviac vylepšiť model auta.

Cieľom projektu výstavby centra Vincentínum v Košiciach – Šaci je pomoc a podpora rodín s deťmi, žijúcich na východnom Slovensku, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii bez strechy nad hlavou. Kľúčovým bodom pre záchranu takejto rodiny je vytvorenie nového bezpečného domova. Naším cieľom je v Centre Vincentínum poskytnúť rodine podporu, odborné poradenstvo a prechodné bývanie, kým sa situácia v rodine nestabilizuje. Vincentínum nielenže poskytne prístrešok pre 4 rodiny (až 15 detí, 20 ľudí celkovo), ale stane sa centrom pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb mnohým rodinám v susedstve. V tomto čase už máme prvú časť projektu – prvé dve bytové jednotky zo štyroch takmer hotové.

Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov

Podpora výstavby centra Vincentínum

Hemerkova 28, Košice

Detský domov Lienka Veľké Kapušany

Podpora interaktívneho vzdelávania

J.Dózsu 32, Veľké Kapušany

Vďaka zrealizovanému projektu sme  zriadili „interaktívny kútik“ s interaktívnou tabuľou, príslušným softvérom za účelom interaktívneho vzdelávania detí rôznych vekových kategórií v DeD.  Interaktívnu tabuľu používame na vzdelávanie v  oblastiach ako dopravná  výchova,  rozvoj finančnej gramotnosti, rozširovanie slovnej zásoby, jemnej motoriky, matematika. Uvedené aktivity prebiehajú a naďalej budú prebiehať za prítomnosti psychológa, špeciálneho pedagóga popr. vychovávateľa. Pre našich najmenších sme pripravili prenosné detské ihrisko s detskými dopravnými značkami , detským semaforom a odrážadlami. Deti  si zážitkovým učením osvojujú základy dopravnej výchovy. Doteraz zorganizované aktivity spojené so zrealizovaným  projektom vzbudzujú u detí nečakaný záujem o nové vedomosti,  interaktívne vzdelávanie je pre deti motivujúce, uvoľňujúce a zábavné.

Cieľom nášho projektu bolo poskytnúť možnosť študentom osvojiť si praktickú zručnosť ovládania vozíka, ktorú môžu využiť pri pomoci iným.  Podobne ako v autoškole, študenti na začiatku absolvovali teoretickú prípravu v podobe vysvetlenia fungovania a ovládania vozíka a krátko sa oboznámili s pravidlami práce s vozíkom. Nasledoval nácvik manipulácie s mechanickým aj elektrickým vozíkom v exteriéri aj interiéri a po krátkom overení získali certifikát.Našou snahou bolo podporiť mladých ľudí, ktorí majú chuť pomáhať, len sa cítia pri praktickej a konkrétnej pomoci neskúsení a neistí. Veríme, že popri tom sa tiež budovali mosty medzi mladou generáciou a mládežou na vozíku.  V rámci projektu bolo zapojených 10 škôl na východnom Slovensku a 10 mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením z nášho občianskeho združenia.

Občianske združenie Barlička

Podpora projektu Vodičák na vozíček

Prostejovská 38, Prešov

Materská škola

Vybudovanie dopravného ihriska

Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina

Vďaka podporeným projektom „Ako ujo Semafor riadil všetkých okolo“„Kukučkári na kolesách“, sme nevyužívanú plochu v areáli materskej školy premenili na detské dopravné ihrisko, ktorého neoddeliteľnú súčasť tvoria dopravné značky a semafory. Vzhľadom na to, že nie všetky rodiny majú možnosť zakúpiť svojim deťom detské bicykle, zabezpečili sme pre nich 10 nových bicyklov s ochrannými prvkami – prilbou, chráničmi, bezpečnostnou vestou. Každoročne využíva toto ihrisko približne 200 detí rôzneho veku nielen z našej materskej školy, ale aj ostatných materských škôl v meste, blízkej základnej školy, ale tiež deti z neďalekého sídliska. ´

Cieľom projektu bolo spropagovať turisticko náučný chodník Po hrušovských mohylách. Hlavnou úlohou bolo osadenie informačných tabúľ pri hlavnej ceste, aby sme získali viac turistov. Pred osadením tabúľ ľudia z blízkeho okolia ani nevedeli, že existuje táto náučná trasa. Po osadení sa začali pýtať, začali študovať priloženú mapu a intenzívne sa zapojili do turisticko náučného pochodu. Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami sa venuje aktivitám na zveľaďovanie života v obci Nižný Hrušov.  Členovia sa plnohodnotne zapájajú do aktivít obce napr. vyčisťme si brehy Ondavy, budovanie detského parku Huštáčik, ktoré súvisia aj s turisticko náučným chodníkom.

Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami

Nižný Hrušov 152, Nižný Hrušov

Základná škola s materskou školou Krásna Lúka

Vybudovanie dopravného ihriska prepojené s históriou

Krásna Lúka 142, Krásna Lúka

Keďže škola sa nachádza na vidieku, ktorého súčasťou sú rôzne poľnohospodárske dopravné prostriedky, cieľom tohto projektu bolo vytvoriť dopravné ihrisko, ktoré bude prepojené s históriou našej obce – Krásna Lúka. Do premávky zakomponujeme súčasné dopravné značenie a dopravné prostriedky, ktoré používali naši predkovia ako napr. zmenšeninu voza, ktorý bude poháňaný koňmi – deťmi s imitáciou hlavy koňa. Ďalšími účastníkmi cestnej premávky budú drevené starodávne kolobežky, drevené autá, trojkolky, zvieratá.

Cieľom projektu bolo  zriadiť tvorivé prostredie „Tvorivý ateliér“, a tým poskytnúť možnosť sebarealizácie deťom do 15 rokov, ale aj mladým ľuďom  nad 15 rokov s poruchou autistického spektra a deťom a mladým ľuďom s ľahkým, stredným, ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Ateliéri sa s deťmi venujeme aktivitám ako sú arteterapeutické, ergoterapeuticke, keramické, aranžérske aktivity a tkanie. Zlepšili sme tak podmienky vzdelávania a výchovy detí so špeciálnymi potrebami.

Občianske združenie Nie sme sami

Arteterapeutický ateliér pre deti s autizmom

Matice slovenskej 11, Prešov

Materská škola

Semafor, nie je fór!

Vybudovanie dopravného ihriska a podpora dopravnej výchovy

 

gen.Svobodu 744/33, Svidník

Cieľom projektu bolo vybudovať dopravné ihrisko v extérieri na zmysluplné využitie školského dvora.Tiež sme chceli  vytvoriť prostredie na vzdelávanie dopravnej výchovy pre každé dieťa a mladé rodiny bez výnimky. Deti si môžu vyskúšať svetelnú signalizáciu v dopravno-edukačných aktivitách s dôrazom na pravo-ľavú orientáciu. Osvojujú si zásady bezpečnosti cestnej premávky v roli chodca, kolobežkára, cyklistu, spolujazdca a budúceho vodiča.