Project Description

Hlasujte za organizáciu a prispejte k zmene vo Vašom regióne

Naša Nadácia Volkswagen Slovakia tento rok oslavuje 10 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti vznikol projekt #PomáhameĎalej, ktorého cieľom je poukázať na kontinuitu našej pomoci verejnoprospešným organizáciám. Desiatkam organizácií prostredníctvom neho dáme možnosť predstaviť svoje projekty verejnosti a zároveň získať dodatočnú podporu pre ich cieľ. Sme nesmierne hrdí na všetky zrealizované projekty a veríme v ich prínos pre ľudí ako aj pre celé regióny. Z tohto dôvodu sme spustili ďalšiu časť projektu pod názvom #PomáhameĎalej #Regióny. Prvá fáza tohto projektu prebehla na strednom Slovensku. Ďalšiu fázu projektu sme spustili pod názvom #Regióny – severné Slovensko, kde sa predstaví 10 vybraných organizácií, ktorých projekty sme v minulosti podporili. Tieto organizácie budú do 25.7. prostredníctvom Facebookového hlasovania súťažiť o zapožičanie automobilu  Volkswagen up! na rok (spolu s  príspevkom na pohonné hmoty). Tu nájdete štatút súťaže.  Okrem toho sa organizácie predstavia aj osobne 26.7. na verejnej prezentácií v obchodnom centre Galéria Martin, kde je pre vás pripravený zaujímavý program spolu so súťažou o vecné ceny (štatút).

Víťazom Facebookového hlasovania sa stalo denné centrum Centrum Frézia
Mimoriadnu cenu Stredoslovenskej televízie získala Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstennej
Počas podujatia sa uskutočnila aj Súťaž o vecné ceny – blahoželáme výhercom: Andrea Kramárková, Michal Kaššaj a Alena Lamošová.

Materská škola na Družstevnej ulici spolupracuje s Nadáciou Volkswagen Slovakia od školského roku 2011/12, kedy bola zriadená unikátna trieda s vyučovacím jazykom nemecko-slovenským. Deti sa hravou formou učia osvojovať si nemecký jazyk. Výučbu sme obohatili o tzv. technický koncept, ktorý bol na Slovensku jedinečný a  výlučne v nemeckom jazyku. Vďaka nemu deti spontánne objavujú svet fyziky, chémie a prírodovedy. Už 7 rokov pomáhame generácii k rozvoju jazykovo a technicky zdatných ľudí, ktorí istotne nebudú mať problém s uplatnením. Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu sú veľmi spokojní so vzdelávaním.

Materská škola Martin

Podpora a chod nemeckej triedy

Ul. družstevná 10,  Martin

Katedra technickej kybernetiky, Fakulty riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite

Podpora robotiky na stredných a základných školách

Univerzitná, 8215/1, Žilina

 

V uplynulých rokoch je na Katedre technickej kybernetiky, Fakulty riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite vyvíjaný mobilný robotický systém „Yrobot“. Tento systém je špeciálne určený pre výuku informatiky a informaticky založených predmetov na stredných školách. Idea autora bola „Použitím jednoduchého technického zariadenia zvýšiť motiváciu stredoškolákov študovať technické odbory, najmä informačné technológie.“ Vývojové stavebnice Yrobot boli distribuované na mnohé stredné školy. Náš tým pripravil dve učebnice, ktoré študentom vysvetľujú základné, ale aj rozšírené možnosti práce s Yrobotom.

Cieľom projektu je podpora ľudí s mentálnym postihnutím prostredníctvom  výchovno-vzdelávacích blokov  priestor pre rozhľad a praktický nácvik  elementárnych zručností preferovanej oblasti . Primárne  zamerenie projektu  na praktický kontakt a nácvik pracovných  zručností  z oblasti asistenčných prác v rámci oblasti administratívy, údržby,  domácich prác a socio-integračný výcvik farmárskych prác. Vzhľadom ku snahe podporovať  uplatnenie  človeka s mentálnym postihnutí na trhu práce je všeobecne nevyhnutná i podpora vytvárania  podporovaných chránených miest v regionálnych inštitúciách a firmách, ktoré už reálne  dokážu s touto formou spolupráce  na základe kontaktných, praktických skúseností počítať.

Denné centrum Frézia

Vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím pre každodenný život

Veľká okružná 1107/15, Partizánske

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga

Premena nevyužívanej plochy na dopravné ihrisko

Hviezdoslavova 823/7, Trstená

Cieľom nášho projektu ,,Na ihrisku, na ceste, správame sa bezpečne“ bolo  vytvoriť  a namaľovať  hraciu plochu – dopravné ihrisko a cez zážitkové učenie a aktívnu účasť detí priamo na hracej ploche podporiť  záujem o dopravnú výchovu v materskej škole. Formou didaktických hier, edukačných činností a výrobou dopravných značiek i dopravných prostriedkov deti získali vedomosti i skúsenosti, čím sa zlepšila ich bezpečnosť na cestách. Za pomoci rodičov a učiteľov sa vytvorila a namaľovala hracia plocha – dopravné ihrisko, ktorú využívajú žiaci nielen materskej, ale i základnej školy.  Vďaka projektu sme kúpili dopravné prostriedky, dopravné značky, prilby i dopravný koberec a lego, ktoré využívame v interiéri i exteriéri materskej školy.

Vďaka podpore sme zakúpili potrebné veci ako vedrové striekačky, hadice, prúdnice, savice, ale vyrábali sme aj brožúru o Mladom hasičovi, otvorili druhú časť expozície konských striekačiek pozostávajúcu z najstarších zbierkových predmetov z minulého a predminulého storočia. Jedným z hlavných cieľov je výchova detí v požiarnej ochrane a vzťah ľudí k dobrovoľníctvu a nezištnej pomoci, ako aj požiarna prevencia a výchova s cieľom znížiť počet vzniknutých požiarov, nehôd a tragických  udalostí spôsobených deťmi.  Vyškolili sme desiatky tried, do prác pri budovaní múzea sa zapája v priemere 20-30 ľudí od jeho založenia. Každý týždeň sa zúčastňuje na detskom tréningu okolo 30 detí a výsledky našej práce si pozrelo viac ako 5000 ľudí počas rôznych akcií, čo organizujeme.

Hasičský zbor Priekopa

Podpora výstavy v hasičskom múzeu

II. kolónia 38, Martin

Materská škola

Otvorenie dopravného ihriska a zvyšovanie dopravnej gramotnosti detí

Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou

Vďaka projektu a Nadácii Volkswagen Slovakia sme otvorili dopravné ihrisko v elokovanom pracovisku našej materskej školy, ktoré slúži viac ako 100 deťom predškolského veku. Pravidelným praktickým tréningom si osvojujú pravidlá cestnej premávky. Učia sa prechádzať cez cestu, správne reagovať na svetelné signály, poznávajú dopravné značky. Pri jazde na odrážadlách, bicykloch a kolobežkách si uvedomujú význam ochranných prvkov a dodržiavanie bezpečnosti. V spontánnych i riadených aktivitách rozvíjajú pohybovú koordináciu, orientáciu v priestore a veľa pravidiel už majú zautomatizovaných. Didaktické pomôcky pôsobia na deti motivačne a my veríme, že i týmto prispievame k bezpečnej budúcnosti našich školákov.

Projekt bol zameraný na obnovu a modernizáciu opotrebovaných a starých pomôcok v učebni fyziky a techniky.  Moderná stavebnica Boffin prináša našim žiakom radosť i poučenie, pomáha pochopiť ako fungujú vecí a robí technické  predmety atraktívnejšími. V učebni žiaci využívajú nové, kvalitnejšie  pomôcky a nástroje , ktoré  znamenajú kvalitnejšiu prácu. Modernejšie pomôcky a postupy znamenajú vnímanie rozvoja techniky. Jednoduchšia obsluha a funkčnosť znamená radosť z úspechu. To všetko posúva našu prácu dopredu, žiakom rozširuje obzory poznania a praktické zručnosti potrebné pre ďalšie vzdelávanie a život. Ďakujeme  garantovi nášho projektu Miroslavovi Hauskrechtovi za jeho podporu.

Základná škola Janka Kráľa

Rozvíjame tvorivý detský potenciál

Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš

Spojená škola sv. Jozefa internátna

Zriadenie prenosného dopravného ihriska pre deti s postihnutím

Jašíkova 219, Turzovka

Naša škola sa venuje deťom a mládeži s mentálnym a mentálnym v kombinácii s iným postihnutím. Vďaka projektu deti našej školy získali prenosné dopravné ihrisko, dopravné značky, semafory, autíčka, odrážadlá, elektroautíčko, reflexné prvky. Deti sa vďaka nim učia hravou formou, ako funguje doprava, ako sa na ceste správať bezpečne. Sú vnímavejšie a obozretnejšie na vozovkách. Tiež si môžu skúsiť pozíciu šoféra. Deti sa dopravnej výchove venujú aj počas voľnočasových aktivít.

Cieľová skupina projektu Mesto povolaní, čím chceš byť sú žiaci základných škôl, ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej školy. Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia sa nám podarilo neformálnymi metódami otestovať približne 1 300 žiakov posledných ročníkov základných škôl a odporučiť im pre nich vhodnú strednú školu aj so študijným alebo učebným odborom. Žiakov sme zorientovali v ich vlastnostiach, v ich silných stránkach a v ich predstavách o budúcom povolaní. Projekt je celoslovenský, prešli ním žiaci z rôznych krajských miest.

Eduplex, o.z.

Mesto povolaní, čím chceš byť

Tomašikova 3/A, 821 05, Bratislava