Project Description

#PomáhameĎalej s 12-timi projektmi

Dňa 21.4.2018 sa na Dobrom trhu uskutočnilo verejné hlasovanie za 10 najlepších projektov v rámci grantového programu #PomáhameĎalej. Počas celého dňa malo až 16 organizácií priestor prezentovať svoje projekty pred verejnosou a uchádzať sa tak o ich hlas. Prvých 10 projektov s najväčším počtom hlasov  získalo po 5 000 eur na realizáciu svojich aktivít. Atmosféru Vám priblížia zábery vo fotogalérii, či video. Okrem toho blahoželáme Danke Drexlerovej, Zuzane Chvojkovej a Lucii Chripkovej k získaniu cien počas verejného hlasovania.

Deti Devína – Naša Materská škola občianske združenie

Športovisko – viacúčelové športové ihrisko

Slovanské nábrežie 4, Bratislava

Projekt „Športovisko“ je obnova nefunkčnej asfaltovej plochy v Základnej škole Devín na moderné viacúčelové športové ihrisko s dôrazom na kolektívne športy: streetball, basketbal, minifutbal, volejbal, hokejbal, floorbal. Premena zanedbaného priestoru na športové ihrisko vytvorí priestor miestnej komunite: deťom, teenagerom, dospelým a seniorom aktívne tráviť voľný čas na čerstvom vzduchu, zlepší vzťahy, komunikáciu, spolupatričnosť, vytrvalosť a tiež zdravie obyvateľov Devína.

Mentálne, telesné postihnutia, autizmus, iné pervazívne vývin. poruchy t.j. 245 žiakov, ktorí potrebujú akútny kontakt s prírodou aj z hľadiska liečebného efektu. Prebudujeme školskú záhradu, aby bola celoročnou pomôckou s časťami na oddych a na školskú prácu. Prioritná je terapeutická a oddychová zóna plná zelene pre bezprostredný styk s prírodou. Pamätáme na estetičnosť – aby oku lahodilo, pamätáme na oddych – aby dušu potešilo a funkciu vzdelávacej zóny-aby naučilo. Využívateľnosť aj pre deti z detského domova, s ktorými dvor zdieľame.

Spojená škola, Veľké Kapušany

Nezábudkovo II.

J. Dózsu 32, Veľké Kapušany

SMILE, n.o.

Digitalizácia sterilných boxov

Jána Hollého 5, Trnava

V roku 2018 chceme pokračovať v aktivite „Digitalizácia sterilných boxov“, ktorej hlavným cieľom je zjemňovať sociálnu izoláciu detských pacientov prechádzajúcich transplantáciou kostnej drene v Národnom ústave detských chorôb, na Transplantačnej jednotke kostnej drene a ich sprevádzajúcich rodičov. Detský pacient v priemere prežije cca 3-4 mesiace v priestore cca 20m2 bez možnosti opustiť tento priestor počas doby potrebnej na liečenie. Po opustení sterilného boxu a prepustení do domácej liečby, je dĺžka doliečovania po transplantácii kostnej drene individuálna, ale sociálna izolácia pokračuje ešte zopár mesiacov a v niektorých prípadoch aj rokov.

Vráťme deti do prírody je rozsiahly projekt, ktorého cieľom je naučiť deti žiť v prírode a vážiť si základné ľudské hodnoty. Revitalizáciou starého ovocného sadu vznikne bezpečný priestor, v ktorom plánujeme vybudovať Vagačov dvor – miesto oddychu, zábavy, spontánneho vzdelávania sa a hlavne kúsok prírody, v ktorom by žiaci, rodičia aj široká verejnosť mohli opäť zažívať príjemné chvíle plné zvukov, vôní a chutí prírody. Súčasťou projektu je aj vytvorenie náučného chodníka (aj v angličtine a nemčine), ktorého súčasťou budú náučné prvky (hmyzí hotel, medovisko, mokraď, bylinkové a zeleninové záhony a pod.).

Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača

Vráťme deti do prírody

Štúrova 12, Detva

OZ Margarétka Lovinobaňa

Spoločenské centrum Margarétka

SNP 25, Lovinobaňa

Naším zámerom je zriadenie spoločenského centra v našej obci. Plánujeme v ňom realizovať pravidelne rôznorodé aktivity, od krúžkov, cez občasné besedy, pracovnú terapiu pre dlhodobo nezamestnaných a iné aj kultúrne podujatia s cieľom podporiť aktívne trávenie voľného času širokej verejnosti. Centrum bude k dispozícií pre rôzne skupiny občanov – seniorov, deti, mládež, matky s deťmi, marginalizované skupiny a iné.

Projekt má za cieľ vytvorenie štruktúry vzdelávacieho programu „Laický poradca pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením“ a vyhľadanie potenciálnych laických poradcov spomedzi rodičov, ktorí budú oporou pre rodiny vo svojich regiónoch a špecifických oblastiach podpory (napríklad ich práva a ich asertívne presadzovanie, povzbudiť rodičov k rovnocennému postaveniu v spoločnosti a začleneniu do spoločnosti).

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Rodičia rodičom

Veslárska 7319/9, Piešťany

NADÁCIA DeDo

Vincentínum na pomoc ohrozeným rodinám

Hemerkova 28, Košice

Cieľom projektu výstavby centra Vincentínum v Košiciach – Šaci je pomoc ohrozeným rodinám na východnom Slovensku poskytnutím dlhodobého sociálneho bývania a špecializovaného poradenstva. Stále viac a viac rodín na východnom Slovensku zápasí s finančnými problémami, spôsobenými stratou práce, chorobou rodičov či ich detí, odchodom jedného z partnerov, ktoré vedú k strate bývania a rozpadu rodiny. Kľúčovým bodom pre záchranu takejto rodiny je vytvorenie nového bezpečného domova.

Rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi z okresu Spišská Nová Ves a okolia majú k dispozícii bezbariérové priestory na spoločné stretávanie a absolvovanie špeciálnych terapií. Cieľom projektu je tieto priestory zveľadiť, zútulniť a komplexne vybaviť, aby mohli v plnej miere slúžiť takýmto rodinám. Nákupom špeciálnych pomôcok, cvičebného náradia a senzomotorických hračiek sa deťom s viacnásobným postihnutím ponúkne možnosť na ich celkový rozvoj a pokryjú sa všeobecné potreby takýchto rodín.

Robinson

Podpora stretávania rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi

Kostolná 23/6, Spišské Tomášovce

Spoločenstvo kresťanov Christiana

Komunitný dvor pre všetky generácie

Červeňákova 5, Bratislava

Na bratislavskom sídlisku v Dúbravke vytvárame komunitný priestor pre všetky generácie susedov na kvalitné trávenie voľného času bez anonymity. Chceme oživili dvor, pridať hracie prvky na detské ihrisko, trampolínu, sedenie pre rodičov, oddychovú zónu s lehátkami, zaobstarať sieť a športové potreby. Tak by sme vytvorili priestor pre voľnočasové a športové aktivity centra aj voľné trávenie oddychu vonku počas teplých mesiacov.

Cieľom tohto projektu je prepojiť dve generačné skupiny – skupinu detí so skupinou seniorov. Spoločne strávený čas s použitím Montessori pomôcok obohatí obe skupiny . Tak ako deti sa učia od starších, veríme, že i seniori budú z týchto aktivít profitovať, a to nielen chuťou do života, ale aj odovzdávaním svojim praktických skúseností a vedomostí.

Školská Družina Benjamín

Benjamín seniorom- seniori Benjamínu

Pri kockách 8, Limbach

Špeciálne ocenenia

Vzhľadom na veľký záujem o postupujúcich 16 projektov sme sa rozhodli udeliť dodatočnú, t.j. 11-tu cenu, o ktorej udelení rozhodlo takmer 3 000 ľudí prostredníctvom online hlasovania cez Facebook. Cenu získala organizácia Prístav Nádeje so svojím projektom detského inkluzívneho ihriska.

Prístav Nádeje, o.z.

Bezbariérové, inkluzívne detské ihrisko

Družstevná 2410/16, Zvolen

Projektom chceme riešiť otázku debarierizácie verejných priestorov, konkrétne vybudovaním bezbariérového, inkuluzívneho detského ihriska vo Zvolene na sídlisku Západ – ihriska pre všetkých bez rozdielu (vhodného aj pre deti so zdravotným znevýhodnením) nakoľko na Slovensku takéto ihriská absentujú (na území SR sú vybudované v súčasnosti len dve – v Košiciach a v Bratislave). Chceme, aby hra bola obohacujúcim, celoživotným zážitkom pre všetky deti. Projekt tak rieši otázku sprístupnenia – fyzického i psychického, spája, integruje.

V rámci spolupráce s Nadáciou TV JOJ sme sa rozhodli udeliť ďalšiu, t.j. 12-tu cenu. Cenu Nadácie TV JOJ získala organizácia Svetielko Nádeje so svojím projektom spolufinancovania detského mobilného hospicu.

Svetielko nádeje

Spolufinancovanie prevádzky detského mobilného hospicu

Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica

Zriadili sme prvý detský mobilný hospic na strednom Slovensku a poskytujeme služby v rámci banskobystrického a žilinského kraja 24 hod. denne/7 dní v týždni. Detský mobilný hospic vytvára v domácom prostredí podmienky na čo najdôstojnejší zvyšok života s materiálnym, prístrojovým a zdravotníckym zabezpečením. Náš odborný tím tvoria lekári, sestry, liečebný pedagóg, sociálny pracovník, psychológ. Pomáhame rodine aj v rámci psychosociálnej starostlivosti a sme s ňou až do konca v náročnom období i po strate dieťaťa, pozývame ich na stretnutia rodín.