Project Description

Hlasujte za organizáciu a prispejte k zmene vo Vašom regióne

Projekt #PomáhameĎalej vznikol pri príležitosti oslavy 10 rokov existencie Nadácie Volkswagen Slovakia. Cieľom je podčiarknuť kontinuitu našej pomoci verejnoprospešným organizáciám. Desiatkam organizácií prostredníctvom neho dáme možnosť predstaviť svoje projekty verejnosti a zároveň získať dodatočnú podporu pre ich cieľ. Sme nesmierne hrdí na všetky zrealizované projekty a veríme v ich prínos pre ľudí ako aj pre celé regióny. Z tohto dôvodu sme spustili ďalšiu fázu projektu pod názvom #Regióny – stredné Slovensko, kde sa predstaví 10 vybraných organizácií, ktorých projekty sme v minulosti podporili. Tieto budú do 12.6. prostredníctvom Facebookového hlasovania súťažiť o zapožičanie automobilu  Volkswagen up! na rok (spolu s  príspevkom na pohonné hmoty). Tu nájdete štatút súťaže.  Okrem toho sa organizácie predstavia aj osobne 13.6. odštartovaním verejnej prezentácie v Europa shopping center v Banskej Bystrici (tá potrvá do 15.6.). Pre organizácie je pripravená ešte aj špeciálna cena nášho mediálneho partnera Stredoslovenskej televízie vo forme finančnej podpory vo výške 2 000 eur. Počas podujatia sa uskutočnila aj Súťaž o vecné ceny – blahoželáme výhercom: Dominik Sekera, Ján Hrčka, Ivana Masárová.

Víťazom Facebookového hlasovania sa stalo občianske združenie Athéna
Mimoriadnu cenu Stredoslovenskej televízie získala organizácia SPOSA BB.

Vďaka projektu sme rozšírili dopravné ihrisko, zakúpili dopravné značky, dopravné prostriedky a iné vybavenie do interiéru a exteriéru materskej školy. Deti si zážitkovým učením osvojujú na dennej báze pravidlá cestnej premávky. Projektom sme posilnili spoluprácu s rodičmi, deti sa naučili, ako privolať pomoc v krízových situáciách. Dopravné ihrisko využíva až 300 detí ročne či už z našej materskej a základnej školy alebo z našej obce i deti z okolitých dedín.

Materská škola Veľký Kýr

Skvalitniť dopravnú výchovu detí a dobudovať dopravné ihrisko

Školská 7, Veľký Kýr

Domov sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani

Cez arteterapiu priblížiť verejnosti svet zdravotne  znevýhodnených

Rekreačná 6393/60, Nová Baňa

Cieľovú skupinu projektu predstavujú naši klienti so zdravotným znevýhodnením – mládež a dospelí s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím vo veku 15 – 35 rokov. Maľovanie podľa čísel, maľovanie s číslami, hra s fantáziou, hra s kreativitou, hra s farbami vo výtvarnom ateliéri Domova sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa je súčasťou života našich klientov. Vďaka arteterapeutickým aktivitám realizovaným v tomto výtvarnom ateliéri sa môžu stať „umelcami“ a tvoriť na vlnách svojej fantázie. Naši klienti navštevujú aj tvorivé dielne v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, ktorá tiež participovala na projekte.

Vďaka projektu sme rozšírili environmentálne vzdelávanie o praktické exteriérové aktivity, ktoré ukazujú návštevníkom, ako prírodu spoznávať.  Autorsky navrhnuté interaktívne prvky (domček pre ježka, vtáčie búdky, interaktívne informačné tabule, kŕmidlo pre veveričky,  aromatická záhrada s domčekom pre motýle, hmyzí hotel a pod.) sme vytvorili v spolupráci s deťmi a blízkou komunitou s cieľom ich využívania na dlhodobé edukačné aktivity, ktoré smerujú k previazanosti teórie s praxou. Pridanou hodnotou realizácie projektu je zveľadenie okolia kaštieľa.

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Vytvorenie ekozáhrady pre zvedavé deti v Tihányiovskom kaštieli

Radvanská 27, Banská Bystrica

http://www.zskomre.sk/

Základná škola J.A.Komenského

Vybudovanie dopravného ihriska a podpora pohybovej prípravy detí

Komenského 7, Revúca

V spolupráci s Nadáciou sme rozbehli dva projekty –  vybudovali sme dopravné ihrisko, kde viac ako 400 detí  spoznáva na kolobežkách a motokárach pravidlá cestnej premávky a učí sa chrániť svoje zdravie, a takisto sme podporili aj školský atletický klub ISKRA s cieľom pravidelnej a zábavnej prípravy našich žiakov zakúpením športového vybavenia, oblečenia, organizovaním rôznych súťaží a sústredení. Oba projekty sú realizované v rámci motta našej školy „Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať.“ (Jackie Chan).

Informačno – kontaktné centrum Femina zriadilo Fórum života v roku 2016 v meste Levice. Centrum sa venuje pomoci ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii ako napríklad nečakané tehotenstvo, domáce násilie či zneužívanie. Od decembra 2016 sme poskytli pomoc 31 ženám. Vďaka projektu chceme vyvíjať aktivity v oblasti prevencie, aby sme pomohli dievčatám a ženám vyhnúť sa takýmto životným situáciám. Cieľ napĺňame hlavne prednáškami pre mladých na školách.

Občianske združenie Fórum života

Prednášky o zodpovednom prístupe ku vzťahom

Informačno – kontaktné centrum Femina
SNP 19, Levice

 

Občianske združenie Athéna v Hnúšti

Podpora služby včasnej intervencie pre rodiny s dieťaťom so znevýhodnením

Francisciho 74, Hnúšťa

Služba včasnej intervencie je určená rodinám a ich deťom vo veku 0 – 7 rokov, ktorých vývin je ohrozený z dôvodu zdravotného znevýhodnenia. Jej významná  časť je realizovaná primárne terénnou formou v prirodzenom prostredí rodiny. OZ ATHÉNA túto komplexnú službu poskytuje 20 rodinám v okrese Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca, Poltár a Veľký Krtíš. Jej súčasťou je podpora vývinu dieťatka, špecializované poradenstvo a podpora začlenenia rodiny a dieťaťa do spoločnosti.  Individuálnu podporu  orientujeme tak, aby rodina dokázala vyrovnane fungovať a mohla byť oporou  pre svoje dieťa.

Popularizáciou vedy a techniky prostredníctvom akcií RoboHranie (prezentačné akcie, workshopy, súťaže) sa snažíme hravou formou pritiahnuť mladú generáciu k technike, automatizácii a robotike. Záujemcovia majú možnosť prezrieť si hotových robotov, vyskúšať si ich a tak sa presvedčiť, že naozaj fungujú. Tí čo majú čas a chuť, si môžu skonštruovať a naprogramovať vlastného robota, aby zistili, že hľadať, navrhovať a realizovať vlastné riešenia je pútavá a zábavná cesta k úspechu. Presvedčilo sa o tom už takmer 1 000 účastníkov našich akcií vo veku od 3 do 90 rokov. Do akcií pre žiakov a študentov základných a stredných škôl sa ochotne a iniciatívne zapájajú aj naši študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia, často vo svojom voľnom čase.

Technická univerzita vo Zvolene

Robohranie – podpora záujmu o robotiku

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Študentská 26, Zvolen

 

Špeciálna základná škola Lučenec

Miestnosť pre efektívne vzdelávanie autistických detí

Zvolenská cesta 59, Lučenec

Cieľom projektu bolo zriadiť v priestoroch školy modernú miestnosť s malou telocvičňou a relaxačnú miestnosť až pre 50 žiakov s autizmom a mentálnym či viacnásobným postihnutím. Vďaka tomu je žiakom poskytovaná kvalitná špeciálno – pedagogická starostlivosť; zlepšili sa podmienky vzdelávania a výchovy detí so špeciálnymi potrebami. V rámci upravených priestorov sa vykonávajú aktivity zamerané na rozvoj motorických schopností, zlepšujú u žiakov pohybové schopnosti, koncentráciu a pozornosť, orientáciu v priestore a sú tiež zamerané na primerané zvládanie podnetov pomocou terapeutického bazéna, rehabilitačných pomôcok, molitanovej žinenky a iných pomôcok. Pre žiakov sú aktivity veľmi zaujímavé, pútavé; učia sa narábať s náradím a náčiním, s ktorým sa bežne nestretnú.

Rozhodi sme sa vybudovať náučný chodník „malých netopierov“. Názov sme odvodili od výskytu vzácnych druhov netopierov v starých banských dielach, ktoré lemujú náučný chodník. Chodník je stredne náročný, aby dnešné deti zažili trošku adrenalínu v rozmanitosti prírody lesného spoločenstva. Na vzdialenosti 1,6 km prekonáme 158 m stúpanie, ako aj 155 m klesanie. Chodník je zakončený zrúcaninou hradu Rákoš a je situovaný v lese s rôznymi infotabulami o prírode, histórii regiónu, lesníctve ako aj o našich pekných netopieroch. O chodník prejavil záujem aj š.p. Lesy SR v rámci svojej aktivity Lesná pedagogika.

Občianske združene Rákošská cächa

Naúčný chodník „malých netopierov“

Rákošská Baňa 256

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica

Zavedenie aktivít a tvorivých dielní na podporu hrubej a jemnej motoriky

Rudlovská 53, Banská Bystrica

V Banskej Bystrici a okolí neexistuje zariadenie, ktoré by sa venovalo voľnočasovým aktivitám žiakov s autizmom. Vďaka tomuto projektu boli realizované tvorivé dielne s cieľom zlepšiť jemnú a hrubú motoriku detí s autizmom spolu so zdravou verejnosťou v Komunitnom centre Fončorda, ako aj cvičenia s fyzioterapeutom v novom Lokálnom priestore SPOSA Banská Bystrica. Aktivity prebiehajú pravidelne v poobedných hodinách. Projekt doteraz pomohol 21 rodinám s deťmi, ktorí odcvičili 164 hodín. Vďaka 52 hodinám tvorivých dielní s účasťou vyše 200 ľudí sme podporili myšlienku integrácie a inklúzie – netvorili sa len pekné veci, ale hlavne sa budovali vzťahy.