Project Description

Rozhodnite, ktoré projekty získajú podporu

Spomedzi doručených žiadostí komisia Nadácie Volkswagen Slovakia vybrala 16 postupujúcich projektov, ktoré sa budú uchádzať o Vašu podporu. Prebehnú dve hlasovania jedno priamo na podujatí Dobrý trh v Bratislava, 21.4.2018, kde na základe hlasovania verejnosti vyberieme 10 projektov. Od 6.4. do 20.4.2018 bude prebiehať online hlasovanie cez náš nadačný Facebook, kde vyberiete 1 víťaza. Súťažný poriadok nájdete tu.

Prístav Nádeje, o.z.

Bezbariérové, inkluzívne detské ihrisko

Družstevná 2410/16, Zvolen

Projektom chceme riešiť otázku debarierizácie verejných priestorov, konkrétne vybudovaním bezbariérového, inkuluzívneho detského ihriska vo Zvolene na sídlisku Západ – ihriska pre všetkých bez rozdielu (vhodného aj pre deti so zdravotným znevýhodnením) nakoľko na Slovensku takéto ihriská absentujú (na území SR sú vybudované v súčasnosti len dve – v Košiciach a v Bratislave). Chceme, aby hra bola obohacujúcim, celoživotným zážitkom pre všetky deti. Projekt tak rieši otázku sprístupnenia – fyzického i psychického, spája, integruje.

Pinf Hry je vzdelávací nástroj vo forme hry, určený pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a mentálnym postihnutím (detská mozgová obrna, autizmus, Downov syndróm a podobné). Pomocou projektu chceme deťom v 16 špeciálnych školách a centrách otvoriť cestu k vzdelávaniu pomocou moderných technológií – smart zariadenia (tablety, počítače, interaktívne tabule…). Naučia sa napríklad rozoznávanie farieb, zisťovanie času z hodín, písanie na PC, čítanie, logické uvažovanie a pod.

Pinf Hry, o.z.

Pinf Hry v špeciálnych školách a centrách

Sobotište 393, Sobotište

HANS

Divadlo HANS

Veľké Orvište 401, Veľké Orvište

Divadlo HANS je projekt amatérskeho divadelného predstavenie, ktoré formou krátkych epizód z reálneho života uvedie diváka do problematiky života ľudí s Aspergerovým syndrómom od detstva do dospelosti. Autorom scenára je otec detí s AS, hercami sú ďalší rodičia a mladí ľudia s AS. Predstavenia sa budú organizovať na celom Slovensku pre verejnosť, a pre študentov pedagogiky na univerzite v Prešove, Nitre, Banskej Bystrici a Bratislave. Cieľom projektu je osveta a odstraňovanie predsudkov.

Cieľom projektu výstavby centra Vincentínum v Košiciach – Šaci je pomoc ohrozeným rodinám na východnom Slovensku poskytnutím dlhodobého sociálneho bývania a špecializovaného poradenstva. Stále viac a viac rodín na východnom Slovensku zápasí s finančnými problémami, spôsobenými stratou práce, chorobou rodičov či ich detí, odchodom jedného z partnerov, ktoré vedú k strate bývania a rozpadu rodiny. Kľúčovým bodom pre záchranu takejto rodiny je vytvorenie nového bezpečného domova.

NADÁCIA DeDo

Vincentínum na pomoc ohrozeným rodinám

Hemerkova 28, Košice

Robinson

Podpora stretávania rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi

Kostolná 23/6, Spišské Tomášovce

Rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi z okresu Spišská Nová Ves a okolia majú k dispozícii bezbariérové priestory na spoločné stretávanie a absolvovanie špeciálnych terapií. Cieľom projektu je tieto priestory zveľadiť, zútulniť a komplexne vybaviť, aby mohli v plnej miere slúžiť takýmto rodinám. Nákupom špeciálnych pomôcok, cvičebného náradia a senzomotorických hračiek sa deťom s viacnásobným postihnutím ponúkne možnosť na ich celkový rozvoj a pokryjú sa všeobecné potreby takýchto rodín.

Na bratislavskom sídlisku v Dúbravke vytvárame komunitný priestor pre všetky generácie susedov na kvalitné trávenie voľného času bez anonymity. Chceme oživili dvor, pridať hracie prvky na detské ihrisko, trampolínu, sedenie pre rodičov, oddychovú zónu s lehátkami, zaobstarať sieť a športové potreby. Tak by sme vytvorili priestor pre voľnočasové a športové aktivity centra aj voľné trávenie oddychu vonku počas teplých mesiacov.

Spoločenstvo kresťanov Christiana

Komunitný dvor pre všetky generácie

Červeňákova 5, Bratislava

Spojená škola, Veľké Kapušany

Nezábudkovo II.

J. Dózsu 32, Veľké Kapušany

Mentálne, telesné postihnutia, autizmus, iné pervazívne vývin. poruchy t.j. 245 žiakov, ktorí potrebujú akútny kontakt s prírodou aj z hľadiska liečebného efektu. Prebudujeme školskú záhradu, aby bola celoročnou pomôckou s časťami na oddych a na školskú prácu. Prioritná je terapeutická a oddychová zóna plná zelene pre bezprostredný styk s prírodou. Pamätáme na estetičnosť – aby oku lahodilo, pamätáme na oddych – aby dušu potešilo a funkciu vzdelávacej zóny-aby naučilo .Využívateľnosť aj pre deti z detského domova, s ktorými dvor zdieľame.

V roku 2018 chceme pokračovať v aktivite „Digitalizácia sterilných boxov„, ktorej hlavným cieľom je zjemňovať sociálnu izoláciu detských pacientov prechádzajúcich transplantáciou kostnej drene v Národnom ústave detských chorôb, na Transplantačnej jednotke kostnej drene a ich sprevádzajúcich rodičov. Detský pacient v priemere prežije cca 3-4 mesiace v priestore cca 20m2 bez možnosti opustiť tento priestor počas doby potrebnej na liečenie. Po opustení sterilného boxu a prepustení do domácej liečby, je dĺžka doliečovania po transplantácii kostnej drene individuálna, ale sociálna izolácia pokračuje ešte zopár mesiacov a v niektorých prípadoch aj rokov.

SMILE, n.o.

Digitalizácia sterilných boxov

Jána Hollého 5, Trnava

Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača

Vráťme deti do prírody

Štúrova 12, Detva

Vráťme deti do prírody je rozsiahly projekt, ktorého cieľom je naučiť deti žiť v prírode a vážiť si základné ľudské hodnoty. Revitalizáciou starého ovocného sadu vznikne bezpečný priestor, v ktorom plánujeme vybudovať Vagačov dvor– miesto oddychu, zábavy, spontánneho vzdelávania sa a hlavne kúsok prírody, v ktorom by žiaci, rodičia aj široká verejnosť mohli opäť zažívať príjemné chvíle plné zvukov, vôní a chutí prírody. Súčasťou projektu je aj vytvorenie náučného chodníka (aj v angličtine a nemčine), ktorého súčasťou budú náučné prvky (hmyzí hotel, medovisko, mokraď, bylinkové a zeleninové záhony a pod.).

Našim zámerom je zriadenie spoločenského centra v našej obci. Plánujeme v ňom realizovať pravidelne rôznorodé aktivity, od krúžkov, cez občasné besedy, pracovnú terapiu pre dlhodobo nezamestnaných a iné aj kultúrne podujatia s cieľom podporiť aktívne trávenie voľného času širokej verejnosti. Centrum bude k dispozícií pre rôzne skupiny občanov – seniorov, deti, mládež, matky s deťmi, marginalizované skupiny a iné.

OZ Margarétka Lovinobaňa

Spoločenské centrum Margarétka

SNP 25, Lovinobaňa

Občianske združenie PRO VIDA

BUDDY – Dobrovoľník raz týždenne, priateľstvo na celý život

Strážna 11, Bratislava

Program BUDDY spája deti z detských domovov s vyškolenými dobrovoľníkmi a pomáha im vytvoriť dôverný a dlhotrvajúci vzťah. Dobrovoľník sa učí trpezlivosti a pokore. Deti dostávajú pozornosť, pozitívny vzor a podporu bez predsudkov. BUDDY tak deťom dáva lepšiu šancu na dôstojný život. Spoločnosti zasa prináša príležitosť mať viac mladých ľudí s bývaním a prácou a menej detí na ulici. V súčasnosti má program 85 aktívnych dvojíc. Najdlhší vzťah má 11 rokov. Program vznikol v roku 2006.

Odborný tím OZ Odyseus poskytuje pomoc na neslávne známom sídlisku Pentagon ľuďom, ktorí užívajú drogy. Súčasťou pomoci je intenzívne poradenstvo a výmena striekačiek s cieľom ochrany zdravia celej komunity. Do riešenia problémov v lokalite chceme zapájať priamo samotnú komunitu. Prostredníctvom upratovacích brigád, zberu striekačiek zatúlaných na zemi a workshopov chceme prispieť k pozitívnej zmene na sídlisku a v živote ľudí, ktorí žijú vo vylúčených komunitách a v chudobe.

Občianske združenie Odyseus

Pomoc na sídlisku Pentagon

Haanova 10, Bratislava

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Rodičia rodičom

Veslárska 7319/9, Piešťany

Projekt má za cieľ vytvorenie štruktúry vzdelávacieho programu „Laický poradca pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením“ a vyhľadanie potenciálnych laických poradcov spomedzi rodičov, ktorí budú oporou pre rodiny vo svojich regiónoch a špecifických oblastiach podpory (napríklad ich práva a ich asertívne presadzovanie, povzbudiť rodičov k rovnocennému postaveniu v spoločnosti a začleneniu do spoločnosti).

Projekt „Športovisko“ je obnova nefunkčnej asfaltovej plochy v Základnej škole Devín na moderné viacúčelové športové ihrisko s dôrazom na kolektívne športy: streetball, basketbal, minifutbal, volejbal, hokejbal, floorbal. Premena zanedbaného priestoru na športové ihrisko vytvorí priestor miestnej komunite: deťom, teenagerom , dospelým a seniorom aktívne tráviť voľný čas na čerstvom vzduchu, zlepší vzťahy, komunikáciu, spolupatričnosť, vytrvalosť a tiež zdravie obyvateľov Devína.

Deti Devína – Naša Materská škola občianske združenie

Športovisko – viacúčelové športové ihrisko

Slovanské nábrežie 4, Bratislava

Školská Družina Benjamín

Benjamín seniorom- seniori Benjamínu

Pri kockách 8, Limbach

Cieľom tohto projektu je prepojiť dve generačné skupiny – skupinu detí so skupinou seniorov. Spoločne strávený čas s použitím Montessori pomôcok obohatí obe skupiny . Tak ako deti sa učia od starších, veríme, že i seniori budú z týchto aktivít profitovať, a to nielen chuťou do života, ale aj odovzdávaním svojim praktických skúseností a vedomostí.

Zriadili sme prvý detský mobilný hospic na strednom Slovensku a poskytujeme služby v rámci banskobystrického a žilinského kraja 24 hod. denne/7 dní v týždni. Detský mobilný hospic vytvára v domácom prostredí podmienky na čo najdôstojnejší zvyšok života s materiálnym, prístrojovým a zdravotníckym zabezpečením. Náš odborný tím tvoria lekári, sestry, liečebný pedagóg, sociálny pracovník, psychológ. Pomáhame rodine aj v rámci psychosociálnej starostlivosti a sme s ňou až do konca v náročnom období i po strate dieťaťa, pozývame ich na stretnutia rodín.

Svetielko nádeje

Spolufinancovanie prevádzky detského mobilného hospicu

Nám. L. Svobodu 4, Banská bystrica