Project Description

,,Volkswagen Rodina“

Nadácia Volkswagen Slovakia od februára 2016 intenzívne podporuje aj zdravotne znevýhodnených priamych rodinných príslušníkov (dieťa, partnera/-ku) zamestnancov Volkswagen Slovakia.

Začiatkom roka 2019 bola oblasť podpory rozšírená o ťažko chorého (napr. onkologicky, neuromuskulárne) zamestnanca Volkswagen Slovakia, ktorý sa ocitol v stave nezavinenej sociálnej núdze.

Od júla 2019 Nadácia rozšírila svoju pomoc aj pre deti a partnera/-ku, zamestnancov našich partnerských spoločností Volkswagen Group Services, s.r.o. a Porsche Slovakia, spol. s.r.o.

Od januára 2021 sme upriamili svoju pomoc aj k rodinám zamestnancov – osamelých rodičov/samoživiteľov, ktorí sa ocitli v stave nezavinenej sociálnej núdzi. Po schválení odôvodnenej žiadosti môžu finančný príspevok použiť na zabezpečenie vzdelávania svojho dieťaťa/detí a na úhradu nákladov sociálne znevýhodnenej domácnosti.

Cieľom tejto formy podpory je pomoc rodinám zamestnancov, v ktorých deti sú vychovávané osamelým rodičom a zamestnancom so zdravotne znevýhodneným členom rodiny v neľahkej situácii, ako aj zvýšenie záujmu ostatných kolegov o verejnoprospešné zmýšľanie a konanie. Podporu vo výške 1000 € je možné použiť na edukačné účely ako i zakúpenie zdravotníckych a terapeutických pomôcok, rehabilitáciu, či pomoc pri integrácii alebo inklúzii zdravotne znevýhodnených detí či priamych rodinných príslušníkov zamestnancov týchto spoločností.

,,Naše Volkswagen deti“

Nadácia Volkswagen Slovakia pokračuje v tradícii založenej Odborovou organizáciou Volkswagen Slovakia a podporuje „Naše Volkswagen deti“, teda deti pozostalé po zosnulých zamestnancoch spoločnosti Volkswagen Slovakia alebo partnerov zamestnancov. Dôležitosť vzdelania pre budúcnosť detí, ktoré osud nenávratne pripravil o jedného z rodičov, Nadácia Volkswagen Slovakia zdôrazňuje darom v podobe vzdelávacieho balíčka poskytovaným na začiatku školského roka.

Vďaka finančnej podpore v podobe dobrovoľných príspevkov, či v rámci fundraisingových projektov „Restcent“ alebo „Vianočná cukrárnička“, môžeme naše aktivity v tejto oblasti zintenzívniť. Pred Vianocami 2014 dostali „Naše Volkswagen deti“ po prvýkrát od Nadácie Volkswagen Slovakia i vianočný pozdrav s malým darčekom. Na jar 2015 sa podpora rozšírila o príspevok na jazykové vzdelávanie a v lete o možnosť zúčastniť sa zaujímavého vedecko-technicky zameraného tábora Letná Univerzitka v Chorvátsku. Novinkou jesene 2015 je garancia podpory vzdelávania v podobe štipendia na celé obdobie ich štúdia. V roku 2017 došlo k zlúčeniu príspevku na jazykové vzdelávanie a garantovaného štipendia, od januára 2018 sa výška príspevku navýšila.

Januárom 2021 finančnú pomoc vo forme garantovaného štipendia výrazne navyšujeme. V súčasnosti podporujeme takmer 70 ,,Našich Volkswagen detí“.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

NEDOSTUPNÉ

Grantové pravidlá Volkswagen rodina
Grantové pravidlá Naše Volkswagen deti

NEDOSTUPNÉ