Project Description

Jednou z oblastí, v ktorej sa Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo angažuje je pomoc deťom v detských domovoch. Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“ je od roku 2011 určený na podporu vzdelávania detí v náhradnej starostlivosti (v detských domovoch, či profesionálnych rodinách) pre zvýšenie ich šance na lepšiu realizáciu sa v modernej spoločnosti a reálnom živote.

Ciele grantového programu:

  • Podporiť interaktívne a inovatívne formy vzdelávania pre deti z detských domovov, predovšetkým v oblastiach dopravnej výchovy, techniky a nemeckého jazyka
  • Podporiť spoluprácu s dobrovoľníkmi a komunitami (obce, mestá atď.), s ktorými detské domovy kooperujú
  • Podporiť edukačné inovatívne projekty zamerané na rozvoj vlastnej individuality detí z detských domovov, ich zručností a lepšiu sebarealizáciu v reálnom živote
  • Podporiť dlhodobé projekty zamerané na zlepšovanie prístupu k najmodernejším poznatkom a metódam vzdelávania

Žiadateľ:

  • Detské domovy na Slovensku (vrátane profesionálnych rodín)
  • Organizácie spolupracujúce s deťmi v náhradnej starostlivosti (za organizáciu môže byť podaný iba jeden projekt)

Témy grantového programu v roku 2017 sú:

  • vzdelávanie detí z detských domovov predovšetkým v oblasti dopravnej výchovy, techniky a nemeckého jazyka

Príklady možností projektov: zriadenie a technické vybavenie učební slúžiacich na podporu interaktívneho vzdelávania (technika, softvérové vybavenie atď.), zriadenie „kútikov“, edukačných centier v rámci domova zameraných predovšetkým na samostatnú prácu detí, vytvorenie možnosti dlhodobej spolupráce s dobrovoľníkmi, ktorí spoluvytvárajú vzdelávacie aktivity v detských domovoch (pravidelné krúžky, aktivity atď.), podpora sociálnych kompetencií detí (interaktívne hry, malé projekty v úzkej spolupráci s komunitou atď.), podpora zážitkovej formy vzdelávania (napr. exkurzie či tematické výlety v rámci stanovených oblastí vzdelávania s nadväznosťou na teoretický základ).

Maximálna výška podpory: 2 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 24. apríla 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 2. júna 2017
Realizácia projektov: jún 2017 – máj 2018

Prehľad podporených projektov v roku 2016 nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video
Žiadosť
Grantové pravidlá
Záverečná správa
Podporené projekty