Project Description

Zvýšenie bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou grantového programu „Bezpečne na cestách“, ktorý Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát vyhlásila v roku 2012.

Grantový program podporujúci dopravnú výchovu v materských a základných školách sa stretol s veľkým záujmom verejnosti. Od svojho vzniku umožnil kvalitnejšie prepojiť teóriu a prax prostredníctvom kreatívnych aktivít a interaktívnych hier s dopravnou tematikou či realizáciou viacerých detských dopravných ihrísk vybudovaných v rámci podporených projektov po celom Slovensku.

Ciele grantového programu:

  • Zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti vo všetkých regiónoch Slovenska
  • Podporiť záujem detí o dopravnú výchovu
  • Zlepšiť podmienky vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy na Slovensku
  • Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu
  • Zabezpečenie dlhodobých a pravidelných aktivít v tejto oblasti v rámci školy

Žiadateľ:

  • materské a základné školy na Slovensku
  • neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace popri školách

Za jednu školu môže byť podaný maximálne jeden projekt (v prípade doručenia viacerých žiadostí budú obe vylúčené).

Témy grantového programu pre rok 2018:

  • Realizácia príp. dobudovanie dopravného ihriska (exteriérové i interiérové) s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu na tému „Na ceste nie si sám“.
  • Bezpečné prechádzanie cez cestu bez svetelnej signalizácie, ľavopravá orientácia
  • Bezpečná jazda na bicykli v premávke

Maximálna výška podpory: 3 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 1. februára 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 10. marec 2018
Realizácia projektov: Apríl – November 2018 (Projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak v danom časovom rozpätí)

Prehľad podporených projektov v roku 2017 nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

NEDOSTUPNÉ

Grantové pravidlá
Záverečná správa
Podporené projekty