Najdôležitejším rozhodovacím grémiom je Správna rada. Zodpovedá všeobecne za chod Nadácie a rozhoduje o použití jej finančných prostriedkov.

Predseda správnej rady: Kai-Stefan Linnenkohl
Členovia správnej rady: Dr. Oliver Grünberg, Boris Michalík, Jolana Julkeová

Dozorná rada kontroluje činnosť Nadácie a je poradným orgánom pre správnu radu pri riešení jej úloh.

Členovia dozornej rady: Peter Bianchi, Ján Macho, Ivan Bartík

Členovia dozornej a správnej rady

Peter Bianchi - vedúci oddelenia Právo/compliance/risk-management Volkswagen Slovakia

“Za kľúčové považujem spoluprácu Nadácie Volkswagen Slovakia so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (STU) a podporu jazykovej výučby študentov Automobilovej produkcie na Strojníckej fakulte STU.”

Ján Macho – Predseda halového úseku závod Martin Moderné odbory Volkswagen

“Nadácia Volkswagen Slovakia zameriava svoju podporu na dlhodobú pomoc s cieľom ovplyvniť, čo možno najväčšiu možnú skupinu ľudí. Geograficky sa aktivity Nadácie sústreďujú na celé územie Slovenska, Martin nevynímajúc. Obzvlášť intenzívne sa zameriava na pomoc deťom. Jedným zo špecifických projektov podpory je projekt „Naše Volkswagen deti“, ktorý pomáha deťom z rodín zamestnancov, ktoré tragická udalosť pripravila o jedného z rodičov. Garantovaným štipendiom, poukážkami, či príspevkom na letné tábory, dlhodobo uľahčuje prístup k vzdelaniu týmto deťom.”

Ivan Bartík - vedúci finančného oddelenia Volkswagen Slovakia

“Nadácia prostredníctvom grantových programov zrealizovala viac ako 400 zmysluplných projektov od materských škôl až po univerzity sumou 2 288 000 eur. Investície do vzdelávania považujem za investície do budúcnosti.”

Dr. Oliver Grünberg - predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia

"Nadácia Volkswagen Slovakia je pilierom našej automobilky v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Prostredníctvom nej investujeme už vyše desať rokov najmä do projektov pre ľudí, ktorí sú na okraji záujmu spoločnosti. Zodpovednosť je jednou z našich hlavných podnikových hodnôt, a tak ako zodpovedne vyrábame vozidlá, tak zodpovedne plníme úlohu spoločenskej zodpovednosti a staráme sa o budúcnosť ďalších generácií.“

Kai-Stefan Linnenkohl – člen predstavenstva pre personálnu oblasť Volkswagen Slovakia

“Nadácia Volkswagen Slovakia má za sebou vyše 10-ročnú históriu, počas ktorej investovala do vzdelávania a ďalších významných dobročinných projektov viac ako 5,8 milióna eur. V duchu motta „Vedomosti tvoria budúcnosť“ podporuje deti a mládež rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti a lepšie sa tak pripraviť do budúcnosti. Teší ma, že som sa mohol stať súčasťou nadácie a spolupodieľať sa na projektoch, ktorým budú mladí ľudia vďačiť za lepšiu štartovaciu pozíciu do života.”

Boris Michalík - Labor relations Volkswagen Slovakia, konateľ VGRE

“Nadácia Volkswagen Slovakia myslí aj na bezpečnosť našich najmenších. Grantový program „Bezpečne na cestách“ od jeho začiatku v roku 2012 zaznamenal priaznivý ohlas u širokej verejnosti. Sympatizujem s cieľom rozšíriť výučbu dopravnej výchovy pre najmenších, a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti.”

Jolana Julkeová - podpredseda Moderných Odborov Volkswagen

“Významnou oblasťou podpory Nadácie sú dobrovoľnícke projekty zamestnancov Volkswagen Slovakia, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase. Ich cieľom je zvýšiť kvalitu života a vzdelávania v regiónoch po celom Slovensku. Počet týchto projektov podporovaných Nadáciou Volkswagen Slovakia neustále stúpa.”

Správkyňa Nadácie je zákonným zástupcom Nadácie. Riadi operatívnu prácu Nadácie.

Správkyňa Nadácie: Lenka Michálik Holešová
Projektoví manažéri Nadácie: Alexandra Pappová, Gabriela Viteková, Ľubomíra Repáňová

Nadačný tím

Lenka Michálik Holešová - Správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia

“Keď sme zakladali Nadáciu Volkswagen Slovakia, jednou z našich prvých aktivít, bolo bilingválne vzdelávanie detí už od predškolského veku. Začínali sme jednou triedou s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka v Materskej škole P. Horova. Postupne sme prešli na všetky triedy od materskej po druhý stupeň základnej školy. Sme hrdí na to, že môžeme pomáhať vychovávať z detí nemecky hovoriacich bádateľov.”

Alexandra Pappová - oblasť dvojjazyčnéo vzdelávania, mimoriadna podpora

“Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobou spoluprácou ako aj prostredníctvom rôznych projektov podporuje vzdelávanie nemeckého jazyka už od materských škôl, nadchýna a motivuje žiakov k štúdiu. Okrem vyhlásených iniciatív naprieč celej podpore, je naša Nadácia otvorená novým spolupráca a projektom.”

Gabriela Viteková - Oblasť pomoci deťom v centrách pre deti a rodiny a projekty zamestnancov

“Pomoc deťom v centrách pre deti a rodiny patrí k oblastiam, na ktoré sa vo svojej činnosti Nadácia stále silnejšie zameriava. Špeciálne preto myslí na zariadenia, ktoré sa týmto deťom venujú a poskytuje im rôznorodé možnosti podpory - formou novovznikajúcich grantových programov alebo rôznych zaujímavých projektov spolupráce či výherných projektov. Podpora Nadácie sa zameriava aj dobrovoľníctvo zamestnancov. Prostredníctvom najstaršieho grantového programu Projekty zamestnancov podporuje dobrovoľnícku činnosť zamestnancov v ich okolí či komunite.”

Ľubomíra Repáňová – oblasť Deti naša budúcnosť (podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených rodín zamestnancov, siroty), Oblasť podpory znevýhodnených, podpora krízových centier

“V Nadácii Volkswagen Slovakia podporujeme rodiny zamestnancov v životných situáciách akou je napríklad ťažká choroba, strata partnera-rodiča, rovnako aj zamestnancov zo sociálne znevýhodneného prostredia a so zdravotne znevýhodneným blízkym príbuzným. Cielenou pomocou rozvíjame znížené schopnosti detí a mládeže a tým zlepšujeme ich zaradenie do bežnej spoločnosti. Svoju podporu zameriavame aj na uľahčenie ťažkých životných situácií matiek s deťmi v krízových centrách."