Najdôležitejším rozhodovacím grémiom je Správna rada. Zodpovedá všeobecne za chod Nadácie a rozhoduje o použití jej finančných prostriedkov.

Predseda správnej rady: Sebastian Krapoth
Členovia správnej rady: Dr. Oliver Grünberg, Jozef Uhrík, Zoroslav Smolinský

Dozorná rada kontroluje činnosť Nadácie a je poradným orgánom pre správnu radu pri riešení jej úloh.

Členovia dozornej rady: Peter Bianchi, Jolana Julkeová, Ivan Bartík

Členovia dozornej a správnej rady

Peter Bianchi - oddelenie právne veci/externé vzťahy Volkswagen Slovakia

“Za kľúčové považujem spoluprácu Nadácie Volkswagen Slovakia so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (STU) a podporu jazykovej výučby študentov Automobilovej produkcie na Strojníckej fakulte STU.”

Jolana Julkeová - podpredseda Moderných Odborov Volkswagen

“Významnou oblasťou podpory Nadácie sú dobrovoľnícke projekty zamestnancov Volkswagen Slovakia, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase. Ich cieľom je zvýšiť kvalitu života a vzdelávania v regiónoch po celom Slovensku. Počet týchto projektov podporovaných Nadáciou Volkswagen Slovakia neustále stúpa.”

Ivan Bartík - vedúci finančného oddelenia Volkswagen Slovakia

“Nadácia prostredníctvom grantových programov zrealizovala viac ako 400 zmysluplných projektov od materských škôl až po univerzity sumou 2 288 000 eur. Investície do vzdelávania považujem za investície do budúcnosti.”

Dr. Oliver Grünberg - predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia

"Nadácia Volkswagen Slovakia je pilierom našej automobilky v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Prostredníctvom nej investujeme už vyše desať rokov najmä do projektov pre ľudí, ktorí sú na okraji záujmu spoločnosti. Zodpovednosť je jednou z našich hlavných podnikových hodnôt, a tak ako zodpovedne vyrábame vozidlá, tak zodpovedne plníme úlohu spoločenskej zodpovednosti a staráme sa o budúcnosť ďalších generácií.“

Sebastian Krapoth – člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia

“Nadácia Volkswagen Slovakia má za sebou vyše 10-ročnú históriu, počas ktorej investovala do vzdelávania a ďalších významných dobročinných projektov viac ako 5,8 milióna eur. V duchu motta „Vedomosti tvoria budúcnosť“ podporuje deti a mládež rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti a lepšie sa tak pripraviť do budúcnosti. Teší ma, že som sa mohol stať súčasťou nadácie a spolupodieľať sa na projektoch, ktorým budú mladí ľudia vďačiť za lepšiu štartovaciu pozíciu do života.”

Jozef Uhrík – bývalý predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a čestný prezident Združenia automobilového priemyslu SR

“Nadácia Volkswagen Slovakia myslí aj na bezpečnosť našich najmenších. Grantový program „Bezpečne na cestách“ od jeho začiatku v roku 2012 zaznamenal priaznivý ohlas u širokej verejnosti. Sympatizujem s cieľom rozšíriť výučbu dopravnej výchovy pre najmenších, a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti.”

Zoroslav Smolinský – predseda Moderných odborov Volkswagen

“Nadácia pokračuje v krásnej tradícii pôvodne založenej Odborovou organizáciou Volkswagen Slovakia, a podporuje „Naše Volkswagen deti“. Osudy detí z rodín zamestnancov, ktoré tragická udalosť pripravila o jedného z rodičov, jej nie sú ľahostajné. Počas roka pravidelne podporuje tieto deti poukážkami na nákup školských pomôcok, knižiek a inými darčekmi.”

Správca Nadácie je zákonným zástupcom Nadácie. Riadi operatívnu prácu Nadácie.

Správca Nadácie: Boris Michalík
Projektoví manažéri Nadácie: Alexandra Pappová, Gabriela Viteková, Ľubomíra Repáňová

Nadačný tím

Boris Michalík - vedúci oddelenia právne veci/externé vzťahy Volkswagen Slovakia

“Keď sme zakladali Nadáciu Volkswagen Slovakia, jednou z našich prvých aktivít, bolo bilingválne vzdelávanie detí už od predškolského veku. Začínali sme jednou triedou s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka v Materskej škole P. Horova. Postupne sme prešli na všetky triedy od materskej po druhý stupeň základnej školy. Sme hrdí na to, že môžeme pomáhať vychovávať z detí nemecky hovoriacich bádateľov.”

Alexandra Pappová - oblasť dvojjazyčnéo vzdelávania, mimoriadna podpora

“Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobou spoluprácou ako aj prostredníctvom rôznych projektov podporuje vzdelávanie nemeckého jazyka už od materských škôl, nadchýna a motivuje žiakov k štúdiu. Okrem vyhlásených iniciatív naprieč celej podpore, je naša Nadácia otvorená novým spolupráca a projektom.”

Gabriela Viteková - Oblasť pomoci deťom v centrách pre deti a rodiny a projekty zamestnancov

“Pomoc deťom v centrách pre deti a rodiny patrí k oblastiam, na ktoré sa vo svojej činnosti Nadácia stále silnejšie zameriava. Špeciálne preto myslí na zariadenia, ktoré sa týmto deťom venujú a poskytuje im rôznorodé možnosti podpory - formou novovznikajúcich grantových programov alebo rôznych zaujímavých projektov spolupráce či výherných projektov. Podpora Nadácie sa zameriava aj dobrovoľníctvo zamestnancov. Prostredníctvom najstaršieho grantového programu Projekty zamestnancov podporuje dobrovoľnícku činnosť zamestnancov v ich okolí či komunite.”

Ľubomíra Repáňová – oblasť Deti naša budúcnosť (podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených rodín zamestnancov, siroty), Oblasť podpory znevýhodnených, podpora krízových centier

“V Nadácii Volkswagen Slovakia podporujeme rodiny zamestnancov v životných situáciách akou je napríklad ťažká choroba, strata partnera-rodiča, rovnako aj zamestnancov zo sociálne znevýhodneného prostredia a so zdravotne znevýhodneným blízkym príbuzným. Cielenou pomocou rozvíjame znížené schopnosti detí a mládeže a tým zlepšujeme ich zaradenie do bežnej spoločnosti. Svoju podporu zameriavame aj na uľahčenie ťažkých životných situácií matiek s deťmi v krízových centrách."