Najdôležitejším rozhodovacím grémiom je Správna rada. Zodpovedá všeobecne za chod Nadácie a rozhoduje o použití jej finančných prostriedkov.

Predseda správnej rady: Eric Reuting
Členovia správnej rady: Dr. Oliver Grünberg, Jozef Uhrík, Zoroslav Smolinský

Dozorná rada kontroluje činnosť Nadácie a je poradným orgánom pre správnu radu pri riešení jej úloh.

Členovia dozornej rady: Peter Bianchi, Jolana Julkeová, Ivan Bartík

Členovia dozornej a správnej rady

Peter Bianchi - oddelenie právne veci/externé vzťahy Volkswagen Slovakia

“Za kľúčové považujem spoluprácu Nadácie Volkswagen Slovakia so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (STU) a podporu jazykovej výučby študentov Automobilovej produkcie na Strojníckej fakulte STU.”

Jolana Julkeová - podpredseda Moderných Odborov Volkswagen

“Významnou oblasťou podpory Nadácie sú dobrovoľnícke projekty zamestnancov Volkswagen Slovakia, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase. Ich cieľom je zvýšiť kvalitu života a vzdelávania v regiónoch po celom Slovensku. Počet týchto projektov podporovaných Nadáciou Volkswagen Slovakia neustále stúpa.”

Ivan Bartík - vedúci finančného oddelenia Volkswagen Slovakia

“Nadácia prostredníctvom grantových programov zrealizovala viac ako 400 zmysluplných projektov od materských škôl až po univerzity sumou 2 288 000 eur. Investície do vzdelávania považujem za investície do budúcnosti.”

Dr. Oliver Grünberg - predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia

"Nadácia Volkswagen Slovakia je pilierom našej automobilky v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Prostredníctvom nej investujeme už vyše desať rokov najmä do projektov pre ľudí, ktorí sú na okraji záujmu spoločnosti. Zodpovednosť je jednou z našich hlavných podnikových hodnôt, a tak ako zodpovedne vyrábame vozidlá, tak zodpovedne plníme úlohu spoločenskej zodpovednosti a staráme sa o budúcnosť ďalších generácií.“

Eric Reuting – člen predstavenstva pre personálnu oblasť Volkswagen Slovakia

“Od svojho vzniku sa Nadácia Volkswagen Slovakia riadi mottom „Vedomosti tvoria budúcnosť“. Pozitívny vzťah k vedomostiam a technike podporuje už od materských škôl. A to nielen vzdelávaním detí v technickom koncepte, ale aj učiteľov prostredníctvom akreditovaných školení. Som nesmierne rád, že sa jej podarilo zapáliť v ľuďoch iskru záujmu o vedomosti a štúdium techniky. Pretože technika a vzdelaná, motivovaná mládež sú naša budúcnosť.”

Jozef Uhrík – bývalý predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a čestný prezident Združenia automobilového priemyslu SR

“Nadácia Volkswagen Slovakia myslí aj na bezpečnosť našich najmenších. Grantový program „Bezpečne na cestách“ od jeho začiatku v roku 2012 zaznamenal priaznivý ohlas u širokej verejnosti. Sympatizujem s cieľom rozšíriť výučbu dopravnej výchovy pre najmenších, a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti.”

Zoroslav Smolinský – predseda Moderných odborov Volkswagen

“Nadácia pokračuje v krásnej tradícii pôvodne založenej Odborovou organizáciou Volkswagen Slovakia, a podporuje „Naše Volkswagen deti“. Osudy detí z rodín zamestnancov, ktoré tragická udalosť pripravila o jedného z rodičov, jej nie sú ľahostajné. Počas roka pravidelne podporuje tieto deti poukážkami na nákup školských pomôcok, knižiek a inými darčekmi.”

Správca Nadácie je zákonným zástupcom Nadácie. Riadi operatívnu prácu Nadácie.

Správca Nadácie: Boris Michalík
Projektoví manažéri Nadácie: Alexandra Pappová, Katarína Mariňáková, Ľubomíra Repáňová

Nadačný tím

Boris Michalík - vedúci oddelenia právne veci/externé vzťahy Volkswagen Slovakia

“Keď sme zakladali Nadáciu Volkswagen Slovakia, jednou z našich prvých aktivít, bolo bilingválne vzdelávanie detí už od predškolského veku. Začínali sme jednou triedou s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka v Materskej škole P. Horova. Postupne sme prešli na všetky triedy od materskej po druhý stupeň základnej školy. Sme hrdí na to, že môžeme pomáhať vychovávať z detí nemecky hovoriacich bádateľov.”

Alexandra Pappová - oblasť dvojjazyčnej výchovy a vzdelávanie v technike (na všetkých stupňoch škôl)

“Nadácia Volkswagen Slovakia svojimi grantovými programami ako aj prostredníctvom rôznych projektov podporuje technické vzdelávanie už od materských škôl, nadchýna a motivuje žiakov k štúdium týchto smerov. Už od začiatku svojej existencie sa iniciatívne zasadzuje aj za podporu dvojjazyčnej výchovy už od raného veku.”

Katarína Mariňáková - oblasť ekológie, projekt „S Nadáciou v pohybe“ a projekt „Technizácia“

“Ekológia patrí medzi najnovšie oblasti podpory Nadácie. O tom, že je dôležitou témou, svedčí reakcia na prvý grantový program Zelené vzdelávanie vypísaný v roku 2015, o ktorý prejavilo záujem takmer 70 žiadateľov. Nadácia sa rozhodla zvýšiť ekologické povedomie aj v radoch zamestnancov zorganizovaním jednodňových dobrovoľníckych akcií, počas ktorých spolu s deťmi skrášľovali okolie materských a základných škôl. Na základe pozitívneho ohlasu a potreby chrániť životné prostredie bude Nadácia aj naďalej pokračovať v týchto aktivitách a rozširovať ich.”

Ľubomíra Repáňová – oblasť Deti naša budúcnosť (podpora zdravotne znevýhodnených zamestnancov a blízkych rodinných príslušníkov, siroty), oblasť podpory znevýhodnených, Projekty zamestnancov

“Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje zamestnancov v životných situáciách, akou je napríklad ťažká choroba, strata partnera-rodiča, rovnako aj zamestnancov so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Cielenou pomocou rozvíjame znížené schopnosti znevýhodnených detí a mládeže a tým zlepšujeme ich zaradenie do bežnej spoločnosti. Prostredníctvom zamestnaneckých projektov podporujeme verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť našich zamestnancov.”