Materské školy

Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje tzv. bilingválny koncept, ktorý je založený na aktivitách, kde sa deti denne hravou formou oboznamujú s cudzím jazykom prostredníctvom nemecky hovoriacej učiteľky. Nadácia ho odštartovala v roku 2010 a vyvinul sa na úspešný vzdelávací program.

Ako prvú otvorila triedu „Chrobáčikov“ v štátnej materskej škole P. Horova v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Na základe úspechov a veľkého dopytu ako aj odozvy sa v roku 2011 otvorila druhá trieda „Svetlušiek“ a zároveň pribudla bilingválna trieda na Družstevnej ulici v Martine. Medzi nemecké triedy v Bratislave pribudli v roku 2012 tretia trieda „Žihadielok“ a v roku 2015 „Koníkov“.

Vzdelávací proces je v týchto triedach obohatený aj o tzv. technický koncept, ktorý odštartovala Nadácia v roku 2012 a prebieha iba v nemčine. Jeho cieľom je nadchnúť deti pre techniku a bádanie už v predškolskom veku.

Základná škola

Podpora tzv, bilingválneho konceptu bola v školskom roku 2012/2013 rozšírená aj na štátnu základnú školu I. Bukovčana v Bratislave, kde si deti môžu nadobudnuté vedomosti z materskej školy kontinuálne rozvíjať aj na ďalšom vzdelávacom stupni. Nadácia tam každoročne otvára novú triedu prváčikov. Všetky takto podporované triedy majú zavedené dodatočné hodiny nemčiny ako aj telesnú a výtvarnú výchovu v nemeckom jazyku. Záujmové aktivity v nemčine poskytuje poobedný školský klub.

V septembri 2016 sa otvorila už piata trieda s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka, čo predstavuje až 125 detí, ktorých vzdelávanie je okrem toho obohatené aj o technický koncept. Žiakom pribúda v treťom ročníku do rozvrhu aj prírodoveda v nemčine a vo štvrtom ročníku vyučovanie v nemčine na predmetoch pracovné vyučovanie a vlastiveda. Konverzácie zabezpečuje rodený nemecký hovorca.

Grantový program ,,Nemčina do materských škôl“

Grantový program ,,Nemčina do materských škôl“ vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát v roku 2016 s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách. V prvom ročníku tohto grantového programu podporila Nadácia spolu 9 projektov vo výške viac ako 18 000 eur.