Od roku 2010 Nadácia Volkswagen Slovakia zaviedla koncept výučby nemeckého jazyka od predškolského veku, ktorý podporila sumou až 1 504 000 €. Na základe úspechu pilotného programu výučby nemčiny v štátnej materskej škole v Bratislave, sme koncept rozšírili do materskej školy v Martine a na základnú školu v Bratislave. Prostredníctvom projektov Experimentovanie po nemecky, či Nemčina do materských škôl sme rozšírili výučbu nemčiny od raného veku aj do ostatných regiónov.

Materské školy

V roku 2010 odštartovala tzv. bilingválny koncept a vyvinul sa na úspešný vzdelávací program. Je založený na aktivitách, kde sa deti denne hravou formou oboznamujú s cudzím jazykom prostredníctvom nemecky hovoriacej učiteľky.

Nadácia s podporou pokračovala aj v roku 2019. Dôkazom toho je až päť skupín v dvoch materských školách, ktoré sú zriadené, financované a neustále rozvíjané.

Ako prvú otvorila triedu „Chrobáčikov“ v štátnej materskej škole P. Horova v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Na základe úspechov a veľkého dopytu ako aj odozvy sa v roku 2011 otvorila druhá trieda „Svetlušiek“ a zároveň pribudla bilingválna trieda na Družstevnej ulici v Martine. Medzi nemecké triedy v Bratislave pribudli v roku 2012 tretia trieda „Žihadielok“ a v roku 2015 „Koníkov“.

Vzdelávací proces je v týchto triedach obohatený aj o tzv. technický koncept, ktorý odštartovala Nadácia v roku 2012 a prebieha iba v nemčine. Jeho cieľom je nadchnúť deti pre techniku a bádanie už v predškolskom veku.

Základná škola

S veľkým úspechom aj v roku 2019 Nadácia naďalej rozvíja svoj nemecký a technický koncept na bratislavskej Základnej škole I. Bukovčana. V rámci dlhoročnej spolupráce, v septembri otvorila už ôsmu triedu s rozšírenou výučbou nemčiny. Žiaci sa učia po nemecky aj na odborných predmetoch (zemepis či dejepis) a nadviazali spoluprácu so školou v nemeckom meste Markdorf a zúčastnili sa výmenného pobytu. Žiaci sa po prvýkrát zapojili aj do medzinárodnej robotickej olympiády. V septembri 2018 otvorila už siedmu triedu. Žiaci v rámci tohto konceptu úspešne zvládli po prvýkrát testovanie na úroveň A2. Zároveň sa koncept rozšíril o výučbu dejepisu a zemepisu v nemeckom jazyku. Žiakom pribúda v treťom ročníku do rozvrhu aj prírodoveda v nemčine a vo štvrtom ročníku vyučovanie v nemčine na predmetoch pracovné vyučovanie a vlastiveda. Konverzácie zabezpečuje rodený Nemec.

Už v školskom roku 2012/2013 bola podpora tzv. bilingválneho konceptu rozšírená aj na štátnu základnú školu I. Bukovčana v Bratislave, kde si deti môžu nadobudnuté vedomosti z materskej školy kontinuálne rozvíjať aj na ďalšom vzdelávacom stupni. Nadácia tam každoročne otvára novú triedu prváčikov. Všetky takto podporované triedy majú zavedené dodatočné hodiny nemčiny ako aj telesnú a výtvarnú výchovu v nemeckom jazyku. Záujmové aktivity v nemčine poskytuje poobedný školský klub.

Grantový program ,,Nemčina do materských škôl“

Grantový program ,,Nemčina do materských škôl“ vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát v roku 2016 s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách. V prvom ročníku tohto grantového programu podporila Nadácia spolu 9 projektov vo výške viac ako 18 000 eur. Nadácia Volkswagen Slovakia podporila v roku 2017 8 materských škôl a zároveň dodatočne pomohla aj v predchádzajúcom roku zapojeným materským školám, aby sa výučba nemčiny v nich mohla naďalej rozvíjať. V roku 2018 získali podporu 3 nové školy a 10 v minulosti podporených.

,,Experimentovanie po nemecky“

V roku 2017 začala Nadácia spolupracovať s ďalšími 54 školami na projekte ,,Experimentovanie po nemecky“. Ide o praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov, kde bolo viac ako 70 učiteľov vyškolených na aktívne a efektívne využívanie online dostupných materiálov. Na zabezpečenie uvedených aktivít bol školám poskytnutý kufor s pomôckami na experimenty. Ilustračné video nájdete tu. Projekt pokračoval aj v roku 2018, kde získalo podporu až 84 škôl a taktiež v roku 2019, kedy Nadácia naďalej rozvíjala projekt „Experimentovanie po nemecky“na podporu výučby nemčiny na ostatných základných školách , kde sa učebné materiály sa rozšírili o spoločenské edukatívne hry.