Grantový program ,,Projekty zamestnancov“

Jeden z najobľúbenejších grantových programov fungujúci od roku 2010 sme podporili celkovo sumou až 965 000 €. Viac ako 989 projektmi našich zamestnancov sme podporili dobrovoľníctvo a angažovanosť v komunitách naprieč celým Slovenskom. Podporou projektov zamestnancov, do ktorých vyústia ich dobrovoľnícke aktivity, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase, Nadácia napomáha zvyšovaniu kvality života a vzdelávania v regiónoch po celom Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2010 sú témami grantového programu podpora vzdelávania v technike, nemčine, dopravnej výchove ako i znevýhodnených skupín obyvateľstva.

V roku 2019 Nadácia podporila sumou 227 000 € rovnaký počet projektov, ako v predchádzajúcom roku, teda 219 projektov.V roku 2018 bola suma podpory 217 188,94 € pre 219 projektov zamestnancov. 200 704,78 € sme venovali v predošlom roku 2017 203 projektom realizovaných naprieč celým Slovenskom. V roku 2016 v rámci grantového programu ,,Projekty zamestnancov“ podporila Nadácia až 132 projektov vo výške celkovo viac ako 132 000 eur. V roku 2015 prebehli celkovo tri kolá úspešného grantového programu „Projekty zamestnancov“ a Nadácia podporila 69 projektov sumou viac ako 68 000 eur. V rámci tohto inovovaného grantového programu podporila Nadácia v roku 2014 celkovo už 52 projektov od zamestnancov vo výške takmer 52 000 eur, v roku 2013 37 projektov, ktorým poskytla dotáciu v sume takmer 37 000 eur, v roku 2012 podporila Nadácia 32 projektov zamestnancov Volkswagen Slovakia vo výške viac ako 31 000 eur.

Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. V tomto roku Nadácia podporila až 20 projektov od zamestnancov, ktorí sa dobrovoľnícky angažujú. V roku 2010 vznikol grantový program Vaša cesta, ktorého cieľom bola podpora vzdelávania na Slovensku prostredníctvom projektov od zamestnancov. V prvom ročníku bolo podporených 8 projektov v sume viac ako 6 200 eur.

Grantový program ,,Projekty zamestnancov Partner“

V roku 2019 bolo podporených 10 projektov sumou 9 929,00 €. V roku 2018 sme podporili spolu 9 projektov vo výške 8 985,40 €, rok pred tým sme darovali 4 975,00 € piatim projektom. Od roku 2015 sa myšlienka podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti zamestnancov vo svojom okolí či komunite rozširuje o podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o.
V roku 2016 sa táto myšlienka rozšírila i na podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti AUTOVISION SLOVAKIA, s.r.o.

V roku 2016 podporila Nadácia 4 projekty v rámci tohto grantového programu vo výške takmer 4 000 eur.

Angažovanosť zamestnancov

V roku 2019 sme sa opätovne zapojili do podujatia  materiálnej zbierky ,,Giving Tuesday“. Nadácia mala v roku 2017 možnosť zdvojnásobiť vklad dobrovoľných darcov počas zbierky organizovanej Ligou proti rakovine na Deň narcisov. Po prvýkrát sme sa zapojili do podujatia ,,Giving Tuesday“ vyhlásením materiálnej zbierky pre núdznych. V závode Volkswagen Slovakia sme vyzbierali viac ako tri tony oblečenia, hračiek a elektroniky, ktoré pomohli Komunitnému centru v Jelšave a detskému domovu Studienka v Bratislave. Angažovanosť a dobrovoľníctvo cielene podporuje Nadácia i prostredníctvom materiálnej zbierky pre dlhodobo hospitalizované deti. Prvú materiálnu zbierku vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia v roku 2014 a vyzbierané dary boli odovzdané deťom hospitalizovaným na onkologickom oddelení Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP na Kramároch.

V roku 2016 sa uskutočnila ďalšia materiálna zbierka. Všetky vyzbierané dary odovzdali zástupcovia Nadácie Volkswagen Slovakia deťom hospitalizovaným na rôznych oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch, na Klinike infektológie a geografickej medicíny na Kramároch a Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Antolskej ulici v Petržalke prostredníctvom Materskej školy pri zdravotníckom zariadení.

Niektoré z našich úspešne realizovaných projektov zamestnancov:
Učíme sa o doprave
Zamestnanecký projekt Lenky Škrabákovej začal vytvorením technického kútika. Zrealizovala ho organizácia Slniečko pri Materskej škole Cerová. Z príspevku Nadácie sa zakúpili publikácie, kreatívne stavebnice a edukačné pomôcky. Deti z nich vytvorili dopravné prostriedky a pri konštrukčných hrách na koberci s dopravnou tematikou si trénovali znalosti z dopravy.
3D tlač pre všetkých
Strategickým cieľom projektu, pod záštitou zamestnanca Volkswagen Slovakia Mária Uhríka, je inovácia vzdelávania s dôrazom na nové trendy v praxi. Prostredníctvom zakúpenia 3D tlačiarne sa študentom umožní rozvoj technických a počítačových zručností na projektovom vyučovaní, ktorého výsledkom bude model 3D.
„Cyklisti už jazdia bezpečnejšie“
Cieľom projektu, realizovaného v roku 2014 v Detskom domove Compass Hlohovec pod záštitou zamestnanca Tomáša Vlahyho, bola podpora aktívnej dopravnej výchovy detí z detského domova s dôrazom na to, že cyklista je tiež účastníkom cestnej premávky, a preto musí dodržiavať pravidlá. Z príspevku Nadácie boli zakúpené bicykle.
„Malí konštruktéri“
Zamestnanec Peter Boor, pracovník predsérií špeciálnych vozidiel, sa rozhodol podporiť vzdelávanie v technike u detí z Materskej školy v Prašníku pomocou projektu „Malí konštruktéri“. Tvorba rôznych objektov zo stavebníc vzbudila u detí záujem o konštrukčné hry a vzájomnú spoluprácu.
„Objavovanie krás regiónu“
V roku 2013 na základe projektu operátora lakovne Jána Lazarčíka pod názvom „Pátrač Tino“ spoznávali predškoláci svoj najbližší región prostredníctvom interaktívnej zábavnej hry. Výsledkom projektu nie sú len nové dobrodružstvá, ktoré deti zažili, spoločne strávený čas s kamarátmi a rodičmi, ale aj brožúrky k jednotlivým témam s množstvom zaujímavých informácií z regiónu Dúbravka.
„Návrat k tradíciám“
So zaujímavým nápadom zameraným na rozvoj tradičných remesiel prišiel v roku 2012 zamestnanec Radoslav Ďuriš. Vďaka podpore Nadácie si centrum voľného času v Malackách nakúpilo hrnčiarsku pec, kde v zriadenej dielničke majú malí remeselníci možnosť venovať sa tvorivej práci a zažiť pocit nadšenia z vlastných výtvorov. Deti nadobúdajú manuálnu zručnosť a zároveň nadväzujú na skúsenosti starších generácií.
Rehabilitačné športové stredisko pre deti s poruchami pohybového vývinu
Cieľom jedného z projektov realizovaných v roku 2011 bolo vyčariť úsmev na tvári malých pacientov liečených v Univerzitnej nemocnici v Martine a aj s prispením Nadácie tu vyrástlo špecializované rehabilitačné športovisko pre deti s poruchami pohybového vývinu, centrálnou tonusovou a detskou mozgovou obrnou.
Jazykové laboratórium
Pre deti zo základnej školy v Devínskej Novej Vsi sa vyučovací proces stal zábavnejším a efektívnejším vďaka multifunkčnej učebni – jazykovému laboratóriu. V ďalšej bratislavskej základnej škole sa najmladší žiaci zoznamujú s cestnou premávkou a jej pravidlami na revitalizovanom dopravnou ihrisku.
„Múdra sova“
Nadácia v roku 2010 podporila zriadenie knižnice pre deti v Základnej škole s materskou školou na Odborárskej ulici 2 v Bratislave. Knižnica je určená predovšetkým škôlkarom a jej cieľom je formovať čitateľské návyky už v predškolskom veku.
Integratívny víkend „Na Kraj Sveta“
Sumou 1 000 euro prispela Nadácia Volkswagen Slovakia neziskovej organizácii Plusko, ktorá usporiadala spoločný interaktívny zážitkový víkend pre postihnutých aj zdravých ľudí v Chľabe. Cieľom tohto projektu bolo odbúranie predsudkov voči postihnutým mladým ľuďom, ako aj podpora spoločného cítenia.