Podpora dobrovoľníctva

Grantový program ,,Projekty zamestnancov“

Jeden z najobľúbenejších grantových programov fungujúci od roku 2010 sme podporili sumou takmer 1,4 milióna €. 1285 projektmi našich zamestnancov sme podporili dobrovoľníctvo a angažovanosť v komunitách naprieč celým Slovenskom. Podporou projektov zamestnancov, do ktorých vyústia ich dobrovoľnícke aktivity, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase, Nadácia napomáha zvyšovaniu kvality života a vzdelávania v regiónoch po celom Slovensku. Témami grantového programu je podpora vzdelávania v technike, nemčine, dopravnej výchove, ekológií ako i znevýhodnených skupín obyvateľstva.

V roku 2021 sme podporili 73 projektov sumou 179 103 €. V roku 2020 suma podpory predstavovala 219 846 € pre 221 projektov. V roku 2019 Nadácia podporila sumou 216 878,47 € rovnaký počet projektov, ako v predchádzajúcom roku, teda 219 projektov. V roku 2018 bola suma podpory 217 188,94 € pre 219 projektov zamestnancov. 200 704,78 € sme venovali v predošlom roku 2017203 projektom realizovaných naprieč celým Slovenskom. V roku 2016 v rámci grantového programu ,,Projekty zamestnancov“ podporila Nadácia až 132 projektov vo výške celkovo viac ako 132 000 eur. V roku 2015 prebehli celkovo tri kolá úspešného grantového programu „Projekty zamestnancov“ a Nadácia podporila 69 projektov sumou viac ako 68 000 eur. V rámci tohto inovovaného grantového programu podporila Nadácia v roku 2014 celkovo už 52 projektov od zamestnancov vo výške takmer 52 000 eur, v roku 2013 37 projektov, ktorým poskytla dotáciu v sume takmer 37 000 eur, v roku 2012 podporila Nadácia 32 projektov zamestnancov Volkswagen Slovakia vo výške viac ako 31 000 eur.

Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. V tomto roku Nadácia podporila až 20 projektov od zamestnancov, ktorí sa dobrovoľnícky angažujú. V roku 2010 vznikol grantový program Vaša cesta, ktorého cieľom bola podpora vzdelávania na Slovensku prostredníctvom projektov od zamestnancov. V prvom ročníku bolo podporených 8 projektov v sume viac ako 6 200 eur.

Grantový program ,,Projekty zamestnancov Partner“

V roku 2021 sme podporili 20 projektov sumou 45 000 €. V roku 2020 bolo podporených 16 projektov sunou 15 000€. V roku 2019 bolo podporených 10 projektov sumou 9 929,00 €. V roku 2018 sme podporili spolu 9 projektov vo výške 8 985,40 €, rok pred tým sme darovali 4 975,00 € piatim projektom. V roku 2016 podporila Nadácia 4 projekty v rámci tohto grantového programu vo výške takmer 4 000 eur. Od roku 2015 sa myšlienka podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti zamestnancov vo svojom okolí či komunite rozširuje o podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti Porsche Slovakia.V roku 2016 sa táto myšlienka rozšírila i na podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti Volkswagen Group Services.

Angažovanosť zamestnancov

V roku 2020 v rámci materiálnej zbierky naši zamestannci vyzbierali 2 310kg – hračiek, oblečenia, elektroniky a drogérie. V roku 2019 sme sa opätovne zapojili do podujatia materiálnej zbierky ,,Giving Tuesday“. Po prvýkrát sme sa zapojili do podujatia ,,Giving Tuesday“ vyhlásením materiálnej zbierky pre núdznych. V závode Volkswagen Slovakia sme vyzbierali viac ako tri tony oblečenia, hračiek a elektroniky, ktoré pomohli Komunitnému centru v Jelšave a detskému domovu Studienka v Bratislave. Angažovanosť a dobrovoľníctvo cielene podporuje Nadácia i prostredníctvom materiálnej zbierky pre dlhodobo hospitalizované deti. Prvú materiálnu zbierku vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia v roku 2014 a vyzbierané dary boli odovzdané deťom hospitalizovaným na onkologickom oddelení Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP na Kramároch.

V roku 2016 sa uskutočnila ďalšia materiálna zbierka. Všetky vyzbierané dary odovzdali zástupcovia Nadácie Volkswagen Slovakia deťom hospitalizovaným na rôznych oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch, na Klinike infektológie a geografickej medicíny na Kramároch a Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Antolskej ulici v Petržalke prostredníctvom Materskej školy pri zdravotníckom zariadení.

Zamestnanci sa podieľajú aj na zbierke organizovanou Ligou proti rakovine na Deň narcisov, kde má možnosť Nadácia zdvojnásobiť dobrovoľný vklad zamestnancov v závode VW.

Podpora rodín zamestnancov

„Naše Volkswagen deti“

Podpora detí pozostalých po zosnulých zamestnancoch spoločnosti Volkswagen Slovakia alebo ich partnerov bola založená Odborovou organizáciou Volkswagen Slovakia. Keďže osudy detí zamestnancov nie sú Nadácii ľahostajné, Nadácia pravidelne podporuje deti formou poskytnutia edukačného balíčka na začiatku každého školského roka.

Od roku 2019 podporujeme už takmer 70 ,,Našich Volkswagen detí“. V roku 2018 sa navýšila suma príspevku, ktorý sme v roku 2017 zlúčili na jazykové vzdelávanie a grantové štipendiá. V roku 2016 sa oblasť podpory rozšírila o podporu zdravotne znevýhodnených detí zamestnancov Volkswagen Slovakia. V roku 2015 mali „Naše Volkswagen detí“ možnosť prvýkrát získať príspevok na jazykové vzdelávanie a v lete možnosť zúčastniť sa denného letného tábora v areáli spoločnosti Volkswagen Slovakia či zaujímavého vedecko-technicky zameraného tábora Letná Univerzitka v Chorvátsku. Edukačný balík k začiatku školského roka dostalo koncom augusta 2015 už 58 „našich“ detí. Novinkou jesene 2015 je garancia podpory vzdelávania v podobe štipendia na celé obdobie ich štúdia.
Pred Vianocami v roku 2014 dostali prvýkrát naše tragicky osirelé deti od Nadácie vianočný pozdrav s malým darčekom v podobe poukážky na nákup kníh na vzdelávanie. Odvtedy sa tento milý pozdrav stal tradíciou. V roku 2014 dosiahla podpora „Našich Volkswagen deti“ výšku celkovo 10 800 eur.
V roku 2013 bolo podporených 55 detí prostredníctvom finančného daru určeného na vzdelávanie a zakúpenie učebných pomôcok. Nadácia im tiež zabezpečila vstup na podujatia a výstavy, na ktorých sa mohli zoznámiť s povolaniami typickými pre výrobu v automobilovom závode. Aj v roku 2012 sa podporili deti pozostalé po našich zamestnancoch formou poukážky na vzdelávanie, edukatívnymi hračkami a deti staršie ako 15 rokov sa mohli tešiť z tabletu ako novodobého prostriedku na získavanie informácií. V roku 2011 sa vízia kvalifikovaného vzdelávania pre „Naše Volkswagen deti“ napĺňala formou výberu zo spektra hodnotných vzdelávacích darov. V roku 2010 bola podpora Nadácie pre 41 osirelých detí v hodnote takmer 5 000 eur.

„Volkswagen rodina“

Nadácia Volkswagen Slovakia od februára 2016 intenzívne podporuje aj zdravotne znevýhodnených priamych rodinných príslušníkov (dieťa, partnera/-ku) zamestnancov Volkswagen Slovakia. Začiatkom roka 2019 bola oblasť podpory rozšírená o ťažko chorého (napr. onkologicky, neuromuskulárne) zamestnanca Volkswagen Slovakia, ktorý sa ocitol v stave nezavinenej sociálnej núdze. Od júla 2019 Nadácia rozšírila svoju pomoc aj pre deti a partnera/-ku, zamestnancov našich partnerských spoločností Volkswagen Group Services, s.r.o. a Porsche Slovakia, spol. s.r.o. Od januára 2021 sme upriamili svoju pomoc aj k rodinám zamestnancov – osamelých rodičov/samoživiteľov, ktorí sa ocitli v stave nezavinenej sociálnej núdze.