Najrozsiahlejšou oblasťou podpory je vzdelávanie v technike, ktoré Nadácia od svojho vzniku podporila sumou viac ako 1 023 907 eur.

„Technika hrou od materských škôl“

Nadácia iniciovala a od roku 2014 podporuje akreditované vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky pod názvom „Technika hrou od materských škôl“ s cieľom zavádzať technické aktivity do každodenných vzdelávacích procesov. Vďaka podpore Nadácie môžu učitelia vzdelávanie absolvovať bezplatne.
Školenia sa v školskom roku 2014/2015 zúčastnilo takmer 40 učiteliek z Bratislavského a Martinského kraja. V školskom roku 2015/2016 sa školenie následne rozšírilo na všetky kraje Slovenska s cieľom preškoliť viac ako 200 učiteliek.

„Technika hrou od základných škôl“

Od školského roka 2016/2017 sa rozbehla pilotná fáza projektu ,,Technika hrou od základných škôl”, ktorého cieľom  je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku. Na základe prihlásenia do projektu absolvovalo akreditované školenie 38 učiteľov z 18-tich škôl. Týmto zapojeným školám budú do konca školského roka prerozdelené pomôcky podľa jednotlivých tém (elektrina, magnetizmus, jednoduché stroje, konštrukcie a technické výzvy).

Grantový program „Hravo s technikou“

Grantový program pod názvom „Hravo s technikou“ prebiehal v roku 2013 a nadviazal tak na grantový program „Tajomstvá labáku“. Bol určený pre základné školy so zameraním na podporu technického vzdelávania s cieľom rozvíjať nadšenie pre techniku a bádanie. Odborná komisia podporila spolu 6 projektov celkovou sumou takmer 14 000 eur.

Grantový program „Tajomstvá labáku“

Grantový program „Tajomstvá labáku“ prebiehal v rokoch 2011 – 2012 a umožňoval realizovať zaujímavé nápady a projekty na zatraktívnenie výučby v školských laboratóriách na hodinách chémie, biológie alebo pri učení nových jazykov.
Nadácia v roku 2012 podporila 12 projektov, ktoré umožnili deťom na hodinách získať praktické skúsenosti formou bádania.

Grantový program „Stredné školy a technika“

V rámci oblasti podpora techniky vyhlasuje Nadácia od roku 2012 grantový program „Stredné školy a technika“, vďaka ktorému doteraz podporila 42 zrealizovaných projektov sumou viac ako 129 000 eur. Hlavným cieľom tohto grantového programu je zábavnou formou podporiť technické vzdelávanie a sprístupniť najmodernejšiu techniku školám.

Hlavnou témou grantového programu v roku 2016 bola podpora alternatívnych typov pohonov so zameraním sa na vodíkový pohon. Podporených bolo 5 škôl sumou dohromady 50 000 eur prostredníctvom projektu Agentúry pre vzdelanie a vedu – SEA.
V roku 2015 bol témou tohto grantového programu Yrobot, ktorý predstavuje open hardware platformu, na ktorej si môžu študenti osvojiť základy elektroniky, informatiky a počítačového inžinierstva. Bolo vybraných 8 projektov, ktoré Nadácia podporila sumou viac ako 23 000 eur.
Hlavnou témou v roku 2014 bolo zostrojenie solárne poháňanej autodráhy pre model Volkswagen Up!. Nadácia podporila sumou viac ako 27 000 eur 10 vybraných projektov, ktoré sa zamerali na rozvoj technického myslenia študentov, prepájanie ich teoretických vedomostí s praxou a uvedomovanie si udržateľnosti obnoviteľných zdrojov. Podporené projekty prišli žiaci odprezentovať do závodu Volkswagen Slovakia, priebeh podujatia si môžete pozrieť tu.
V roku 2013 mali vypracované projekty v tomto grantovom programe za cieľ zavedenie poskytnutého know-how o najmodernejších technológiách využívaných v automobilovom priemysle do učebných osnov. Nadácia udelila 16 školám granty v celkovej sume 25 000 eur. (súčasťou podpory bolo aj školenie zo strany odborníkov ako aj originálne meracie zariadenia). Realizáciu projektov a ich finálnu prezentáciu si môžete pozrieť na videu tu.
V prvom roku existencie tohto grantového programu v roku 2012, podporila Nadácia až 7 projektov pre stredné odborné školy na celom Slovensku.

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ spustila Nadácia v roku 2012, vďaka čomu sa doteraz prostredníctvom viac ako 33 projektov a celkovou sumou viac ako 190 000 eur podporili katedry, ústavy a pedagógovia slovenských vysokých škôl s technickým zameraním. Cieľom tohto grantového programu je podpora ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania.

Cieľom grantového programu v roku 2016 bolo podporiť pravidelné vzdelávacie technicky zamerané aktivity na základných, resp. stredných odborných školách. Bolo podporených 6 projektov vo výške viac ako 35 000 eur.
Témy v roku 2015 boli zlepšenie pohodlia, funkčnosti a bezpečnosti jazdy v automobile a zefektívnenie výroby v rámci automobilového priemyslu v priamom prepojení na priemysel 4.0, resp. podnik budúcnosti. Z prijatých žiadostí sa vybralo 7 projektov, ktoré sa podporili sumou viac ako 41 000 eur.
V roku 2014 bolo podporených 6 projektov, ktoré podporila sumou 35 000 eur. Študenti odprezentovali svoje projekty pred komisou zloženou z odborníkov z rôznych oddelení Volkswagen Slovakia (pozrite si viac tu).
V roku 2013 spomedzi zaslaných žiadostí vybrala odborná komisia päť projektov, ktoré získali finančné prostriedky na realizáciu vo výške takmer 51 000 eur. Projekty boli odprezentované na podujatí priamo v závode Volkswagen Slovakia, viac na videu.
V roku 2012 bol po prvýkrát vyhlásený grantový program pre univerzity technického zamerania (ešte pod názvom Vysokoškoláci a technika) na podporu talentovaných študentov vysokých škôl. Podporených bolo 9 projektov v sume takmer 28 000 eur.

Spolupráca s vysokými školami

Volkswagen Slovakia etabloval študijné zameranie „Automobilová produkcia“ na Strojníckej fakulte Slovenskej Technickej Univerzity, pričom Nadácia naďalej podporuje tento projekt financovaním vzdelávacích aktivít, učebných materiálov a vybavením laboratórií.
V školskom roku 2015/2016 prebieha už šiesty ročník študijného zamerania Automobilová produkcia na Strojníckej fakulte STU.
V roku 2013 sa spolupráca zintenzívnila a študenti bakalárskeho odboru Automobilová produkcia získali od Nadácie financie na jazykové vzdelávanie, exkurziu do zahraničia, ako aj na vzdelávací projekt zameraný na využitie mobilných technológií.
Na základe študentskej iniciatívy v roku 2012 prispela Nadácia na rekonštrukciu študovne na internáte Mladá Garda. Špičkovo vybavený priestor s odbornou literatúrou slúži na samoštúdium a poskytuje priestor na výmenu vedomostí.
Nadácia spolupracuje aj s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). V roku 2014 sa vďaka výraznej finančnej podpore Nadácie otvorila nová aula fyziky, ktorej rekonštrukcia stála 200 000 eur, a má pre študentov výrazný prínos.
V roku 2012 Nadácia Volkswagen Slovakia spolupracovala so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline na projekte Edison – výroby elektromobilu samotnými študentmi.