Jednou z najrozsiahlejších oblastí podpory je vzdelávanie v technike, ktorú Nadácia od svojho vzniku podporila sumou 1 322 000 eur. Poskytli sme akreditované školenia výučby techniky od materských škôl viac ako 500 učiteľom či prostriedky na pomôcky a vybavenie laboratórii na vysokých školách.

„Technika hrou od materských škôl“

V podpore vzdelávania v technike od raného veku pokračovala Nadácia aj v roku 2019, svojimi úspešnými grantovými programami pre základné školy, kde vyškolila takmer 80 učiteľov z viac ako 40 škôl.V školskom roku 2017/2018 vyškolila Nadácia Volkswagen Slovakia ďalších viac ako 118 pedagógov v materských školách na Slovensku. Školenie sa rozšírilo v roku 2015/2016 na všetky kraje Slovenska s cieľom preškoliť viac ako 200 učiteliek. Nadácia iniciovala a od roku 2014 podporuje akreditované vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky pod názvom „Technika hrou od materských škôl“ s cieľom zavádzať technické aktivity do každodenných vzdelávacích procesov. Vďaka podpore Nadácie môžu učitelia vzdelávanie absolvovať bezplatne.
Školenia sa v školskom roku 2014/2015 zúčastnilo takmer 40 pedagógov z Bratislavského a Martinského kraja.

„Technika hrou od základných škôl“

V roku 2018 Nadácia podporila až 84 škôl a vyškolila až 187 učiteľov v rámci projektu ,,Technika hrou od základných škôl“. V roku 2017 sa zapojilo viac ako 49 základných škôl z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja a celkovo získalo podporu 25 škôl. Od školského roka 2016/2017 sa rozbehla pilotná fáza projektu ,,Technika hrou od základných škôl”, ktorého cieľom je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku. Na základe prihlásenia do projektu absolvovalo akreditované školenie 38 učiteľov z 18-tich škôl. Týmto zapojeným školám budú do konca školského roka prerozdelené pomôcky podľa jednotlivých tém (elektrina, magnetizmus, jednoduché stroje, konštrukcie a technické výzvy).

Grantový program „Hravo s technikou“

Grantový program pod názvom „Hravo s technikou“ prebiehal v roku 2013 a nadviazal tak na grantový program „Tajomstvá labáku“. Bol určený pre základné školy so zameraním na podporu technického vzdelávania s cieľom rozvíjať nadšenie pre techniku a bádanie. Odborná komisia podporila spolu 6 projektov celkovou sumou takmer 14 000 eur.

Grantový program „Tajomstvá labáku“

Grantový program „Tajomstvá labáku“ prebiehal v rokoch 2011 – 2012 a umožňoval realizovať zaujímavé nápady a projekty na zatraktívnenie výučby v školských laboratóriách na hodinách chémie, biológie alebo pri učení nových jazykov.
Nadácia v roku 2012 podporila 12 projektov, ktoré umožnili deťom na hodinách získať praktické skúsenosti formou bádania.

Grantový program „Stredné školy a technika“

V rámci oblasti podpora techniky vyhlasuje Nadácia od roku 2012 grantový program „Stredné školy a technika“, vďaka ktorému doteraz podporila 62 zrealizovaných projektov sumou viac ako 179 000 eur. Hlavným cieľom tohto grantového programu je zábavnou formou podporiť technické vzdelávanie a sprístupniť najmodernejšiu techniku školám.

V roku 2018 prebehlo vyhodnotenie predchádzajúceho ročníka projektu „Preteky vodíkových áut“ v podobe národného preteku žiakmi upravených automobilov na vodíkový pohon. Viac sa dočítate tu. V roku 2017 boli témou podpory pre starších žiakov alternatívne zdroje energie a pohonu automobilov prostredníctvom grantového programu pre stredné odborné školy ,,Preteky vodíkových áut“, s ktorými sme podporili 7 škôl.
Od roku 2016 bola hlavnou témou grantového programu podpora alternatívnych typov pohonov so zameraním sa na vodíkový pohon. Podporených bolo 5 škôl sumou dohromady 50 000 eur prostredníctvom projektu Agentúry pre vzdelanie a vedu – SEA. V roku 2015 bol témou tohto grantového programu Yrobot, ktorý predstavuje open hardware platformu, na ktorej si môžu študenti osvojiť základy elektroniky, informatiky a počítačového inžinierstva. Bolo vybraných 8 projektov, ktoré Nadácia podporila sumou viac ako 23 000 eur.
Hlavnou témou v roku 2014 bolo zostrojenie solárne poháňanej autodráhy pre model Volkswagen Up!. Nadácia podporila sumou viac ako 27 000 eur 10 vybraných projektov, ktoré sa zamerali na rozvoj technického myslenia študentov, prepájanie ich teoretických vedomostí s praxou a uvedomovanie si udržateľnosti obnoviteľných zdrojov. Podporené projekty prišli žiaci odprezentovať do závodu Volkswagen Slovakia, priebeh podujatia si môžete pozrieť tu.
V roku 2013 mali vypracované projekty v tomto grantovom programe za cieľ zavedenie poskytnutého know-how o najmodernejších technológiách využívaných v automobilovom priemysle do učebných osnov. Nadácia udelila 16 školám granty v celkovej sume 25 000 eur. (súčasťou podpory bolo aj školenie zo strany odborníkov ako aj originálne meracie zariadenia). Realizáciu projektov a ich finálnu prezentáciu si môžete pozrieť na videu tu.
V prvom roku existencie tohto grantového programu v roku 2012, podporila Nadácia až 7 projektov pre stredné odborné školy na celom Slovensku.

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ spustila Nadácia v roku 2012, vďaka čomu sa doteraz prostredníctvom viac ako 41 projektov a celkovou sumou viac ako 200 000 eur podporili katedry, ústavy a pedagógovia slovenských vysokých škôl s technickým zameraním. Cieľom tohto grantového programu je podpora ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania.

Témy projektov na rok 2018 boli úzko prepojené s automobilovým priemyslom a praxou. Sumou spolu až 50 000 € boli podporené 2 projekty, ktoré vybrala komisia na základe osobnej prezentácie žiadateľov. Podporené projekty tohto grantového programu nájdete tu. V roku 2017 získalo od nás podporu vo výške takmer 36 000€šesť univerzít s tematikou elektromobility. Cieľom grantového programu v roku 2016 bolo podporiť pravidelné vzdelávacie technicky zamerané aktivity na základných, resp. stredných odborných školách. Bolo podporených 6 projektov vo výške viac ako 35 000 eur.
Témy v roku 2015 boli zlepšenie pohodlia, funkčnosti a bezpečnosti jazdy v automobile a zefektívnenie výroby v rámci automobilového priemyslu v priamom prepojení na priemysel 4.0, resp. podnik budúcnosti. Z prijatých žiadostí sa vybralo 7 projektov, ktoré sa podporili sumou viac ako 41 000 eur.
V roku 2014 bolo podporených 6 projektov, ktoré podporila sumou 35 000 eur. Študenti odprezentovali svoje projekty pred komisou zloženou z odborníkov z rôznych oddelení Volkswagen Slovakia (pozrite si viac tu).
V roku 2013 spomedzi zaslaných žiadostí vybrala odborná komisia päť projektov, ktoré získali finančné prostriedky na realizáciu vo výške takmer 51 000 eur. Projekty boli odprezentované na podujatí priamo v závode Volkswagen Slovakia, viac na videu.
V roku 2012 bol po prvýkrát vyhlásený grantový program pre univerzity technického zamerania (ešte pod názvom Vysokoškoláci a technika) na podporu talentovaných študentov vysokých škôl. Podporených bolo 9 projektov v sume takmer 28 000 eur.

Spolupráca s vysokými školami

Volkswagen Slovakia etabloval študijné zameranie „Automobilová produkcia“ na Strojníckej fakulte Slovenskej Technickej Univerzity, pričom Nadácia naďalej podporuje tento projekt financovaním vzdelávacích aktivít, učebných materiálov a vybavením laboratórií.
V školskom roku 2015/2016 prebieha už šiesty ročník študijného zamerania Automobilová produkcia na Strojníckej fakulte STU.
V roku 2013 sa spolupráca zintenzívnila a študenti bakalárskeho odboru Automobilová produkcia získali od Nadácie financie na jazykové vzdelávanie, exkurziu do zahraničia, ako aj na vzdelávací projekt zameraný na využitie mobilných technológií.
Na základe študentskej iniciatívy v roku 2012 prispela Nadácia na rekonštrukciu študovne na internáte Mladá Garda. Špičkovo vybavený priestor s odbornou literatúrou slúži na samoštúdium a poskytuje priestor na výmenu vedomostí.
Nadácia spolupracuje aj s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). V roku 2014 sa vďaka výraznej finančnej podpore Nadácie otvorila nová aula fyziky, ktorej rekonštrukcia stála 200 000 eur, a má pre študentov výrazný prínos.
V roku 2012 Nadácia Volkswagen Slovakia spolupracovala so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline na projekte Edison – výroby elektromobilu samotnými študentmi.