Podpora techniky

Jednou z najrozsiahlejších oblastí podpory je vzdelávanie v technike, ktorú Nadácia od svojho vzniku podporila sumou 1 322 000 eur. Poskytli sme akreditované školenia výučby techniky od materských škôl viac ako 500 učiteľom či prostriedky na pomôcky a vybavenie laboratórii na vysokých školách.

„Technika hrou od materských škôl“

V podpore vzdelávania v technike od raného veku pokračovala Nadácia aj v roku 2019, svojimi úspešnými grantovými programami pre základné školy, kde vyškolila takmer 80 učiteľov z viac ako 40 škôl.V školskom roku 2017/2018 vyškolila Nadácia Volkswagen Slovakia ďalších viac ako 118 pedagógov v materských školách na Slovensku. Školenie sa rozšírilo v roku 2015/2016 na všetky kraje Slovenska s cieľom preškoliť viac ako 200 učiteliek. Nadácia iniciovala a od roku 2014 podporuje akreditované vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky pod názvom „Technika hrou od materských škôl“ s cieľom zavádzať technické aktivity do každodenných vzdelávacích procesov. Vďaka podpore Nadácie môžu učitelia vzdelávanie absolvovať bezplatne.
Školenia sa v školskom roku 2014/2015 zúčastnilo takmer 40 pedagógov z Bratislavského a Martinského kraja.

„Technika hrou od základných škôl“

V roku 2018 Nadácia podporila až 84 škôl a vyškolila až 187 učiteľov v rámci projektu ,,Technika hrou od základných škôl“. V roku 2017 sa zapojilo viac ako 49 základných škôl z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja a celkovo získalo podporu 25 škôl. Od školského roka 2016/2017 sa rozbehla pilotná fáza projektu ,,Technika hrou od základných škôl”, ktorého cieľom je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku. Na základe prihlásenia do projektu absolvovalo akreditované školenie 38 učiteľov z 18-tich škôl. Týmto zapojeným školám budú do konca školského roka prerozdelené pomôcky podľa jednotlivých tém (elektrina, magnetizmus, jednoduché stroje, konštrukcie a technické výzvy).

Grantový program „Hravo s technikou“

Grantový program pod názvom „Hravo s technikou“ prebiehal v roku 2013 a nadviazal tak na grantový program „Tajomstvá labáku“. Bol určený pre základné školy so zameraním na podporu technického vzdelávania s cieľom rozvíjať nadšenie pre techniku a bádanie. Odborná komisia podporila spolu 6 projektov celkovou sumou takmer 14 000 eur.

Grantový program „Tajomstvá labáku“

Grantový program „Tajomstvá labáku“ prebiehal v rokoch 2011 – 2012 a umožňoval realizovať zaujímavé nápady a projekty na zatraktívnenie výučby v školských laboratóriách na hodinách chémie, biológie alebo pri učení nových jazykov.
Nadácia v roku 2012 podporila 12 projektov, ktoré umožnili deťom na hodinách získať praktické skúsenosti formou bádania.

Grantový program „Stredné školy a technika“

V rámci oblasti podpora techniky vyhlasuje Nadácia od roku 2012 grantový program „Stredné školy a technika“, vďaka ktorému doteraz podporila 62 zrealizovaných projektov sumou viac ako 179 000 eur. Hlavným cieľom tohto grantového programu je zábavnou formou podporiť technické vzdelávanie a sprístupniť najmodernejšiu techniku školám.

V roku 2018 prebehlo vyhodnotenie predchádzajúceho ročníka projektu „Preteky vodíkových áut“ v podobe národného preteku žiakmi upravených automobilov na vodíkový pohon. Viac sa dočítate tu. V roku 2017 boli témou podpory pre starších žiakov alternatívne zdroje energie a pohonu automobilov prostredníctvom grantového programu pre stredné odborné školy ,,Preteky vodíkových áut“, s ktorými sme podporili 7 škôl.
Od roku 2016 bola hlavnou témou grantového programu podpora alternatívnych typov pohonov so zameraním sa na vodíkový pohon. Podporených bolo 5 škôl sumou dohromady 50 000 eur prostredníctvom projektu Agentúry pre vzdelanie a vedu – SEA. V roku 2015 bol témou tohto grantového programu Yrobot, ktorý predstavuje open hardware platformu, na ktorej si môžu študenti osvojiť základy elektroniky, informatiky a počítačového inžinierstva. Bolo vybraných 8 projektov, ktoré Nadácia podporila sumou viac ako 23 000 eur.
Hlavnou témou v roku 2014 bolo zostrojenie solárne poháňanej autodráhy pre model Volkswagen Up!. Nadácia podporila sumou viac ako 27 000 eur 10 vybraných projektov, ktoré sa zamerali na rozvoj technického myslenia študentov, prepájanie ich teoretických vedomostí s praxou a uvedomovanie si udržateľnosti obnoviteľných zdrojov. Podporené projekty prišli žiaci odprezentovať do závodu Volkswagen Slovakia, priebeh podujatia si môžete pozrieť tu.
V roku 2013 mali vypracované projekty v tomto grantovom programe za cieľ zavedenie poskytnutého know-how o najmodernejších technológiách využívaných v automobilovom priemysle do učebných osnov. Nadácia udelila 16 školám granty v celkovej sume 25 000 eur. (súčasťou podpory bolo aj školenie zo strany odborníkov ako aj originálne meracie zariadenia). Realizáciu projektov a ich finálnu prezentáciu si môžete pozrieť na videu tu.
V prvom roku existencie tohto grantového programu v roku 2012, podporila Nadácia až 7 projektov pre stredné odborné školy na celom Slovensku.

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ spustila Nadácia v roku 2012, vďaka čomu sa doteraz prostredníctvom viac ako 41 projektov a celkovou sumou viac ako 200 000 eur podporili katedry, ústavy a pedagógovia slovenských vysokých škôl s technickým zameraním. Cieľom tohto grantového programu je podpora ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania.

Témy projektov na rok 2018 boli úzko prepojené s automobilovým priemyslom a praxou. Sumou spolu až 50 000 eur boli podporené 2 projekty, ktoré vybrala komisia na základe osobnej prezentácie žiadateľov. Podporené projekty tohto grantového programu nájdete tu. V roku 2017 získalo od nás podporu vo výške takmer 36 000€šesť univerzít s tematikou elektromobility. Cieľom grantového programu v roku 2016 bolo podporiť pravidelné vzdelávacie technicky zamerané aktivity na základných, resp. stredných odborných školách. Bolo podporených 6 projektov vo výške viac ako 35 000 eur.
Témy v roku 2015 boli zlepšenie pohodlia, funkčnosti a bezpečnosti jazdy v automobile a zefektívnenie výroby v rámci automobilového priemyslu v priamom prepojení na priemysel 4.0, resp. podnik budúcnosti. Z prijatých žiadostí sa vybralo 7 projektov, ktoré sa podporili sumou viac ako 41 000 eur.
V roku 2014 bolo podporených 6 projektov, ktoré podporila sumou 35 000 eur. Študenti odprezentovali svoje projekty pred komisou zloženou z odborníkov z rôznych oddelení Volkswagen Slovakia (pozrite si viac tu).
V roku 2013 spomedzi zaslaných žiadostí vybrala odborná komisia päť projektov, ktoré získali finančné prostriedky na realizáciu vo výške takmer 51 000 eur. Projekty boli odprezentované na podujatí priamo v závode Volkswagen Slovakia, viac na videu.
V roku 2012 bol po prvýkrát vyhlásený grantový program pre univerzity technického zamerania (ešte pod názvom Vysokoškoláci a technika) na podporu talentovaných študentov vysokých škôl. Podporených bolo 9 projektov v sume takmer 28 000 eur.

Spolupráca s vysokými školami

Volkswagen Slovakia etabloval študijné zameranie „Automobilová produkcia“ na Strojníckej fakulte Slovenskej Technickej Univerzity, pričom Nadácia naďalej podporuje tento projekt financovaním vzdelávacích aktivít, učebných materiálov a vybavením laboratórií.
V školskom roku 2015/2016 prebieha už šiesty ročník študijného zamerania Automobilová produkcia na Strojníckej fakulte STU.
V roku 2013 sa spolupráca zintenzívnila a študenti bakalárskeho odboru Automobilová produkcia získali od Nadácie financie na jazykové vzdelávanie, exkurziu do zahraničia, ako aj na vzdelávací projekt zameraný na využitie mobilných technológií.
Na základe študentskej iniciatívy v roku 2012 prispela Nadácia na rekonštrukciu študovne na internáte Mladá Garda. Špičkovo vybavený priestor s odbornou literatúrou slúži na samoštúdium a poskytuje priestor na výmenu vedomostí.
Nadácia spolupracuje aj s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). V roku 2014 sa vďaka výraznej finančnej podpore Nadácie otvorila nová aula fyziky, ktorej rekonštrukcia stála 200 000 eur, a má pre študentov výrazný prínos.
V roku 2012 Nadácia Volkswagen Slovakia spolupracovala so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline na projekte Edison – výroby elektromobilu samotnými študentmi.

Podpora dopravnej výchovy

V roku 2017 zrealizovala Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s mestom Stupava výstavbu vôbec prvého verejného detského dopravného ihriska na Slovensku s rozlohou 4 200 m². Ihrisko naďalej slúži a jeho znovuotvorenie prebehlo na jar 2019 za účasti prvákov stupavskej Základnej školy, zástupcov Nadácie a primátora mesta Stupava. V rámci edukácie v dopravnej výchove ho intenzívne využívajú základné a materské školy, ako aj široká verejnosť.

Grantový program „Bezpečne na cestách“

Grantový program Bezpečne na cestách od roku 2012 priniesol viac ako 130 projektov na podporu dopravnej výchovy, ktorej sme venovali 637 000 €. Okrem toho sa až 143 škôl zapojilo do online súťaže s tematikou dopravnej výchovy.

Grantový program „Bezpečne na cestách“ spustila Nadácia prvýkrát v roku 2012 s cieľom rozšíriť a zatraktívniť výučbu dopravnej výchovy pre najmenších, a tým zároveň prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti. Grantový program sa stretol s obrovským záujmom verejnosti a v súčasnosti vyhlasujeme už jeho šiesty ročník.

V roku 2018 podporila Nadácia 15 projektov sumou 39 174 €. 23 projektov realizovaných predovšetkým v materských školách v rôznych krajoch Slovenska sme podporili v roku 2017, ktorým sme spolu prispeli sumou 61 566,30 €. Okrem finančného grantu do 3 000 € na projekt dostali subjekty na podporu svojich edukačných aktivít s deťmi i reflexné bezpečnostné vesty a drevenú stavebnicu s dopravnou tematikou od slovenského výrobcu.

Témou v roku 2016 bola podpora zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na realizáciu, príp. dobudovanie dopravného ihriska. Bolo podporených 20 projektov celkovo sumou viac ako 50 000 eur.
V roku 2015 sa sumou takmer 61 000 eur podporilo 24 projektov, ktorých nosnou témou bola realizácia, resp. dobudovanie dopravného ihriska (exteriérového či interiérového) a zároveň vytvorenie a realizácia interaktívnej súťaže s dopravnou tematikou.
Nadácia v roku 2014 podporila 13 projektov sumou takmer 23 000 eur, ktorých hlavným cieľom bola tvorba interaktívnej detskej knižky s básničkami či pesničkami s tematikou dopravnej výchovy, alebo tvorba pomôcky na interaktívnu tabuľu za pomoci detí.
V roku 2013 bolo vybraných a podporených 9 projektov spolu sumou 14 000 eur, ktoré hravou formou oboznamovali deti o pravidlách cestnej premávky napríklad tvorbou interaktívnej rozprávky o dopravnej bezpečnosti.
V prvý rok tohto grantového programu v roku 2012 sa podporilo 9 projektov s tematikou dopravnej výchovy v celkovej sume viac ako 16 000 eur.

Grantový program ,,Bezpečne na cestách pre základné a stredné školy“

V spolupráci so SEA – Agentúrou pre vzdelanie a vedu sa v roku 2018 konal už 4.ročník súťaže amatérskej filmovej tvorby „MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“, ktorej hlavné témy boli “Voda a jej význam“ a “Bezpečne do školy“. Súťaž je žánrovo zameraná na krátky animovaný film a zúčastniť sa jej mohli deti a mládež vo veku 6-18 rokov. Mladí amatérski tvorcovia mali možnosť v krátkom animovanom filme v rozsahu 30-90 sekúnd predviesť svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť. Výsledky súťaže nájdete tu.

“Voda a ekológia“ a “Doprava a bezpečnosť“ boli hlavnými témami 3. ročníka súťaže organizovanej v roku 2017. Jej výsledky si môžete pozrieť tu.

V rámci 2. ročníka v roku 2016 bola vyhlásená téma “Doprava a bezpečnosť“ a výsledky tohto súťažného projektu nájdete tu.

Projekt ,,Bezpečne na bicykli“

Bezpečne na bicykli 3D je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a neziskovej organizácie Terra Grata podporujúci vzdelávanie detí a mládeže v oblasti dopravnej výchovy pre ne zaujímavou formou – formou edukačnej 3D hry.

Druhý ročník súťaže prebiehal od septembra 2016, počas prvého polroka školského roku 2016/2017. Zapojilo sa doň 143 škôl. Po skončení súťažného kola boli opäť najúspešnejšie školy i žiaci vyhodnotení.

Prvý ročník tejto edukačnej hry prebiehal od septembra 2015 do januára 2016. Zapojilo sa doň 240 škôl z celého Slovenska.

Podpora ekológie

Od roku 2015 sme pomohli vytvoriť 20 náučných chodníkov a sumou až 132 000 € sme celkovo podporili až 141 projektov s ekologickou tematikou. Okrem vzdelávania na základných školách sme nimi podnietili rôzne dobrovoľnícke aktivity s cieľom zveľadiť okolie.

Grantový program „Zelené vzdelávanie“

Tretí ročník grantového programu ,,Zelené vzdelávanie“ spustený od roku 2015 pomohol rozšíriť vedomosti, ale hlavne praktické znalosti o starostlivosti o životné prostredie deťom a žiakom zo 16 škôl.

Témou v roku 2016 bolo podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie. V druhom ročníku tohto grantového programu Nadácia podporila 14 projektov dohromady vo výške viac ako 25 000 eur. V prvom ročníku Nadácia vybrala a finančne podporila 11 projektov v celkovej výške viac ako 20 000 eur. Hlavnou témou projektov bolo osvojenie poznatkov detí o životnom prostredí praktickou formou a vytváranie vhodných podmienok potrebných na vykonávanie vzdelávacích aktivít.

Grantový program ,,Zelená dobrovoľníkom“

Akciu s názvom Zelená spolupráca Nadácia iniciovala už v roku 2014. Dobrovoľnícka aktivita smerovala predovšetkým k zlepšeniu stavu areálov materských a základných škôl. Vďaka pomoci dobrovoľníkov sa na školských dvoroch vysadili stromy, trávniky, opravili detské ihriská a lavičky a celkovo sa skrášlilo ich okolie.

V roku 2021 sa nám podarilo zorganizovať už deviaty ročník brigády, v ktorom sme opäť darovali 4000 €. V roku 2020 sa nám podarilo zorganizovať už ôsmy ročník, v ktorom sme darovali 4000 eur na úpravu školský dvorov na Základnej škole I. Bukovčana v Bratislave a v Materskej škole v Martine. Na ďalšom úspešnom, už siedmom ročníku, sa na jar 2019 stretlo 170 dobrovoľníkov. Spoločne upravili školské areály na Základnej škole I. Bukovčana v Bratislave a v Materskej škole v Martine.

Z obľúbenej jarnej aktivity ,,Zelená dobrovoľníkom“ sa od jej začiatku v roku 2013 stala tradícia. Už piaty rok spojila viac ako 100 dobrovoľníkov, ktorí pomohli zveľadiť školské areály Základnej školy I. Bukovčana v Bratislave a Materskej školy v Martine. Druhý rok na ňu nadviazal aj rovnomenný grantový program ,,Zelená dobrovoľníkom“ a rozšíril ju do ostatných regiónov. Skrášliť školské dvory, zvýšiť bezpečnosť detí renováciou ihrísk či obnoviť ovocné výsadby a zeleninové záhradky sa podarilo aj vďaka 28 zamestnancom Volkswagen Slovakia zapojeným do jednotlivých projektov.

V roku 2016 bol spustený grantový program ,,Zelená dobrovoľníkom“ a jeho cieľom je okrem skrášlenia areálov materských a základných škôl i podpora regiónov Slovenska a angažovanosti obyvateľov. Bolo podporených 25 projektov sumou dohromady viac ako 12 000 eur.

V roku 2015 sa zapojilo počas dvoch aprílových sobôt až 180 zamestnancov Volkswagen Slovakia a iných, medzi nimi aj detských, dobrovoľníkov do revitalizácie okolia základnej školy na ulici I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi, ako aj Materskej školy na Družstevnej ulici v Martine. V tejto tradícii sa pokračovalo aj v roku 2016, kedy sa dobrovoľníci stretli opäť v hojnom počte a spoločne upravili školské dvory partnerských materských škôl.

Grantový program ,,Náučné chodníky“

Ako odpoveď na váš záujem o aktivity s tematikou životného prostredia otvorila Nadácia v roku 2018 nový grantový program. Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho zážitkového vzdelávania priamo v prírode.

Celkovo sme podporili 11 projektov, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch sumou 23 162€.

Projekt: Živá učebnica na Devínskej Kobyle

Projekt Živá učebnica na Devínskej Kobyle je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a environmentálne orientovanej organizácie Daphne spustený od roku 2016, ktorý sa osobitne zameriava na chránenú prírodnú rezerváciu Devínskej Kobyly, ktorá zasahuje do mestskej časti Devínska Nová Ves. Sú doň zapojení žiaci z tried Základnej školy Ivana Bukovčana a deti z Materskej školy Pavla Horova, ktorí počas školského roka absolvujú špeciálne interaktívne vyučovacie programy v prírode v okolí Sandbergu vedené lektorom z Daphne.

Súťaž: Dýchajme zdravý čistý vzduch

V roku 2015 zorganizovala Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s oddelením životného prostredia Volkswagen Slovakia vernisáž detských diel s environmentálnou tematikou – súťaž Dýchajme zdravý čistý vzduch.
Zapojilo sa do nej takmer 500 detí zo 16 materských škôl. Pre nápaditosť ich výtvorov sa organizátori nakoniec rozhodli, že špeciálne „modré“ odmeny dostane všetkých 20 zapojených tried. Vybraných 10 najzaujímavejších detských diel získalo cenu.

10 rokov #PomáhameĎalej

Pri príležitosti 10 rokov existencie Nadácie Volkswagen Slovakia vyhlásila svoj projekt 10 rokov #PomáhameĎalej. Prvotnou fázou bolo prostredníctvom grantového programu #PomáhameĎalej podporiť až 10 projektov od rôznych organizácií po 5.000 eur s cieľom zlepšenia krízovej situácie v danej komunite či podporou dlhodobých vzdelávacích voľnočasových aktivít. Súčasťou tohto celoročného projektu bola aj prezentácia už podporených projektov v jednotlivých oblastiach. Všetky informácií o tomto projekte sa dočítate tu.