Podpore znevýhodnených detí a detí v centrách pre deti a rodiny sme venovali stovky projektov a kreatívnych súťaží, aby sme im pomohli zabezpečiť potrebné vzdelávanie, rehabilitácie či automobily na uľahčenie aktivít. Na zvýšenie ochrany zdravia a prevencie sme darovali zdravotníckym zariadeniam špičkové prístroje. Nadácia od roku 2015 rozšírila svoju podporu aj o telesne a mentálne postihnuté deti z domovov sociálnych služieb či vzdelávanie detí postihnutých autizmom. V roku 2021 Nadácia spojila viacero grantových programov, na základe ktorých vznikol väčší a komplexnejší grantový program Naša inkluzívna škola.

Podpora zdravotne znevýhodnených

Grantový program „Naša Inkluzívna škola“

Je grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy. Jeho cieľom je prispieť k zmene – sprístupniť vzdelávanie všetkým deťom v konkrétnej lokalite, búrať sociálne bariéry a inšpirovať verejnosť pozitívne reagovať na rozmanitosť žiakov. Projekt vychádza z realizovaných grantových programov Vzdelaním k integrácii a Budúcnosť aj s autizmom. V roku 2021, ktorý bol pilotným ročníkom sme sumou 200 000 eur podporili dve základné školy: Základnú školu Drábova 3 v Košiciach a Katolícku spojenú školu sv. Vincenta de Paul v Leviciach.

Grantový program „Possibilitas“

Nadácia v tomto grantovom programe spolupracuje od roku 2017 s Centrom zdravia Possibilitas v Piešťanoch. Uvedomujúc si obrovské finančné zaťaženie rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom sme sa rozhodli pomôcť týmto rodinám v ťažkej situácii a v tomto roku sme po prvýkrát poskytli príspevok na dvojtýždňovú intenzívnu rehabilitáciu pre 12 detí z rodín v sociálnej núdzi. Presvedčení výsledkami u detí, ktoré absolvovali rehabilitácie, sme v spolupráci naďalej pokračovali. V roku 2018 absolvovalo intenzívne dvojtýždňové rehabilitácie ďalších 33 detí z rodín v núdzi. V roku 2019 sme podporili už 35 detí, rovnako tak aj v roku 2020 a 2021.

Grantový program „Vzdelaním k integrácii“

Bol grantovým programom Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorého cieľom bola podpora vzdelávania a integrácie telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 25 rokov zo zariadení a domovov sociálnych služieb.

V roku 2020 sme taktiež podporili 3 projekty sumou 27 000 €. V roku 2019 sme podporili 3 projekty sumou 27 000 €, ktoré nájdete tu. Prehľad všetkých 18 projektov podporených v roku 2018 sumou 33 229,14 € nájdete tu. Prostredníctvom tretieho ročníka grantového programu sme podporili 12 projektov sumou 21 387,30 €. V roku 2016 podporila Nadácia 9 projektov v celkovej výške viac ako 14 000 eur. Prvý ročník grantového programu prebehol v roku 2015, kedy Nadácia podporila 6 subjektov sumou viac ako 10 000 eur.

Grantový program „Budúcnosť aj s autizmom“

V roku 2020 Nadácia podporila až 18 projektov celkovkou sumou 50 000 €. Obrovský záujem o vzdelávanie špecifickej skupiny detí môžeme vidieť na 16 podporených projektoch za rok 2019, ktoré boli podporené sumou 49 648,03 €. Taktiež 17 podporených projektov vo výške 49 868,50 € za rok 2018 zameraných na potreby detí s poruchou psychického vývinu.V roku 2017 sa nám sumou 37 759,61 € podarilo podporiť 16 projektov. Nosnou témou tohto grantového programu v roku 2016 bola výchova, vzdelávanie, sociálna integrácia a rozvoj individuálnych schopností detí s poruchou psychického vývinu, pričom Nadácia podporila 9 projektov sumou takmer 28 000 eur. V prvom ročníku tohto grantového programu v roku 2015 bolo podporených 8 subjektov vo výške takmer 22 000 eur. Od roku 2015 podporuje Nadácia výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom.

Podpora sociálne znevýhodnených

Grantový program „Aktívny priestor – viac aktivít do centier pre deti a rodiny“

Jednou z oblastí, ktorej sa Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo venuje, je pomoc deťom v centrách pre deti a rodiny. Grantový program je určený na podporu zariadení či náhradných rodín, v ktorých sú deti vychovávané. Cieľom programu je rozširít voľnočasové aktivity pre deti v centrách. V roku 2021 bolo podporených 8 projektov. V pilotnom ročníku bolo podporených 6 projektov. Následne kvôli zlej covidovej situácií bola podpora rozšírená o ďalších 25 projektov.

Projekt „S Nadáciou v pohybe“

Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala v roku 2016 jedinečný projekt na podporu centier pre deti a rodiny a domovov sociálnych služieb na Slovensku. Zariadeniam uľahčuje ich denný režim poskytnutím užitočného pomocníka na štyroch kolesách. Na začiatku projektu boi automobily zapožičiavané centrám pre deti a rodiny spravidla na jeden rok. Od roku 2020 sú automobily darované výherný subjekt na stálo.
Prehľad tém minulých ročníkov:

„Vianočný projekt“

Každý rok pripravuje Nadácia Volkswagen Slovakia pre deti z centier pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy) už tradičný výherný projekt. Cieľom je prebudiť ich záujem o okolitý svet a pripraviť ich na reálny život, aby zistili, že „bez práce nie sú koláče“. Deti z centier pre deti a rodiny každý rok vlastnoručne vytvárajú súťažné diela na inú tému. Víťaz získava nový Volkswagen up!

 • Vianočný projekt 2021: Hviezdne auto
  Deti vďaka tejto téme stvárnili svoje predstavy o tom, ako by vyzeralo auto vhodné do vesmíru, ako aj auto, ktoré je inšpirované nočnou oblohou, nekonečným vesmírom a jeho telesami. Víťazom sa stalo Centrum pre deti a rodiny Ilava-Klobušice
 • Vianočný projekt 2020: Auto očami detí
  Deti mali za úlohu vytvoriť „auto očami detí“. Stvárnili v ňom svoje predstavy o tom, ako by vyzeralo auto, keby mohli jazdiť deti. Víťazov tohto ročníka sa stalo Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica.
 • Vianočný projekt 2019: Auto tolerancie
  Tematika bola zameraná na dobré skutky, ktoré sa dajú vďaka autu vykonať. Hlavnú cenu za 1. miesto si odnieslo Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská.
 • Vianočný projekt 2018: Auto pre znevýhodnených
  V roku 2018 mali deti za úlohu zostrojiť auto pre znevýhodnených s cieľom zamyslieť sa nad potrebami iných. Víťazom projektu sa stal Detský domov Necpaly.
 • Vianočný projekt 2017: Auto budúcnosti
  V rámci vianočného projektu v roku 2017 mohli deti vďaka svojej tvorivosti a šikovnosti opäť bojovať o ozajstný automobil Volkswagen Up! Zamestnanci svojim hlasovaním vybrali najkrajší model auta budúcnosti. Detský domov Michalovce sa stal prvým oceneným.
 • Vianočný projekt 2016: Prírodné auto
  Témou bolo vlastnoručné vytvorenie modelu pohyblivého autíčka z akéhokoľvek materiálu. Absolútnym víťazom sa stal Detský domov Dobšiná.
 • Vianočný projekt 2015: Prírodné auto
  Zadaním projektu bolo vlastnoručne vyrobiť model auta z prírodných materiálov ako je drevo, kamene, listy, zelenia, ovocie. Absolútnym víťazom súťaže sa stal Detský domov Martin.
 • Vianočný projekt 2014: Tvárne auto
  Pri výrobe mohli deti použiť iba tvárne materiály ako hlina, perník, slané cesto, plastelína a pod. Z hlavnej ceny sa tešil Detský domov Lienka z Veľkých Kapušian.
 • Vianočný projekt 2013: Moje vysnívané auto
  Hlavným cieľom Vianočného projektu pre deti z detských domovov vytvoriť pohybujúci sa model auta, pričom na jeho výrobu mohli použiť iba recyklovateľné materiály ako sú PET fľaše, plechovky, papier, sklo. Prvú cenu vyhral Detský domov z Dobšinej.
 • Vianočný projekt 2012: Vianočné video
  Víťazným detským domovom sa stal Detský domov v Michalovciach.

Grantový program „Vodičák pre tvoj štart“

Nadácia už niekoľko rokov podporuje deti z centier pre deti a rodiny pri získani vodičského oprávnenie. Za tri roky spolupráce s organizáciou Úsmev ako dar a odborom dopravnej polície podporila takmer 80 detí. Prehľad podporených detí si môžete pozrieť tu.

Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“

Pomoc deťom v detských domovoch je jednou z oblastí, v ktorej sa Nadácia Volkswagen Slovakia už dlhodobo angažuje. Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“ bol od roku 2011 určený na podporu vzdelávania detí v náhradnej starostlivosti (v detských domovoch, či profesionálnych rodinách) pre zvýšenie ich šance na lepšiu realizáciu sa v modernej spoločnosti a reálnom živote. Posledné roky sa podpora sústreďuje na vzdelávanie detí a mládeže v oblasti techniky, nemeckého jazyka a dopravnej výchovy, či na prevenčný tréning pre mladých, ktorí sa pripravujú na odchod z detského domova.

Piatimi podporenými projektmi v roku 2017 pokračovala Nadácia v podpore detí v detských domovoch sumou 9 700,00 €. Nosnou témou v roku 2016 bolo vzdelávanie detí z detských domovov predovšetkým v oblasti dopravnej výchovy, techniky a nemeckého jazyka, pričom sa podporilo 5 projektov v celkovej výške takmer 10 000 eur. V roku 2015 sa z rozpočtu Nadácie podporilo 5 projektov v sume takmer 10 000 eur a v roku 2014 sa podporilo 6 vzdelávacích projektov v celkovej výške 10 000 eur. Podpora prebiehala aj v roku 2013, kedy sa podporili štyri detské domovy sumou vo výške 8 000 eur, z čoho sa financovali vzdelávacie projekty na podporu gramotnosti a integráciu informačných technológií do vzdelávania.Vďaka finančnej podpore Nadácie v roku 2012 mali deti z vybraných detských domovov možnosť zažiť vlastné divadelné predstavenie či zúčastniť sa Majstrovstiev sveta vo futbale. Na základe cieľa zlepšenie možnosti zaradenia sa do života detí z detských domovov sa v prvom roku grantového programu „Vzdelanie = budúcnosť“ podporili projekty zamerané na podporu štúdia cudzích jazykov, vlastného divadelného predstavenia či tvorivé dielne.
Pomoc deťom z detských domovov začala už v roku 2010, kedy sa vybrané detské domovy podporili darovaním kompletnej počítačovej techniky v hodnote 1 000 eur, vďaka čomu sa výrazne zlepšila edukácia týchto detí.

Grantový program „Podpora krízových centier“

Pomoc ľuďom v núdzi patrí k oblastiam, na ktoré sa vo svojej činnosti Nadácia stále silnejšie zameriava. S týmto cieľom otvorila Nadácia v roku 2019 prvýkrát grantový program na podporu krízových centier, ktorých poslaním je pomoc matkám s deťmi v ťažkých životných situáciách.

V roku 2021 bolo podporených 10 projektov sumou 34 624,00 eur. V roku 2020 bolo podporených 11 projektov sumou 36 220 eur. V prvom ročníku bolo podporených 13 projektov sumou 35 970,90 eur.

Projekt: „Anjelská akadémia“

Nadácia Volkswagen Slovakia už 12 rokov podporuje mimovládnu organizáciu Úsmev ako dar, ktorá pripravuje a vzdeláva dobrovoľníkov na prácu s deťmi v náhradnej starostlivosti. Tak ak o aj v predchádzajúcich rokoch, tak aj v roku 2021 táto spolupráca pretrváva. V roku 2017 pokračovala dlhodobá spolupráca Úsmevu ako dar a Nadácie okrem príspevku na organizáciu tradičného Vianočného koncertu aj podporou Anjelskej akadémie. Jesennú časť 8. ročníka Anjelskej akadémie oživila prednáška rímskokatolíckeho kňaza zo Žakoviec Mariána Kuffu či prednáška na tému život s hendikepmi vedená Ivanom Páleníkom. Siedmeho ročníka Anjelskej akadémie v roku 2015, akreditovaného vzdelávacieho programu pre dobrovoľníkov, sa zúčastnilo až 74 dobrovoľníkov a 16 lektorov z celého Slovenska, aby tak lepšie porozumeli svetu detí z detských domovov. Šiesteho ročníka Anjelskej akadémie v roku 2014 sa zúčastnilo 78 mladých dobrovoľníkov a 12 lektorov. Piaty ročník Anjelskej akadémie absolvovalo 90 mladých ľudí, z ktorých v roku 2013 už 13 zavŕšilo dvojročné štúdium záverečnými skúškami. V roku 2013 sa fungovanie Anjelskej akadémie podporilo i automobilom Volkswagen Up!.

Ďalšie aktivity Nadácie

Mimoriadna podpora

Nadácia Volkswagen Slovakia obdrží každý rok množstvo nezaradených žiadostí o podporu. V roku 2020 mimoriadna podpora smerovala najmä na špeciálnu pomoc znevýhodneným ľudom počas pandémie Covid-19, kde Nadácia rozdelila vyšše 241 000 €. Pomoc smerovala rodinám s deťmi s autizmom, deťom do centier pre deti a rodiny, pre seniorov v domovoch sociálnych služieb, do chránených dieľní na výrobu rúšok a v neposlednom rade pre Slovenský červený kríž, ktorý finančné prostriedky použil na vybavenie. V roku 2019 mimoriadne podporila tragickú udalosť výbuchu plynu v bytovke v Prešove, v ktorej bývali aj 2 zamestnanci Volkswagen Slovakia. V roku 2015 takto mimoriadne podporila aktivity organizácie Plamienok, ktorá poskytuje pomoc nevyliečiteľne chorým deťom v domácom prostredí. V roku 2014 zase podporila projekt „Mladí vedci“ Asociácie pre mládež, vedu a techniku v Bratislave, vďaka čomu bola vydaná knižka vedeckých pokusov pre deti a mládež. 27 materských škôl po celom Slovensku dostalo vďaka mimoriadnej podpore Nadácie v roku 2013 až 120 odrážadiel, ktoré zefektívnili dopravnú výchovu. Okrem toho Nadácia finančne prispela na vydanie nemecko-anglicko-slovenského slovníka pre deti.
Mimoriadna podpora v roku 2012 pomohla viacerým subjektom, napríklad podporou Detskej fakultnej nemocnice (onkologického oddelenia) Nadácia prispela k spríjemneniu trávenia času malých pacientov v nemocnici. Nadácia sa spolupodieľala tiež na benefičnom koncerte M. Štefánika s rôznymi workshopmi pre vyše tristo postihnutých detí a finančne podporila Linku detskej istoty UNICEF.

Vecná zbierka pre deti
Nadácia Volkswagen Slovakia spolu s Odborovou organizáciou Volkswagen Slovakia vyhlásila v roku 2014 materiálnu zbierku pre deti, ktoré sa dlhodobo a opakovane liečia na onkologickom oddelení Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP na bratislavských Kramároch. Hračky a ostatné vyzbierané predmety pomohli deťom spríjemniť a zútulniť ich pobyt v nemocnici.

Mesto povolaní
V roku 2013 sa Nadácia zúčastnila putovnej výstavy Mesto povolaní v Bratislave, kde deťom priblížila interaktívnou formou zamestnania technického zamerania, ktoré sa vykonávajú v automobilovom závode. Skoro 9-tisíc návštevníkov sa dozvedelo, čím sa zaoberá mechatronik, alebo zamestnanec lakovne, a aké vedomosti a schopnosti sú pre dané povolania potrebné. Po presťahovaní putovnej výstavy do OC Borry Mall sa jej Nadácia zúčastňuje i v týchto priestoroch a to už od roku 2014.