Podpore znevýhodnených detí a detí v detských domovoch sme venovali desiatky projektov a kreatívnych súťaží, aby sme im pomohli zabezpečiť potrebné vzdelávanie, rehabilitácie či automobily na uľahčenie aktivít. Na zvýšenie ochrany zdravia a prevencie sme darovali zdravotníckym zariadeniam špičkové prístroje. Nadácia od roku 2015 rozšírila svoju podporu aj o telesne a mentálne postihnuté deti z domovov sociálnych služieb či vzdelávanie detí postihnutých autizmom a od roku 2016 o podporu zdravotne znevýhodnených detí zamestnancov Volkswagen Slovakia.

„Naše Volkswagen deti“
Podpora detí pozostalých po zosnulých zamestnancoch spoločnosti Volkswagen Slovakia alebo ich partnerov bola založená Odborovou organizáciou Volkswagen Slovakia. Keďže osudy detí zamestnancov nie sú Nadácii ľahostajné, Nadácia pravidelne podporuje deti formou poskytnutia edukačného balíčka na začiatku každého školského roka.

Od roku 2019 podporujeme už takmer 70 ,,Našich Volkswagen detí“. V roku 2018 sa navýšila suma príspevku, ktorý sme v roku 2017 zlúčili na jazykové vzdelávanie a grantové štipendiá. V roku 2016 sa oblasť podpory rozšírila o podporu zdravotne znevýhodnených detí zamestnancov Volkswagen Slovakia. V roku 2015 mali „Naše Volkswagen detí“ možnosť prvýkrát získať príspevok na jazykové vzdelávanie a v lete možnosť zúčastniť sa denného letného tábora v areáli spoločnosti Volkswagen Slovakia či zaujímavého vedecko-technicky zameraného tábora Letná Univerzitka v Chorvátsku. Edukačný balík k začiatku školského roka dostalo koncom augusta 2015 už 58 „našich“ detí. Novinkou jesene 2015 je garancia podpory vzdelávania v podobe štipendia na celé obdobie ich štúdia.
Pred Vianocami v roku 2014 dostali prvýkrát naše tragicky osirelé deti od Nadácie vianočný pozdrav s malým darčekom v podobe poukážky na nákup kníh na vzdelávanie. Odvtedy sa tento milý pozdrav stal tradíciou. V roku 2014 dosiahla podpora „Našich Volkswagen deti“ výšku celkovo 10 800 eur.
V roku 2013 bolo podporených 55 detí prostredníctvom finančného daru určeného na vzdelávanie a zakúpenie učebných pomôcok. Nadácia im tiež zabezpečila vstup na podujatia a výstavy, na ktorých sa mohli zoznámiť s povolaniami typickými pre výrobu v automobilovom závode.
Aj v roku 2012 sa podporili deti pozostalé po našich zamestnancoch formou poukážky na vzdelávanie, edukatívnymi hračkami a deti staršie ako 15 rokov sa mohli tešiť z tabletu ako novodobého prostriedku na získavanie informácií.
V roku 2011 sa vízia kvalifikovaného vzdelávania pre „Naše Volkswagen deti“ napĺňala formou výberu zo spektra hodnotných vzdelávacích darov. V roku 2010 bola podpora Nadácie pre 41 osirelých detí v hodnote takmer 5 000 eur.

Grantový program „Vzdelaním k integrácii“
Je grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorého cieľom je podpora vzdelávania a integrácie telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 25 rokov zo zariadení a domovov sociálnych služieb.

V roku 2020 sme taktiež podporili 3 projekty sumou 27 000 €. V roku 2019 sme podporili 3 projekty sumou 27 000 €, ktoré nájdete tu. Prehľad všetkých 18 projektov podporených v roku 2018 sumou 33 229,14 € nájdete tu. Prostredníctvom tretieho ročníka grantového programu sme podporili 12 projektov sumou 21 387,30 €. V roku 2016 podporila Nadácia 9 projektov v celkovej výške viac ako 14 000 eur. Prvý ročník grantového programu prebehol v roku 2015, kedy Nadácia podporila 6 subjektov sumou viac ako 10 000 eur.

Grantový program „Budúcnosť aj s autizmom“

V roku 2020 Nadácia podporila až 18 projektov celkovkou sumou 50 000 €. Obrovský záujem o vzdelávanie špecifickej skupiny detí môžeme vidieť na 16 podporených projektoch za rok 2019, ktoré boli podporené sumou 49 648,03 €. Taktiež 17 podporených projektov vo výške 49 868,50 € za rok 2018 zameraných na potreby detí s poruchou psychického vývinu.V roku 2017 sa nám sumou 37 759,61 € podarilo podporiť 16 projektov. Nosnou témou tohto grantového programu v roku 2016 bola výchova, vzdelávanie, sociálna integrácia a rozvoj individuálnych schopností detí s poruchou psychického vývinu, pričom Nadácia podporila 9 projektov sumou takmer 28 000 eur.
V prvom ročníku tohto grantového programu v roku 2015 bolo podporených 8 subjektov vo výške takmer 22 000 eur. Od roku 2015 podporuje Nadácia výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom.

Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“

Pomoc deťom v detských domovoch je jednou z oblastí, v ktorej sa Nadácia Volkswagen Slovakia už dlhodobo angažuje. Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“ je od roku 2011 určený na podporu vzdelávania detí v náhradnej starostlivosti (v detských domovoch, či profesionálnych rodinách) pre zvýšenie ich šance na lepšiu realizáciu sa v modernej spoločnosti a reálnom živote. Posledné roky sa podpora sústreďuje na vzdelávanie detí a mládeže v oblasti techniky, nemeckého jazyka a dopravnej výchovy, či na prevenčný tréning pre mladých, ktorí sa pripravujú na odchod z detského domova.

Piatimi podporenými projektmi v roku 2017 pokračovala Nadácia v podpore detí v detských domovoch sumou 9 700,00 €. Nosnou témou v roku 2016 bolo vzdelávanie detí z detských domovov predovšetkým v oblasti dopravnej výchovy, techniky a nemeckého jazyka, pričom sa podporilo 5 projektov v celkovej výške takmer 10 000 eur. V roku 2015 sa z rozpočtu Nadácie podporilo 5 projektov v sume takmer 10 000 eur a v roku 2014 sa podporilo 6 vzdelávacích projektov v celkovej výške 10 000 eur. Podpora prebiehala aj v roku 2013, kedy sa podporili štyri detské domovy sumou vo výške 8 000 eur, z čoho sa financovali vzdelávacie projekty na podporu gramotnosti a integráciu informačných technológií do vzdelávania.Vďaka finančnej podpore Nadácie v roku 2012 mali deti z vybraných detských domovov možnosť zažiť vlastné divadelné predstavenie či zúčastniť sa Majstrovstiev sveta vo futbale. Na základe cieľa zlepšenie možnosti zaradenia sa do života detí z detských domovov sa v prvom roku grantového programu „Vzdelanie = budúcnosť“ podporili projekty zamerané na podporu štúdia cudzích jazykov, vlastného divadelného predstavenia či tvorivé dielne.
Pomoc deťom z detských domovov začala už v roku 2010, kedy sa vybrané detské domovy podporili darovaním kompletnej počítačovej techniky v hodnote 1 000 eur, vďaka čomu sa výrazne zlepšila edukácia týchto detí.

Anjelská akadémia
Nadácia Volkswagen Slovakia už 11 rokov podporuje mimovládnu organizáciu Úsmev ako dar, ktorá pripravuje a vzdeláva dobrovoľníkov na prácu s deťmi v náhradnej starostlivosti. Tak ak o aj v predchádzajúcich rokoch, tak aj v roku 2020 táto spolupráca pretrváva. V roku 2017 pokračovala dlhodobá spolupráca Úsmevu ako dar a Nadácie okrem príspevku na organizáciu tradičného Vianočného koncertu aj podporou Anjelskej akadémie. Jesennú časť 8. ročníka Anjelskej akadémie oživila prednáška rímskokatolíckeho kňaza zo Žakoviec Mariána Kuffu či prednáška na tému život s hendikepmi vedená Ivanom Páleníkom. Siedmeho ročníka Anjelskej akadémie v roku 2015, akreditovaného vzdelávacieho programu pre dobrovoľníkov, sa zúčastnilo až 74 dobrovoľníkov a 16 lektorov z celého Slovenska, aby tak lepšie porozumeli svetu detí z detských domovov.
Šiesteho ročníka Anjelskej akadémie v roku 2014 sa zúčastnilo 78 mladých dobrovoľníkov a 12 lektorov. Piaty ročník Anjelskej akadémie absolvovalo 90 mladých ľudí, z ktorých v roku 2013 už 13 zavŕšilo dvojročné štúdium záverečnými skúškami. V roku 2013 sa fungovanie Anjelskej akadémie podporilo i automobilom Volkswagen Up!.

Vianočný projekt
Nadácia Volkswagen Slovakia každý rok pripraví pre deti z detských domovov a náhradných rodín zaujímavý vianočný výherný projekt. Podľa zadanej témy deti vlastnoručne vyhotovujú súťažné diela, ktoré sa následne vyhodnocujú a ocenia peknými cenami.

Vianočný projekt 2020: Auto očami detí

Téma Vianočného projektu v roku 2020 deťom pripomenula, že je veľmi dôležité vedieť si užívať radostné chvíle, tešiť sa z hier a kamarátov. Deti mali za úlohu vytvoriť „auto očami detí“. Stvárnili v ňom svoje predstavy o tom, ako by vyzeralo auto, keby mohli jazdiť deti. Víťazov tohto ročníka sa stalo Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica, ktoré v súťaži vyhralo už tradične Volkswagen up!

Vianočný projekt 2019: Auto tolerancie

Tematika Vianočného projektu 2019 bola zameraná na dobré skutky, ktoré sa dajú vďaka autu vykonať. Z 25 súťažných videí modelových situácií s „autom tolerancie“ súťažných videí postúpilo do druhého kola TOP 6 videí, v ktorom zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Services rozhodli hlasovaním o víťazovi hlavnej ceny – osobného automobilu Volkswagen up!. 3. miesto patrí Centru pre deti a rodiny Dedina Mládeže a na 2. mieste sa umiestnilo Centrum pre deti a rodiny Ružomberok. Hlavnú cenu za 1. miesto si odnieslo Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská.

Vianočný projekt 2018: Auto pre znevýhodnených

V roku 2018 mali deti za úlohu zostrojiť auto pre znevýhodnených s cieľom zamyslieť sa nad potrebami iných. Desať najlepších a najnápaditejších modelov následne postúpilo do súťažného druhého kola projektu, kde zamestnanci závodu Volkswagen Slovakia v Bratislave hlasovaním rozhodli o troch víťazných autách. Spolu bolo do Vianočného projektu 2018 prihlásených 25 modelov áut. Víťazom projektu sa stal Detský domov Necpaly, druhé miesto získal Detský domov Mlynky – Biele Vody, na treťom mieste bol Detský domov Pastelka Lučenec.

Vianočný projekt 2017: Auto budúcnosti

V rámci vianočného projektu v roku 2017 mohli deti vďaka svojej tvorivosti a šikovnosti opäť bojovať o ozajstný automobil Volkswagen Up! Zamestnanci svojim hlasovaním vybrali najkrajší model auta budúcnosti. Detský domov Michalovce sa stal prvým oceneným, ako druhý sa umiestnil detský domov Martin a tretie miesto získal detský domov Holíč.

Vianočný projekt 2016: Prírodné auto

Témou Vianočného projektu v roku 2016 bolo vlastnoručné vytvorenie modelu pohyblivého autíčka z akéhokoľvek materiálu. Do súťaže sa prihlásilo 28 modelov autíčok detských domovov z celého Slovenska a o víťazovi hlasovali zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorí rozhodli, že absolútnym víťazom sa stal Detský domov Dobšiná. Tento detský domov sa mohol tešiť z výhry automobilu Volkswagen Up! s príspevkom na pohonné hmoty. Druhé miesto obsadil Detský domov Piešťany a tretie miesto patrilo Detskému domovu Poprad, ktorí sa rovnako tešili zo skvelých cien.

Vianočný projekt 2015: Prírodné auto
Vianočný projekt v roku 2015 mal názov Prírodné auto. Zadaním projektu bolo vlastnoručne vyrobiť model auta z prírodných materiálov ako je drevo, kamene, listy, zelenia, ovocie. Do súťaže sa prihlásilo 27 modelov áut z detských domovov z celého Slovenska. Zamestnanci Volkswagen Slovakia následne hlasovaním vybrali 10 najnápadnejších modelov, ktorí sa stali víťazmi súťaže.
Absolútnym víťazom súťaže sa stal Detský domov Martin, ktorý vyhral automobil Volkswagen Up! spolu s príspevkom na pohonné hmoty. Druhé miesto patrilo Detskému domovu Slnečnica v Košickej Novej Vsi, ktorý vyhral letný tábor pri mori pre deti, a na treťom mieste sa umiestnil Detský domov Pastelka Vidiná, ktorý si odniesol materiálové vybavenie technickej dielničky. Okrem toho boli všetky prihlásené detské domovy ocenené diplomom a obrázkovou encyklopédiou ZEM.

Vianočný projekt 2014: Tvárne auto
Cieľom Vianočného projektu v roku 2014 bolo podporiť v deťoch umeleckú hravosť, zmysel pre dizajn a dozvedieť sa viac o ich predstavách ideálneho auta. Pri výrobe mohli deti použiť iba tvárne materiály ako hlina, perník, slané cesto, plastelína a pod. Do projektu sa zapojilo 25 modelov z detských domovov po celom Slovensku a i v tomto ročníku o víťazoch rozhodovali zamestnanci Volkswagen Slovakia. Z hlavnej ceny – nového automobilu Volkswagen Up! s čiastočnou úhradou pohonných hmôt sa tešil Detský domov Lienka z Veľkých Kapušian. Letný tábor, ako druhú cenu, získal Detský domov Košická Nová Ves a Detský domov z Dobšinej, ktorý sa umiestnil na treťom mieste, vyhral vybavenie technickej dielne.

Vianočný projekt 2013: Moje vysnívané auto
V roku 2013 bolo hlavným cieľom Vianočného projektu pre deti z detských domovov vytvoriť pohybujúci sa model auta, pričom na jeho výrobu mohli použiť iba recyklovateľné materiály ako sú PET fľaše, plechovky, papier, sklo. Do súťaže sa zapojilo 25 detských domovov, z ktorých prvú cenu vyhral Detský domov z Dobšinej, druhé miesto obsadil Detský domov Lastovička z Trenčína a tretie miesto patrilo Detskému domovu Martin.

Vianočný projekt 2012: Vianočné video
V roku 2012 sa do tradičného Vianočného projektu zapojilo viac ako 200 detí z 24 detských domovov, pričom deti prejavili veľký záujem, kreativitu a angažovanosť. Do druhého kola postúpilo 10 domovov, ktoré mali z poskytnutej stavebnice od Nadácie, postaviť autíčko. Ako je dobrým zvykom, víťazný detský domov získal automobil Volkswagen Up! a stal sa ním Detský domov v Michalovciach. Vybavenie jazykového laboratória získal Detský domov v Košiciach a výlet do Bratislavy spojený s exkurziou závodu vyhral Detský domov v Ružomberku.

Ďalšie aktivity Nadácie
Mimoriadna podpora

Nadácia Volkswagen Slovakia obdrží každý rok množstvo nezaradených žiadostí o podporu. V roku 2020 mimoriadna podpora smerovala najmä na špeciálnu pomoc znevýhodneným ľudom počas pandémie Covid-19, kde Nadácia rozdelila vyšše 241 000 €. Pomoc smerovala rodinám s deťmi s autizmom, deťom do centier pre deti a rodiny, pre seniorov v domovoch sociálnych služieb, do chránených dieľní na výrobu rúšok a v neposlednom rade pre Slovenský červený kríž, ktorý finančné prostriedky použil na vybavenie. V roku 2019 mimoriadne podporila tragickú udalosť výbuchu plynu v bytovke v Prešove, v ktorej bývali aj 2 zamestnanci Volkswagen Slovakia. V roku 2015 takto mimoriadne podporila aktivity organizácie Plamienok, ktorá poskytuje pomoc nevyliečiteľne chorým deťom v domácom prostredí. V roku 2014 zase podporila projekt „Mladí vedci“ Asociácie pre mládež, vedu a techniku v Bratislave, vďaka čomu bola vydaná knižka vedeckých pokusov pre deti a mládež. 27 materských škôl po celom Slovensku dostalo vďaka mimoriadnej podpore Nadácie v roku 2013 až 120 odrážadiel, ktoré zefektívnili dopravnú výchovu. Okrem toho Nadácia finančne prispela na vydanie nemecko-anglicko-slovenského slovníka pre deti.
Mimoriadna podpora v roku 2012 pomohla viacerým subjektom, napríklad podporou Detskej fakultnej nemocnice (onkologického oddelenia) Nadácia prispela k spríjemneniu trávenia času malých pacientov v nemocnici. Nadácia sa spolupodieľala tiež na benefičnom koncerte M. Štefánika s rôznymi workshopmi pre vyše tristo postihnutých detí a finančne podporila Linku detskej istoty UNICEF.

Vecná zbierka pre deti
Nadácia Volkswagen Slovakia spolu s Odborovou organizáciou Volkswagen Slovakia vyhlásila v roku 2014 materiálnu zbierku pre deti, ktoré sa dlhodobo a opakovane liečia na onkologickom oddelení Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP na bratislavských Kramároch. Hračky a ostatné vyzbierané predmety pomohli deťom spríjemniť a zútulniť ich pobyt v nemocnici.

Mesto povolaní
V roku 2013 sa Nadácia zúčastnila putovnej výstavy Mesto povolaní v Bratislave, kde deťom priblížila interaktívnou formou zamestnania technického zamerania, ktoré sa vykonávajú v automobilovom závode. Skoro 9-tisíc návštevníkov sa dozvedelo, čím sa zaoberá mechatronik, alebo zamestnanec lakovne, a aké vedomosti a schopnosti sú pre dané povolania potrebné. Po presťahovaní putovnej výstavy do OC Borry Mall sa jej Nadácia zúčastňuje i v týchto priestoroch a to už od roku 2014.