Nadácia Volkswagen Slovakia je ako verejnoprospešná organizácia zapísaná v zozname prijímateľov, ktorí majú oprávnenie získať 2% (3%) z dane z príjmov fyzických osôb, ako aj 1% (2%) z daní z príjmov právnických osôb. I Vy môžete podporiť aktivity Nadácie prostredníctvom darovania Vašich 2%:

Zmeny v roku 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19

Podľa zmien, ktoré sa v zákone 67/2020 Z. z. udiali k 21.07.2020, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Obdobie pandémie podľa vyššie uvedeného zákona sa rozumie obdobie od 12. 03. 2020 (kedy vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu), do konca mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

Zamestnanci

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (resp. 3%) zaplatenej dane a zašlite ho na Váš daňový úrad do 30. apríla. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti môžete získať na personálnom oddelení Vášho zamestnávateľa.

Fyzické osoby

Právnické osoby

Vaše 1% (2%) môžete odovzdať jednej alebo viacerým verejnoprospešným organizáciám, ktoré sú zapísané ako príjemcovia 1% (2%) pre príslušný daňový rok. Pre Vás ako právnickú osobu na to nejestvuje žiadny špeciálny formulár. 1% (2%) z Vašich zaplatených daní môžete poukázať priamo vo Vašom daňovom priznaní v IV časti, kde sú na to určené polia.

Aj s Vašou pomocou môžeme naďalej realizovať verejnoprospešné aktivity a podporovať projekty, ktoré majú zmysel. Pomôžte nám rozvíjať budúcnosť aj vašich detí!

V prípade Vášho záujmu Vám budeme veľmi vďační za každú finančnú podporu.

Číslo bankového účtu Nadácie Volkswagen Slovakia je: 2627224410 / 1100
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2722 4410
SWIFT: TATRSKBX