Volkswagen up! v Detskom domove Spišská Belá

V detskom domove Spišská Belá je momentálne umiestnených 49 detí od najmenších až po mladých dospelých. Zamestnanci sa pre všetkých snažia zabezpečiť pravidelný kontakt s ich rodinou. Autíčko im pomáha ľahšie, pohodlnejšie a rýchlejšie prekonávať vzdialenosti a tým zabezpečiť, aby každé dieťa mohlo tráviť čas so svojimi príbuznými.

Volkswagen up! v Detskom domove „Ratolesť“
Detský domov „Ratolesť“ v Tŕní poskytuje starostlivosť 82 deťom, ktoré sú rozmiestnené v Tŕní a Železnej Breznici. Cieľom je prostredníctvom pravidelných intervencií integrovať a socializovať deti do reálneho života v maximálnej možnej miere. Pomáhať im bude aj autíčko, ktoré bude deti prevážať medzi poradenskými, zdravotnými a školskými zariadeniami.

Volkswagen up! v Detskom domove Maurícius
V detskom domove Maurícius je umiestnených 65 detí trpiacich zdravotnými ťažkosťami. Každodenne musia bojovať s traumou vyvolanou dolúčením od rodiny. Volkswagen up! im bol zapožičaný, aby pomáhal dopravovať deti k odborníkom a umožnil im čo najviac sa stretávať so svojou rodinou.

Volkswagen Golf Variant v Detskom domove Štós

Toto zariadenie pomáha 65 deťom vo veku od 5 do 19 rokov. Autíčko bude zamestnanocom pomáhať prekonávať trať zo Štósu do Košíc, kam deti pravidelne vozia na rôzne vyšetrenia. Rovnako pomôže presúvať sa medzi štyrmi domami, v ktorých sa deti nachádzajú.

Volkswagen Touran v Detskom domove Spišské Vlachy

Detský domov poskytuje starostlivosť 67 deťom. Je zariadením rodinného typu, to znamená, že poskytuje starostlivosť deťom v 6 rodinných domoch a v ôsmych profesionálnych rodinách. Vozidlo využívajú v rodinnom dome v Kolinovciach, v ktorom sú umiestnené deti s viacerými diagnózami – porucha sluchu, telesné postihnutie, špecifické poruchy učenia. Vozidlo je nápomocné pri vození detí do škôl, ako aj pri návšteve odborných ambulácií.

Volkswagen Golf Variant v Detskom domove Sečovce

Detský domov Sečovce pozostáva z viacerých subjektov, ktoré sa nachádzajú mimo kmeňovej budovy detského domova.  Autíčko pomáha zamestnancom presúvať sa medzi detským domovom, profesionálnymi rodinami, špecializovanými skupinami, ako aj rodinnými domami, do ktorých cestujú za deťmi.

Volkswagen Up! v Domove sociálnych služieb PRIMA, n.o. v Bratislave

Cieľom Domova sociálnych služieb je podporovať samostatnosť ľudí s mentálnym znevýhodnením. PRIMA je aj chránená dielňa so zameraním na tradičné remeselné techniky. Vozidlo slúži najmä na prevážanie klientov na aktivity mimo domova, či na príležitostné akcie spojené s propagáciou zamestnávania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Volkswagen Up! v Domove sociálnych služieb PRIMA, n.o. v Bratislave

Cieľom Domova sociálnych služieb je podporovať samostatnosť ľudí s mentálnym znevýhodnením. PRIMA je aj chránená dielňa so zameraním na tradičné remeselné techniky. Vozidlo slúži najmä na prevážanie klientov na aktivity mimo domova, či na príležitostné akcie spojené s propagáciou zamestnávania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Volkswagen Golf Variant v Detskom kočovnom divadle DKD DRaK v Prešove

Občianske združenie sa zaoberá vykonávaním opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a je zriaďovateľom 2 neštátnych detských domovov. Deti umiestnené v zariadení majú diagnostikované poruchy správania. Vozidlo sa využíva na návštevy príbuzných za účelom udržania kontaktov, väzieb a zlepšenia psychickej pohody detí.

Volkswagen Up! v Detskom domove v Topoľčanoch

Detský domov rodinného typu s kapacitou 35 detí zabezpečuje starostlivosť deťom v rodinných domčekoch. Vozidlo prepravuje deti, ktoré sú talentované v oblasti športu, tanca a hudby za záujmovou činnosťou mimo miesta domova.

Prvý Volkswagen up! s Nadáciou v pohybe v Košickej Novej Vsi

Prvé auto poputovalo na východné Slovensko detskému domovu v Košickej Novej Vsi, ktorý sa dlhodobo aktívne zapájal do mnohých aktivít organizovaných Nadáciou.  Nový Volkswagen up! odtiaľ pravidelne vyrážal na cesty medzi jednotlivými bunkami detského domova rozmiestnenými po okolitých dedinách. Starostlivosť o deti sa vykonáva až v siedmich rodinných domoch patriacich detskému domovu. V každom z nich žije max. 10 detí, o ktoré sa nepretržite stará päťčlenný výchovný tím – vychovávatelia s pomocnými vychovávateľmi a gazdinou. Deti so svojimi vychovávateľmi v samostatnej skupine rodinného domu hospodária, vykonávajú nákupy potravín, pripravujú si jedlo a vykonávajú bežné domáce práce tak, ako v bežnej rodine. Auto pre nich predstavovalo obrovskú pomoc v každodenných činnostiach, z toho najvýraznejšie v uľahčení spojenia medzi jednotlivými bunkami detského domova.

Červený Volkswagen up! v našom najväčšom detskom domove vo Veľkých Kapušanoch

V júni Eric Reuting šťastnou rukou vytiahol druhý odmenený detský domov – Detský domov „Lienka“ vo Veľkých Kapušanoch, ktorý je najväčším na Slovensku. Auto v ňom slúžilo viac ako 150 deťom a mladým dospelým a uľahčilo prácu jeho zamestnancom. Okrem „povinných jázd“ za každodennými povinnosťami auto prepravovalo aj tunajší futbalový tím a tanečnú skupinu vytvorenú dievčatami z detského domova – od najmenších až po tie najstaršie, ktoré pripravujú choreografiu a vedú hodiny. Deti však najviac ocenili možnosť častejších strenutí so svojimi biologickými rodinami, ktoré sa môžu uskutočňovať práve vďaka zapožičanému vozidlu.

Červený Volkswagen up! v domove sociálnych služieb PE – ES, n.o.

Domov sociálnych sužieb PE – ES, n. o. poskytuje celoročnú starostlivosť o občanov v seniorskom veku s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby. Často sa jedná o seniorov pripútaných k invalidnému vozíku či s obmedzenými pohybovými schopnosťami. Zamestnanci ich denne vozia na lekárske vyšetrenia a hospitalizácie. Pomocníka na kolesách preto využívali po celý čas naplno.

Červený Volkswagen up! v neziskovej organizácii Charita Modra

Charita Modra n.o. je organizácia poskytujúca domácu opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť v okrese Pezinok. Opatrovateľky prichádzajú ku klientom do domácností, ktoré sú od seba nemálo vzdialené a množstvo pacientov, o ktorých sa starajú, im nedovoľuje dostavovať sa za nimi mestskou hromadnou dopravou. Volkswagen Up! bol teda vítaným pomocníkom pre zabezpečenie rýchleho presunu medzi jednotlivými domácnosťami, ktorý ocenili rovnako zamestnanci i klienti.

Biely Volkswagen up! v detskom domove v Holíči

Detský domov v Holíči rodinného typu poskytuje starostlivosť deťom od narodenia po 25 rokov. Vozidlo využívala deväťčlenná samostatná skupina spolu s vychovávateľmi. Autíčko pomáhalo pri vození detí k odborným lekárom, ako aj pri navštevovaní rodín.

Sivý Golf Variant v detskom domove v Remetských Hámroch

Detský domov Remetské Hámre poskytuje starostlivosť 80-tim deťom, ktoré sú umiestnené v rodinných domoch, v špecializovaných skupinách alebo profesiálnych rodinách. Vozidlo pomáhalo prekonávať najmä vzdialenosti medzi detským domovom a profesionálnymi rodinami, do ktorých cestujú zamestnanci detského domova za deťmi.

Biely Volkswagen up! v detskom domove v Bytči

Detský domov sa skladá z troch pracovísk – Horný Kelčov, Semeteš, Bytča. Auto používali najmä na pracovisku v Semeteši, kde sú umiestnené detičky s mentálnym a zdravotným postihnutím. Auto pomáhalo pri dennom vození týchto detí do špeciálnych škôl, ako aj k odborným lekárom. Počas letných prázdnin auto slúžilo na vozenie detí na výlety, tábory a rekreačné pobyty.

Červený Volkswagen up! pre občianske združenie ATHÉNA v Hnúšti

OZ Athéna je neverejným poskytovateľom ambulantných sociálnych služieb pre deti so zdravotným znevýhodnením v Dennom detskom stacionári DEDESO, ako aj služby Včasná intervencia ambulantnou aj terénnou formou. Organizácia využila vozidlo na zabezpečenie terénnej formy služby, ktorá zahŕňa rôzne možnosti podpory orientované na rodinu a dieťa.

Volkswagen Touran v detskom domove v Novom Meste nad Váhom

Detský domov má pracovisko v Novom Meste nad Váhom s dvomi samostatnými skupinami a
priestorom pre mladých dospelých. V pracovisku Myjava je umiestnená jedna samostatná skupina a špecializovaná skupina pre deti s duševnými poruchami. Auto slúžilo na dopravu detí do školských a zdravotníckych zariadení, ako aj na výlety a návštevy detí do profesionálnych rodín.

Červený Volkswagen Up! v detskom domove v Skalici

Centrum detí poskytuje starostlivosť a výchovu 80 deťom a mladým dospelým na základe
rozhodnutia súdu. Zariadenie pozostáva z 2 samostatných skupín, 6 špecializovaných samostatných skupín pre deti a mladých dospelých s ťažkým zdravotným postihnutím a 6 profesionálnych rodín. Vozidlo zabezpečilo prepravu na lekárske vyšetrenia a hospitalizácie vo vzdialenejších zdravotníckych zariadeniach ako aj terénnu sociálnu prácu s biologickými rodinami zverených detí.