Po dvoch úspešných konferenciách #InšpirujSa sme aj v dôsledku pandémie COVID -19 pristúpili na online formát tejto formy podpory. Webinár #INšpirujSaONline je zameraný na inšpirácie, diskusie a konzultácie k rôznym témam, ktoré riešia rodičia i pracovníci tretieho sektora, predovšetkým v rámci pomáhajúcich profesií a sociálnych služieb. Slúži na podporu a rozvoj neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi a vytvára priestor na vzájomnú výmenu best practices, ako aj konzultácií s expertmi na danú oblasť. Online bloky sú bezplatné a aj týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia napĺňa svoje poslanie pomoci. Pripojte sa k nám z bezpečia a pohodlia domova na spoločné inšpirácie a pomoc do budúcnosti.

Kedy a kde:

29.10.2020 od 18:00-20:00
Online blok s live účasťou, možnosť klásť otázky a zapojiť sa, webinár bude nahrávaný
Dĺžka: 120 min
Platforma: ZOOM
Bezplatný formát

Téma webináru – VČASNÁ INTERVENCIA A JEJ VÝZNAM PRE DETI S PAS

Tematické bloky:

  • predstavenie modelu Early Start Denver Model
  • význam včasnej intervencie ako komplexnej pomoci rodinám (najčastejšie prípady, ktoré sa riešia a akým spôsobom prebieha intervencia, …)
  • aký je aktuálny stav a situácia na Slovensku + potreby v tejto oblasti

Hostia


Mgr. Dominika Jenčíková

psychologička, certifikovaná terapeutka ESDM – Early Start Denver Model, pracuje v neštátnom zdravotníckom zariadení ESBA – www.esba.sk

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Monika Fričová
Členka výkonného výboru združenia Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením (https://www.platformarodin.sk). Od roku 1999 spolupracuje s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, ich rodinami a odborníkmi v organizáciách Samaritán, Raná starostlivosť a Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie. Aktívne presadzuje partnerstvo rodiny a odborníkov.

Realizuje sa v oblasti: potreby rodín z pohľadu rodiča a ich napĺňanie v oblasti sociálnych služieb, jednotný systém včasnej podpory pre rodiny detí so ZZ a začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín do spoločnosti.

 

 

Mgr. Vladislav Matej
predseda, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie (https://asociaciavi.sk)

vyštudoval špeciálnu pedagogiku a sociálnu prácu na UK v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval v službách pre mentálne znevýhodnené osoby (1992 – 1994) na Slovensku aj v USA. Štúdium si doplnil aj na University of Minnesota v USA.
V období 1995-2001 založila a pracoval spolu s priateľom a kolegom Markom Roháčkom v OZ Návrat, ktoré sa podieľalo významnou mierou na dosiahnutí systémových zmien v oblasti starostlivosti o deti žijúce mimo biologickej rodiny.
Od roku 2002 pôsobí v nadácii SOCIA, ktorej je výkonným riaditeľom. Okrem manažmentu MVO sa venuje rozvoju služieb v rámci sociálneho sektora s prioritou rozvoja a podpory terénnych a ambulantných služieb. Od roku 2013 sa intenzívne venuje rozvoju včasnej intervencie na Slovensku, nadácia SOCIA iniciovala a financovala vznik 8 centier včasnej intervencie.
Zúčastnil sa mnohých odborných stáží (USA, Nórsko, Holandsko, Česko, Poľsko) spolupracoval vo viacerých medzinárodných projektoch (Phare 1996 -1998, Daphne III 2010- 2012, AGORA 2018 – doteraz), prednášal na odborných konferenciách doma aj zahraničí (Nórsko, Holandsko, Ukrajina, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko) je autorom, spoluautorom a editorom 15 odborných publikácií. V tomto roku končí doktorandské štúdium na UK v Bratislave s témou doktorandskej práce „Včasná intervencia pre rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím ako jedna z možností deinštitucionalizácie“.
Od minulého roku pôsobí ako predseda Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie na Slovensku.

Spoločné screenshoty 🙂

#INšpirujSaONline #1
INšpirujSaONline #2
INšpirujSaONline #3
INšpirujSaONline #4
INšpirujSaONline #5
Your Content Goes Here