Po dvoch úspešných konferenciách #InšpirujSa sme aj v dôsledku pandémie COVID -19 pristúpili na online formát tejto formy podpory. Webinár #INšpirujSaONline je zameraný na inšpirácie, diskusie a konzultácie k rôznym témam, ktoré riešia rodičia i pracovníci tretieho sektora, predovšetkým v rámci pomáhajúcich profesií a sociálnych služieb. Slúži na podporu a rozvoj neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi a vytvára priestor na vzájomnú výmenu best practices, ako aj konzultácií s expertmi na danú oblasť. Online bloky sú bezplatné a aj týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia napĺňa svoje poslanie pomoci. Pripojte sa k nám z bezpečia a pohodlia domova na spoločné inšpirácie a pomoc do budúcnosti.

Kedy a kde:

22.10.2020 od 18:00-20:00
Online blok s live účasťou, možnosť klásť otázky a zapojiť sa, webinár bude nahrávaný
Dĺžka: 120 min
Platforma: ZOOM
Bezplatný formát

Téma webináru – TERAPIE PRI PRÁCI S DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI (najmä) s PAS

Tematické bloky:

  • animoterapia
  • felinoterapia
  • terapia hrou
  • dramatoterapia
  • muzikoterapia

Obsah: predstavenie terapie a jej princípy, na čom je založená, komu je určená (či sú nejaké limity), čo môže priniesť, konkrétne príklady pomoci a výsledkov

Hostia

Zuzana Oravcová

Som psychoterapeutka s 20 ročnou praxou s deťmi so špeciálno-vzdelávacími potrebami a ich rodinami. Som štatutárka a zakladateľka Občianskeho združenia AUTIS, ktoré zriadilo špecializované zariadenie pre deti s autizmom predškolského veku v Soblahove a Základnú školu pre deti s autizmom bez mentálneho a s mentálnym postihnutím v Trenčíne. V rámci svojej súkromnej praxe sa venujem individuálnym a skupinovým terapiám s deťmi, s pármi a rodinami.

 

 

 

 

Vierka Hajnalová

Pracuje ako felinoterapeutka v špecializovanom zariadení pre deti s autizmom predškolského veku v Soblahove a Základej škole pre deti s autizmom bez mentálneho a s mentálnym postihnutím v Trenčíne

 

 

 

Zuzana Tatárová

Venujem sa poradenstvu pre deti, adolescentov a rodičov, som priekopníčka terapie hrou a filiálnej terapie na Slovensku, založila som Inštitút terapie hrou. Vrámci inštitútu spolu s kolegyňami ponúkame konzultácie v oblasti výchovy, kurzy pre rodičov a terapiu hrou, tiež prednášame a poskytujeme kurzy pre odborníkov na Slovensku aj v Čechách. Študovala som sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na PdF UK v Bratislave, po skončení školy som na štipendijnom pobyte v USA študovala na dieťa zameranú terapiu hrou a filiálnu terapiu pod vedením Dr. Garryho Landretha v Texase. V PCA Inštitúte Ister som absolvovala dlhodobý výcvik v psychoterapii zameranej na človeka.

 

 

Slávka Dupláková

Založila som organizáciu pre vzájomné pôsobenie ľudí a zvierat pod názvom Zvieratá a ľudia navzájom o. z. Realizujeme TERAPIE, EDUKÁCIU a AKTIVITY so ZVIERATAMI, ako obojstranne výhodné stretnutia medzi ľuďmi a zvieratami. Venujeme sa deťom zdravým ako i deťom, ktoré sú z hľadiska svojich špeciálnych potrieb a prejavov iné, mladistvým, dospelým i seniorom. Využívame viacero intervenčných prístupov a metód so zahrnutím rôznych druhov zvierat.

 

Michal Kralovič
liečebný pedagóg, terapeut
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya
V rámci svojej práce sa venujem arteterapii, muzikoterapii, biblioterapii s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením a poruchami autistického spektra.

 

 

 

 

 

 

Spoločné screenshoty 🙂

#INšpirujSaONline #1
INšpirujSaONline #2
INšpirujSaONline #3
INšpirujSaONline #4
Your Content Goes Here