Žiadosť GP: Naša inkluzívna škola

Žiadosť o grant je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia najneskôr do 30. júna 2022. Zoznam prijatých žiadostí nájdete tu. Súbory na stiahnutie: Grantový program ,,Naša inkluzívna škola"
Žiadosť nie je potrebné zasielať poštou na adresu Nadácie.
 • Zaregistrovanie žiadosti:

 • 1. Informácie o žiadateľovi, ktorý sa do projektu registruje

 • Bankové spojenie

 • Štatutárny zástupca

 • Osoba zodpovedná za projekt

 • (pedagóg, špeciálny pedagóg, asistent,..)
 • vrátane mentálneho postihnutia, poruchy autistického spektra, detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a iného ZZ.
 • poradenská činnosť, mentoring, odborné terapie a asistencia a pod.
 • Spolupracujete/vidíte priestor na spoluprácu v rámci širšieho kruhu - materská škola s prvkami inkluzívneho vzdelávania, centrum včasnej intervencie a pod?
 • 2. Informácie o projekte, jeho potreba a charakter

 • výsledkom projektu môže byť odborná terapia, koučing, zriadenie miestnosti, debarierizácia priestorov a pod.
 • zhodnotenie aktuálnej situácie, priebeh dosahovania cieľov a dosiahnuté výsledky (mapovanie, výstupy, dáta, štatistika,..) v rámci inklúzie na škole (napr. formou dotazníkov/formulárov, advokácia externou firmou, iné..)
 • ObdobieAktivita 
 • ObdobieAktivita 
 • 3. Výdavky a príjmy

 • max. 60% z celkovej výšky grantu môže byť použitých na stavebné/rekonštrukčné práce (bezbariérová úprava, rekonštrukcia miestnosti a pod.) a max. 15% z celkovej výšky grantu môže byť použitých na zabezpečenie dostupnosti personálnej podpory (asistent, špec. pedagóg,..)
 • Maximálna čiastka podpory 100 000€
 • Maximálna čiastka podpory 100 000€
 • 4. Potvrdenia

 • Natiahnite súbory sem alebo
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 50 MB.
   Prosím nahrajte čestné prehlásenie štatutára školy, že sa o projekt uchádza ako oprávnená osoba. Jeden súbor môže mať maximálne 5MB.