Dištančné vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Získajte notebooky pre deti z menej podnetného prostredia, sociálne znevýhodneného prostredia alebo hmotnej núdze, ktoré navštevujú vašu školu.

Elektronickú žiadosť je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) najneskôr do 15. 01. 2021 v jednom origináli s podpisom štatutárneho zástupcu.

O vyhodnotení vašej žiadosti vás budeme informovať.
  • Zaregistrovanie žiadosti:

  • 1. Informácie o škole, ktorá sa registruje do projektu

  • Uveďte názov grantového programu alebo projektu a číslo zmluvy.
  • Bankové spojenie

  • Štatutárny zástupca

  • Osoba zodpovedná za projekt

  • 2. Potreba projektu na škole

  • Počítać nesmie byť umiestnený v domácnosti, ale v komunitnom centre, knižnici,...
  • Informácie o spracúvaní osobných údajov Nadáciou VW SK nájdete na tomto odkaze.
  • Podpis štatutára a pečiatka