Žiadosť Grantového programu: Nemčina do materských škôl

Žiadosť o grant je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) najneskôr do 30.6.2018 v jednom origináli s podpisom štatutárneho zástupcu. Informácie o grantovom programe nájdete tu
 • Zaregistrovanie žiadosti:

 • 1. Informácie o Žiadateľovi*, ktorý projekt organizuje

 • Do grantového programu sa nemôžu zapojiť školy podporené v tomto projekte v roku 2016 alebo 2017
 • Bankové spojenie

 • Štatutárny zástupca Žiadateľa

 • Osoba zodpovedná za projekt

 • Stručne popíšte charakter školy - veľkosť, zameranie a pod. Definujte, o aký typ školy sa jedná (štátna, súkromná, cirkevná iné). Definujte približné mesačné poplatky bez stravného.
 • 2. Informácie o projekte

 • (Maximálne 30 slov)
 • Definujte formu a spôsob začlenenia (pravidelnosť); doterajšie skúsenosti/aktivity s výučbou nemčiny resp. iných cudzích jazykov; zaradenie inovatívnych aktivít do výučby
 • Definujte počet participujúcich detí; počet hodín a formu výučby nemčiny
 • Definujte aktivity zabezpečujúce dlhodobé využívanie získanej podpory
 • ObdobieÚloha 
  Pridať riadok
 • ObdobieAktivita 
  Pridať riadok
  navrhnite plán zverejňovania výsledkov (obdobie a typ média).
 • Definujte angažovanosť zamestnanca Volkswagen Slovakia - aktivity, ktorých sa zúčastní, resp. ak jeho deti navštevujú daný subjekt
 • 3. Výdavky a príjmy

 • Definujte jednotlivé položky v rámci rozpočtu - maximálna suma podpory na nákup pomôcok je 200 eur a na lektora 2.000 eur
 • Maximálna čiastka podpory 2.200€
 • Maximálna čiastka podpory 2.200€
 • Pečiatka a podpis štatutára

 • Förderungsprogramm: Deutsch in den Kindergärten

  (vyplňte prosím v nemeckom jazyku)
 • ZeitraumAktivität 
  Pridať riadok
 • Ausgaben und Einnahmen:

 • max 2.200€
 • max 2.200€
 • (Max. 100 Wörter)