Žiadosť GP: Zelená dobrovoľníkom

Žiadosť o grant je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) najneskôr do 24.02.2018 v jednom origináli s podpisom štatutárneho zástupcu.
Ku žiadosti, prosím, priložte aj fotodokumentáciu areálu/objektu pred úpravami.
 • Zaregistrovanie žiadosti:

 • (Čo je Vašou úlohou v rámci projektu? Definujte Vašu pracovnú náplň dobrovoľníka na danom projekte.)
 • 1. Informácie o Žiadateľovi*, ktorý projekt organizuje

 • V prípade, že nemáte facebookovú stránku, vpíšte "nemáme".
 • Bankové spojenie

 • Osoba zodpovedná za projekt

 • Štatutárny zástupca Žiadateľa

 • Stručne popíšte charakter školy - veľkosť, zameranie, význam v rámci regiónu a pod. Definujte o aký typ školy ide (štátna, súkromná, cirkevná iné).
 • 2. Informácie o projekte

 • (Maximálne 50 slov)
 • Odhadnite aj počet dobrovoľníkov, ktorí sa na projekte zúčastnia. Zapoja sa doň aj deti? Ak áno, približne aký počet? Skutočné počty bude v prípade realizácie projektu potrebné zaznamenať na prezenčnej listine.
 • Aké úpravy budú v rámci dobrovoľníckeho projektu v školkskom areáli zrealizované? Ku žiadosti, prosím, priložte aj fotodokumentáciu areálu/objektu pred úpravami a prezenčnú listinu zúčastnených dobrovoľníkov. K záverečnej správe sa dodatočne priloží fotografia po úpravách a prezenčná listina zúčastnených dobrovoľníkov.
 • ObdobieÚloha 
  Pridať riadok
 • 3. Výdavky a príjmy

 • Maximálna čiastka podpory 500 €
 • Maximálna čiastka podpory 500 €
 • 4. Podmienky účasti na projekte

 • Natiahnite súbory sem alebo
 • Pečiatka a podpis štatutára

 • Förderungsprogramm: Grün für Freiwillige - Zusammenfassung des Projektes auf Deutsch *

  (vyplňte prosím v nemeckom jazyku)
 • Stellen Sie bitte Fotodokumentation des Schulfhofes zusammen mit dem Antrag zur Verfügung. Die Fotos von dem Stand des Schulhofes nach der Verwirklichung des Projektes werden zum Abschlussbericht angehängt.
 • Ausgaben und Einnahmen:

 • max 500 €
 • max 500 €
 • (Max. 20 Wörter)