Žiadosť GP: Rozvíjať technik(o)u

Žiadosť o grant je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) najneskôr do 31.07.2018 v jednom origináli aj s podpisom štatutára.

Informácie o grantovom programe:
Grantový program: Rozvíjať technik(o)u
 • Zaregistrovanie žiadosti:

 • 1. Informácie o Žiadateľovi*, ktorý projekt organizuje

 • V prípade, že nemáte facebookovú stránku, vpíšte "nemáme".
 • Bankové spojenie

 • Štatutárny zástupca Žiadateľa

 • Osoba zodpovedná za projekt

 • 2. Informácie o projekte

 • Popíšte prepojenie projektu na automobilový priemysel, aké moderné prístupy a metódy sa pri projekte využijú, aké bude prepojenie s praxou a pod.
 • Popíšte akým spôsobom budú študenti zapojení do jednotlivých fáz projektu.
 • ObdobieAktivita 
  Pridať riadok
  Prosím špecifikujte časový plán projektu (jednotlivé aktivity po mesiacoch).
 • 3. Výdavky a príjmy

 • Maximálna čiastka podpory 25.000 €
 • Maximálna čiastka podpory 25.000 €
 • Pečiatka a podpis štatutára

 • Förderungsprogramm: Entwicklung (durch) Technik

 • Anlage 1: Zusammenfassung des Projektes auf Deutsch

  (vyplňte prosím v  nemeckom jazyku) Zhrnutie má iba informatívny charakter; Vaša žiadosť bude vyhodnotená na základe slovenskej verzie.
 • Názov projektu
 • Žiadateľ
 • Stručný obsah projektu
 • ZeitraumAktivität 
  Pridať riadok
 • Projektinformationen

 • Spracovanie témy v projekte (Popíšte prepojenie projektu na automobilový priemysel, aké moderné prístupy a metódy sa pri projekte využijú, aké bude prepojenie s praxou a pod.)
 • Beschreiben sie auf welche Art und Weise werden die Studenten auf einzelnen Phasen des Projektes teilnehmen.
 • Ausgaben und Einnahmen: